Norwegian-English translation of som følge av det

Translation of the word som følge av det from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

som følge av det in English

som følge av det
allmenn? as a result of the
Synonyms for som følge av det
Examples with translation
Ikke gå så fort! Jeg klarer ikke å holde følge med deg.
Vi klarte ikke å følge logikken hans.
Ikke gå så fort. Jeg greier ikke å holde følge med deg.
Jeg greier ikke å holde følge med deg hvis du går så fort.
Tom kan ikke holde følge med Maria.
Hans lønn kan ikke holde følge med inflasjonen.
Du bør følge lærerens råd.
Du bør følge legens råd.
Vi må følge reglene.
Problemet er om du klarer å følge engelsken hennes.
Harry kunne ikke holde følge med klassen.
Han har store ambisjoner, men vi bør alle følge med for å se at drømmene skjer fyllest.
Similar words

 
 

More examples
1.Som følge av det foreslår han i 1929 å påbygge teatret slik at det blir symmetrisk om sin midtakse som Universitetsbygningen visavis.
2.Dersom drosjesjåføren råkjører, og dersom passasjeren som følge av dette velger å ville avbryte turen, så kan det neppe forlanges betaling, har UPsjefen hevdet i Norges AutomobilForbunds organ" Motor".
3.Selv om brennevin, vin, øl og tobakk blir dyrere i Sverige som følge av det forslag Palmeregjeringen fremla tirsdag, tror ikke jeg vårt selskap vil få færre passasjerer i bussene.
4.Ambassadør Jenkins redegjorde, efter det Aftenposten erfarer, for den frykt som gjør seg gjeldende som følge av det amerikanske presset mot landet.
5.Blant de ting man særlig beskjeftiget seg med var antimilitarismen, og som følge av det var man mot bondeforliket.
6.DET automatiserte identifikasjonssystemet har fått stor oppmerksomhet i San Francisco de siste ukene fordi flere alvorlige kriminelle handlinger av eldre dato er blitt oppklart som følge av dette mer rasjonelle systemet.
7.DET står å lese i en av dagens aviser at politiet gjorde sin store tabbe da en uniformert tjenestebil kjørte inn i sentrum og stanset foran stortingsbygningen, som følge av detonering av en røkboks og annen gateuorden.
8.De sosialistiske, eller kvasisosialistiske, eksperimenter under Nasser, og den nære kontakt med Sovjet og østblokken, ble sterkt diskreditert som følge av det katastrofale nederlaget i krigen med Israel i 1967.
9.Det antas at han fikk krampe som følge av det kalde vannet.
10.Det er ennå for tidlig å si om det gode vannet er kommet for å bli som følge av det nye sentralrenseanlegget på Slemmestad.
11.Det er hele 76 år siden en fransk president avla statsbesøk i Norge, og visitten finner sted i en tid da de tradisjonelt beskjedne fransknorske forbindelser viser klare tegn til å styrkes, ikke minst som følge av det fransknorske olje og gasssamarbeidet i Nordsjøen.
12.Det er ikke riktig at kontorfolk i fast stilling skal sitte med saueflokker og motta driftstilskudd, mens de som har bare gården sin å leve av opplever overproduksjon og lavere priser som følge av dette.
13.Det hevdes at han, som følge av dette, ble nektet videreutdannelse ved skolen, og han gikk til sak mot Staten ved Landbruksdepartementet og Nordland fylke.
14.Det innebærer teknisk avanserte skip, en førsteklasses utdannelse som kan gi våre sjøfolk den beste kompetanse og som følge av dette - redusert bemanning.
15.Det siste, høye tallet har sin naturlige forklaring i Danmarks nære beliggenhet i forhold til Tyskland og den store utfart som følge av dette.
16.En ytterligere omlegging fra direkte til indirekte skatter har en rekke vidtrekkende konsekvenser som må gjennomdrøftes før man eventuelt sier ja til økte medlemsavgifter og nye lettelser i personbeskatningen som følge av det.
17.Fem fremtredende opposisjonelle som ble løslatt fra fengsel i sommer som følge av det politiske amnestiet, blir uthengt som eksperter på konfrontasjonsvirksomhet og provokasjoner.
18.Forøvrig tilføyer lege Liv Urdal i Direktoratet for arbeidstilsynet at selv om det forkommer nokså sjelden, har man ved Chr. Michelsens Institutt i Bergen fastslått at operatører av skjermterminaler kan få hudutslett som følge av det statiske felt som oppstår mellom skjerm og operatør.
19.Hvem som har gitt eller fått mest som følge av det kompromiss som nå er inngått, var ikke noe hovedpoeng i debatten.
20.I brevet anklager den sovjetiske OLkomiteen USA for ikke å ha respektert det olympiske charter, og som følge av det ber komiteen arbeidsutvalget i CIO om å holde et møte for å drøfte situasjonen.
21.I slike land er det mer spenning og eventyr i industriell virksomhet, fordi en kan havne i nød og elendighet, være tvunget til å hoppe ut av vinduet eller til å skyte seg som følge av det.
22.Likevel finnes det endel nødvendige restriksjoner i livsførsel og arbeide som følge av det å ha epilepsi.
23.Men hverken i Finnmark eller Møre og Romsdal hadde politiet fått melding om alvorlige ulykker som følge av det dårlige været.
24.Nedgangstidene var det mulig å forutse, men erkjennelsens time ble utsatt også som følge av det stigende rentenivå tidlig på 1980tallet.
25.På antikvarhold får Aftenposten opplyst at samlerverdien kan komme til å gå kraftig ned som følge av det store antall papirer som 10 000 regnes for å være.
26.På den annen side gir den også Staten en sikkerhet, nemlig i tilfelle der en stilling blir omorganisert slik at den blir tillagt større arbeids og ansvarsområde som følge av det blir stillingen gjerne oppjustert lønnsmessig.
27.På den annen side vil de måtte innrømme at det er skjedd ting til beste for konsernet som følge av det som da skjedde.
28.Som følge av dette har det - i de forsøksområdene der det finnes flere nærradiostasjoner - vært mulig å få til en sendetidsfordeling uten altfor store konflikter.
29.Som følge av dette har det vært ytret kritikk mot at innvandringsstoppen ikke har vært gjenstand for en gjennomgående politisk behandling i Stortinget.
30.Det er Regjeringens og Stortingets forutsetning at ingen kommune eller fylkeskommune skal komme dårligere ut som følge av det nye systemet.
Your last searches