Norwegian-English translation of skjev

Translation of the word skjev from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

skjev in English

skjev
allmennadjective skew
  diagonaladjective diagonal, oblique, catty-corner, cater-cornered
  retningother obliquely
  skjevtother askew, to one side, awry, crookedly
Synonyms for skjev
Derived terms of skjev
Similar words

 
 

More examples
1.For eksempel kan man begynne med å spørre om denne loven er så rigid - eller så skjev - at den rammer urimelig og derfor frister ellers bra folk til å omgå den, fordi de føler loven meningsløs.
2.Den er både skjev og skakk også.
3.Den gruppevise prioritering av utbyggingsforslag er meget skjev.
4.Det er naturlig at det forekommer misdannelser blant barn, enten det er hareskår eller en skjev tå, for å nevne et par eksempler.
5.Dette var nok en skjev fordeling.
6.En konflikt vil ramme både på en skjev og gal måte.
7.En undervisning i mediekunnskap som ikke nevner aviser må bli skjev, sier undervisningsutvalget i Norske Avisers Landsforbund i en uttalelse.
8.Inspirasjon ? sier Kopperud med lett skjev munnvik.
9.Mitt land er blitt offer for en skjev og urimelig omtale i internasjonale media.
10.Argingen minnet mest om en av disse tilpasningsvanskelige i barnehaven som bestandig er på vei ut av sandkassen og må innhentes med tennerskjærende mildhet av frøken for ikke å få en skjev start i livet.
11.Den store andelen småleiligheter fører til en skjev alderssammensetning og uforholdsmessig stor belastning på det sosiale hjelpeapparat, skriver bydelsutvalget for SandakerÅsenTorshov.
12.Den ubegrensede retten til å trekke fra gjeldsrenter fører til en sosialt skjev fordeling av folks forbruk og til øket inflasjon og et øket rentenivå, og bør endres.
13.Deres befolkningssammensetning blir stadig mer skjev.
14.Dessuten fører det ofte til skjev utnyttelse av ressursene og landets samlede sykehuskapasitet.
15.Dessuten vil hvert enkelt råd vurderes for å finne ut om sektorfordelingen er skjev, om det er en stor overvekt av menn i en type utvalg og overvekt av kvinner i andre.
16.Det fremheves imidlertid at Luftfartsverket ikke sa seg enig i rapportens konklusjoner, og at rapporten ifølge Luftfartsverket var" skjev" fordi fartøysjefen ikke ble tillagt et minst like stort ansvar for uhellet som flyvelederen.
17.Det kan av og til ha sine fordeler å komme ut tidlig med en reaksjon hvis en nyhet har fått en skjev utforming, eller trenger å bli satt inn i en sammenheng.
18.Det kunne kanskje rette opp skjev rekruttering, mente hun.
19.Det skapes en sosialt skjev fordeling når de som har råd, likevel får tatt prøven.
20.Det understrekes at et hovedproblem i Oslos utvikling er den stadige realvekst på utgiftssiden samtidig med at folketallet reduseres og befolkningsstrukturen endres til flere småhusholdninger og en skjev aldersfordeling.
21.Det vil føre til drastisk nedgang i folketallet og en meget skjev fordeling mellom aldersgruppene.
22.Diplomater i FN viser til at pressedekningen ofte er skjev.
23.Distriktene risikerer en skjev aldersfordeling med en sterk overvekt av eldre.
24.Distriktet har en svært skjev befolkningssammensetning og store ungdomskull presser nå på for å komme inn på arbeidsmarkedet.
25.En dame på 81 står foran deg, med stokk og litt skjev.
26.En kjøpmann som har bodd og arbeidet i Norge i ti år, fikk her om dagen sin nese slått skjev av en ravende nordmann, som ikke fant seg i påtale fordi han urinerte foran butikken.
27.En mulig medvirkende årsak til dette, mener jeg, kan være skjev beskatning av årstilveksten.
28.En skjev boksaktig form er festet til venstre fløy, med en åpning.
29.En skjev fordeling efter vår mening.
30.En skjev fordeling mellom første og annet halvår av oljelastene fra Statfjord bidrar dessuten til at resultatet i andre halvdel av inneværende år vil bli noe lavere enn i første.
Your last searches