Norwegian-English translation of størst

Translation of the word størst from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

størst in English

størst
vektadjective paramount [formal]
Derived terms of størst
Similar words

 
 

More examples
1.Alle som tror på Høyres samarbeidsvilje og ønsker en fortsatt ikkesosialistisk regjering venter at partiet sier ja til et opplegg for den størst mulige utnyttelse av de tre regjeringspartienes samlede velgermasse.
2.Beløp som avsettes til generelle pristilskudd skal i størst mulig utstrekning anvendes med sikte på å fremme en rimelig inntektsutjamning.
3.Den avsluttende utstillingen viser klart at det var utstillerne med et godt, praktisk opplegg som fikk størst oppmerksomhet.
4.Dette er ett sitat fra det brevet som har vakt størst oppmerksomhet her i den" olympiske by".
5.Hedda Gabler" er det av hans dramaer som desidert har størst suksess.
6.Hvem eller hva av følgende mener De har størst skyld i dagens arbeidsløshet ?
7.I størst mulig grad må det generelt være et mål at bankene fastsetter priser som dekker de reelle kostnader ved de ulike tjenester".
8.I størst mulig grad må det generelt være et mål at bankene fastsetter priser som dekker de reelle kostnader ved de ulike tjenester.
9.Kristelig Folkepartis sentralstyre går inn for at barnetrygden bør være størst for barn opp til 8 års alder og at overføringene øker slik at foreldrenen får et mer reelt valg mellom selv å ha omsorg for barna eller å betale andre for det.
10.Når forholdene og ulike former for substituering er tatt med i vurderingen, ser det likevel ut til at vi sitter igjen med en netto nedgang i visse alkoholrelaterte problemer - i første rekke i de grupper som har størst forbruk av alkohol.
11.Pikens gode egenskaper vil bli tillagt størst vekt" står det ikke sjelden å lese i avisenes ekteskapsannonser - noe som bærer bud om en viktig dreining bort fra tradisjonen.
12.Størst blant småbyene og minst blant storbyene," har en for oss ukjent dikter sagt om Geneve.
13.Størst siden OL 1952", sier Håndballforbundet stolt om neste års store begivenhet på det hjemlige berg.
14.Vi tror ikke at heving av strafferammer er det som skaper størst trygghet i gater og lokalmiljer for eldre og forsvarsløse.
15.Alle kampene i denne OLturneringen har vært vanskelige, men størst vanskeligheter hadde vi i kampen mot Norge hvor vi vant 21, sa den franske trener Henri Michel til Aftenposten efter å ha vunnet OLfinalen mot Brasil 20.
16.Ansøkningene fra de enkelte fylker vil kunne vurderes individuelt der problemene er størst.
17.Arealkrevende bompengestasjoner med risiko for store kødannelser ved bompengestasjonene må eventuelt kombineres med en meget sterk trafikksanering slik at omkjøringsmuligheter i størst mulig grad strupes.
18.Da vi skulle kartlegge hver enkelt kandidats motivasjon for å søke opptak i etaten, kunne vi med interesse registrere at svært mange iår mente at muligheten for fast arbeide var av størst betydning.
19.De grenene hvor vi har hatt størst fremgang, er utvilsomt i sykkel og bryting.
20.De ressurssterke har det, men de som kanskje har størst behov mangler en fast kontakt.
21.Deltagelse, utvikling og fred er slagordene for Ungdomsåret, og vi skal prøve å praktisere det i størst mulig grad, sier Bjørn Haavind.
22.Den siste aksjonen har fått absolutt størst oppslutning og gir et klart uttrykk for foreldrenes stigende misnøye med utviklingen for barnehavene i byen, sier han.
23.Dersom vi med et slikt tiltak kan være med på å hjelpe noen av dem som har størst problemer, er det i seg selv nok til å videreføre ordningen med lørdagsstengt pol, understreket Bondevik.
24.Det er helt klart at vi som statsaksjeselskap ville ha fått størst frihet innenfor de rammer som må gjelde.
25.Det er her behovet er størst, sier Richenberg.
26.Det er imidlertid viktig at nærmiljøene i størst mulig grad får de samme polititjenestemennene å forholde seg til over lengst mulig tidsrom.
27.Det er innen de yrkesfaglige studieretninger at utfordringene er størst, fremholdt kirke og undervisningsminister Kjell Magne Bondevik under fylkesskolestyrenes landsmøte på Hamar iformiddag.
28.Det er lettere å bryte et misbruk i begynnelsen av" karrieren", og faren for å dra andre med i et misbruk er størst i løpet av det første misbrukåret, forteller brosjyren som er en del av et handlingsprogram mot narkotika fra Riksforbundet for et narkotikafritt samfunn.
29.Det er min grunnholdning at en størst mulig del av oppgaven som" fødselshjelper" for småbedrifter bør overlates til private interesser som styrer sin virksomhet efter sunne lønnsomhetsvurderinger og ikke efter politiske oppfatninger, sa industriministeren.
30.Det er på dette området svikten er størst, hevder sykepleierne.
Your last searches