Norwegian-English translation of sentral

Translation of the word sentral from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

sentral in English

sentral
allmennadjective central
  vektadjective pivotal
Synonyms for sentral
Derived terms of sentral
Anagrams of sentral
Similar words

 
 

More examples
1.Beskrivelsen kommer fra en sentral embedsmann i Bonn overfor Aftenposten, og gjelder en østtysk politikk som vekker større og større oppmerksomhet blant vesttyskere, selv om den bare er vel fire uker gammel.
2.De grønne" har spilt en sentral rolle i den vesttyske fredsbevegelse.
3.Den politiske prosess i Arbeiderpartiet er alt for bred til at noe enkeltmenneske kan manipulere seg fram eller manipulere oss fram til et bestemt standpunkt i saker som engasjerer så bredt som nettopp spørsmålene om atomfrie soner i nordisk område og hele den såkalte rakettsaken, og selv i de sakene der Treholt hadde et særskilt ansvar, var jo virkeligheten at det var mange andre dyktige og selvstendige mennesker som spilte en minst like sentral rolle.
4.Det er en sentral målsetting for skolens personalpolitikk, dvs. rekruttering og tilsetting, at hovedtyngden av personalgruppen, kontorsjef, lærere og fast tilsatte forskere skal være bekjennende kristne.
5.Det er jo nesten poetisk sagt av en statsminister som forhåpentlig blir en sentral person i Tunisias fremtid.
6.Jeg vil mene at man fortsatt ut fra sentral teologisk holdning må vurdere homofili som et avvik, og ikke noe efterstrebelsesverdig.
7.Regjeringens pressetjeneste i krig" forberedes av en sentral nevnd og fylkesnevnder.
8.Riktig bruk av kroppen" burde ha en like sentral plass som morsmålsundervisning.
9.Trygve Bratteli vil få en sentral plass når etterkrigshistorien skal gis en bred og balansert bedømmelse.
10.A / S Dyvi vil bli en helt sentral pilar i hele Dyvigruppen, sier skipsreder JanErik Dyvi til Aftenposten.
11.De sitter inne med mye erfaring, men våre to yrkeshygienikere vil også få en sentral rolle i" Løsemiddelaksjonen".
12.De spilte alle en sentral rolle i arbeidet med å hjelpe Lenin i den kommunistiske maktovertagelsen i den russiske hovedstaden, Petrograd, heter det i artikkelen.
13.Den dreier seg om prosenter og er helt sentral.
14.Det burde være en egen sentral som betjenes av egne folk.
15.Det eneste måtte være at jeg håper å gjøre mitt til at innsatsen for kvinner får en større plass, både på bakgrunn av rene rettferdighetshensyn, og fordi kvinnene spiller en helt sentral rolle i produksjonslivet, spesielt i Afrika.
16.Det er altså snakk om store tall, og da syntes vi at Sverige skulle legge vekt på å stå frem og presentere seg skikkelig ved en sentral begivenhet som denne messen.
17.Det er klart at operatøren spiller en helt sentral rolle, og vår vurdering er at Mobil har gjort en meget god jobb, uttalte Statoils merkantile direktør Jacob Øxnevad tirsdag.
18.Det må være en sentral oppgave å styrke det tekniske undervisningsutstyr i den videregående skole.
19.Efter noen vanskelige år synes det nå som om politiets kriminalforebyggende tjeneste har fått en mer sentral plass i etatens virksomhet, sier Johnsen.
20.En sentral del av en slik plan bør påse at de nasjonale meteorologiske og hydrologiske institusjoner og internasjonale hjelpesentra får de nødvendige ressurser.
21.En sentral del av konkurransepolitikken er ikke bare å øke konkurransen på de områder hvor vi har et marked, men å sørge for at flere sektorer blir trukket ut av skjerming og utsatt for en noenlunde normal konkurransesituasjon.
22.En sentral instans bør gis klar hjemmel til å forby norske skip å anløpe ømfintlige områder i konkrete situasjoner.
23.En sentral oppgave for både SACC og de enkelte kirker som er med på dette arbeidet, er å formidle håp og tro på en fremtid.
24.En så ballsikker spiller må være sentral i ethvert lag, mener Farstad, som synes Vikenes" holder en høy standard i Norge idag".
25.En viktig årsak til at vi har fått en så sentral posisjon internasjonalt, er et meget godt samarbeide de norske selskapene imellom, legger han til.
26.Enkelte av bestemmelsene i landsoverenskomsten som her er av sentral betydning, fikk sin utforming i en vekstperiode hvor lønnsomhet og konkurransevilkår var helt annerledes enn de er idag, sa Larsen.
27.Er det virkelig mulig å beskytte pasienten i forhold til all den informasjon som nå vil bli lagret i en slik sentral databank ?
28.Fok sier at de får raskere bil hos oss, fordi de kommer lettere frem til vår sentral, sier Ivarson.
29.Forholdet til omgivelsene er alltid av sentral betydning, understreker Aslaksby nesten før vi har løftet våre hoder opp mot det trøstesløse novemberregnet som skvetter surt og kritikkløst på nye og gamle fasader og taksten.
30.Forlagssentralen - og pakkepost gjennom denne sentral slår Postverkets Bpost med mange dager, og vi gjør neppe flere forsøk på" å oppnå store, årlige portobesparelser med Bpost".
Your last searches