Norwegian-English translation of sjøfugl

Translation of the word sjøfugl from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

sjøfugl in English

sjøfugl
ornitologinoun waterfowl, sea bird, seafowl
Similar words

 
 

Wiki
En sjøfugl er en fugl som lever av og ved havet størsteparten av året. Begrepet betegner således en økologisk betegnelse og ikke noen taksonomisk gruppe. Gruppene som vanligvis regnes til sjøfuglene, er alke-, fregatt-, måsefugler, pelikaner, pingviner, skarver, slangehalser, stormfugler, suler og tropikkfugler.

More examples
1.Vi må skaffe oss oversikt over hvilke mengder av sjøfugl det dreier seg om som kan komme i fare ved et oljeutslipp.
2.At barn dessuten er mestre til å blande, opplevde og innbilde inntrykk, bekrefter bl.a den fjærløse, ubestemmelige krysning mellom sjøfugl og ubåt i overflatestilling, som i gult og blått allerede pryder veggtavlen i Vigelandmuseets" barneværelse".
3.Der ble det anslått at rundt 1000 sjøfugl omkom som følge av sølet.
4.Det er også hekkeplasser for sjøfugl i dette området.
5.Det fastslås at havørnens viktigste føde er fisk av en rekke arter, ved siden av en anselig mengde sjøfugl som skarv, ærfugl, måker og alkefugler.
6.Det fremgår av saksdokumentene at lenser og opptaksutstyr ventes å være til liten hjelp for å beskytte sjøfugl ved oljeutslipp langs kysten.
7.Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk overrakte på en pressekonferanse iformiddag Miljøverndepartementet resultatene fra tre omfattende undersøkelser om rovvilt, sjøfugl og skogsfugl.
8.Finske ornitologer karakteriserer imidlertid oljeskadene på sjøfugl som en katastrofe i de hardest rammede områder.
9.Flåten rir over bølgekammene som en sjøfugl og den lille delen av bølgetoppen som bryter ombord, forsvinner mellom tømmerstokkene.
10.I et vedtak ber styret om at kart over viktige sjøfuglområder må innarbeides i de kommunale oljevernplanene, og at oljevernaksjoner særlig må ta sikte på å beskytte strandlinjer, bukter, sund og skjær der mye sjøfugl samles.
11.Inntil 30. januar kan ikke Jan Mayen vente visitt av annet enn sjøfugl, sel, niser og kanskje en isbjørn når isen griper tak i vulkanøya.
12.Klart er bare at en flokk sjøfugl forsvant i samme øyeblikk som skuddene fallt.
13.Landsplaner for myrer, sjøfugl etc. må derfor inngå i de politiske prioriteringer, ut fra de midler man har til rådighet.
14.Miljøvernmyndighetene mener at det som et minimum trengs to år for å få nok data til å vurdere konsekvensene av oljeutslipp for sjøfugl i områdene.
15.Mink har også flere ganger gjort stor skade i fuglereservater og der det hekker mye sjøfugl.
16.Og en større rosa komposisjon med lyse flytende sjøfugl vitner om hennes sans for rytme og flukt.
17.Oljeforurensning kan medføre forskjellige skader, og SFT fremhever skader på de viktige fiskeressurser og den biologiske produksjon, på sjøfugl og annet dyreliv og skader på næringsinteresser, på rekreasjonsområder og på den almene bruk av kystsonen.
18.Oppå er den hvit av guanoen fra sjøfugl, ellers er klippen mørk.
19.På finsk side er over 100 mann blitt satt inn i arbeidet med å bekjempe oljeskadene og redde sjøfugl.
20.SINTEF skal klarlegge hvilke forandringer som skjer med bl.a. fiskeyngel, skalldyr og sjøfugl når de utsettes for oljesøl og såkalte dispergeringsmidler.
21.Solhjell understreker overfor Aftenposten at de to feltene ligger svært nær land og at begge er spesielt sårbare med hensyn til sjøfugl og fisk.
22.Der finnes langt de fleste av vår farverike sjøfugl, trolig en million par i hekketiden.
23.Det er kun grunneiere og brukere - det vil si personer med bruksrett i det aktuelle området - som har anledning til å sanke egg fra sjøfugl.
24.Fra og med hekkesesongen 1979 er det gjennomført registreringer av bestanden av hekkende sjøfugl i reservatene i Østfold.
25.Lunden, Nordens papegøye og vår mest tallrike sjøfugl, har de siste seksten årene bare fått frem to ungekull, i 1974 og 1983.
26.MINK TAR SJØFUGL.
27.Men mange hundre sjøfugl hekker her ute, og 3040 harer hopper omkring.
28.Når det gjelder dyreliv, er sjøfugl den gruppen som er verst utsatt ved oljesøl.
29.På de tidligere bebodde øyene hvor det normalt hekker sjøfugl av mange slag, er det nå nærmest livløst, forteller grunneier Harald Bolsøy til Aftenposten.
30.Resultatet er at sjøfugl vender tilbake til sine tidligere hekkeområder, sier formannen i viltnevnden.
Your last searches