Norwegian-English translation of sykehjem

Translation of the word sykehjem from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

sykehjem in English

sykehjem
allmenn? nursing homes
Synonyms for sykehjem
Similar words

 
 

Wiki
Sykehjem er en institusjon for pasienter som ikke greier seg i eget hjem med hjemmesykepleie og hjemmehjelp på grunn av større behov for omsorg. Det er vanlig at dårlig fungerende eldre får langtidsplasser på sykehjem. Noen pasienter får korttidsopphold eller en rulleringsplass, ofte som en avlastning for familiemedlemmer som yter tilsyn og pleie over tid.

More examples
1.Det bør utarbeides et eget handlingsprogram for eldre hvor boforhold sees i sammenheng med offentlige servicetilbud som aldershjem, sykehjem etc".
2.Det vil gi trygghet at eldre vet at de periodevis kan komme inn i sykehjem og på korttidsplass".
3.Etter at arbeidsgruppen har vurdert disse spørsmål, i samarbeid med de berørte sykehjem, vil de politiske organer ta endelig stilling til den fremtidige drift av Adamstuen og Solvang sykehjem.
4.Grimstadprosjektet" har avlastet sykehjem og sykehus i Grimstad og gitt mange eldre en tryggere og bedre tilværelse hjemme.
5.Vi bør neppe få for mange av de stive betongklossene av sykehjem som er bygget i de senere år.
6.Aldersutviklingen i fylket gjør det også nødvendig å prioritere bygging av sykehjem fremfor skoler i fylket.
7.Barnefamilienes økonomi skal styrkes, det skal satses hardere på barnehaveutbygging, og utbyggingen av alders og sykehjem skal økes.
8.Bemanningen er så dårlig at vi ikke får tatt oss skikkelig av pasientene, hevder personalet på byens sykehjem.
9.Bystyret vedtok i desember at også Adamstuen sykehjem skal skille lag med Ullevål sykehus.
10.Da ville vi få frem de gode erfaringer som er vunnet ved samarbeide mellom sykehus og sykehjem.
11.Daghospitalet ved Adamstuen og de medisinske og behandlingsmessige tilbud for pasienter ved Solvang sykehjem forutsettes opprettholdt i forbindelse med den overføring av ansvar til kontoret for eldreomsorg som nå vurderes, opplyser kommunalråd Martha Seim Valeur (h) til Aftenposten.
12.Det ble mot to stemmer (SV) besluttet at den prosjekterte ombygging av Rosenhoff skole til sykehjem skal utgå på grunn av for høye omkostninger.
13.Det blir som regel bedre løsninger når kommunene bygger for sine gamle, sier han, men han tenker vel ikke her på Oslo kommune som i sin tid ville bygge sykehjem på Hovseter for 280 Osloborgere.
14.Det eneste som nytter for å løse sykehuskrisen i hovedstaden er å forsere utbyggingen av sykehjem.
15.Det er bare avsatt penger til ett eneste nytt sykehjem i Akershus for perioden 1985 - 88, sier sykehusdirektør Arne Vetlesen i Akershus fylke.
16.Det er ofte fortvilet å se alle de syke ensomme eldre, som vi kommer på besøk til, som forlengst burde vært på sykehjem.
17.Det er også efterslep og behov for betydelige økonomiske midler innen psykiatrien, og ca. 15 000 står på venteliste for å komme inn på sykehjem, sier medisinalråden.
18.Det er så fint at de som har eldre på gamle eller sykehjem ikke glemmer dem, sier Ellen Botvar til Bysiden.
19.Dårlig utbyggede hjelpetiltak i kommunene øker presset på sykehjem og institusjoner, sa Frøyshov.
20.En plass i en sykeseng eller i et sykehjem er et nødvendig krav i et velferdssamfunn, understreker StorOslo Høyrekvinner.
21.Endret reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for Etterstadgaten 81010B12, som omreguleres til tomt for almennyttig formål (alders og sykehjem for Oslo Menighetspleiers fellesutvalg).
22.For de nærmere 5 millionene som da blir igjen, vil vi fjerne alle hindringer for å igangsette de tomme sykehjemsplassene i Asker (Solgården) og Bærum (Berger sykehjem), fremholder fylkesordføreren.
23.Fylkeskommuner og kommuner, som har sykehjem under utbygging, har i lengre tid hatt kontakt med Helsedirektoratet og fylkeslege, og var dermed godt orientert om at innskjerpelsen ville komme, understreker sosialministeren.
24.Gjøviks prekære økonomiske situasjon gjør det ikke mulig å skaffe de eldre tilfredsstillende hjelpeordninger som sykehjem, aldershjem, hjemmehjelp, hjemmesykepleie m.m., heter det i brevet.
25.Hvorfor venter vi ikke på en utredning fra utvalget, som direktør Ulf Stockinger på Aker sykehjem, er formann for ? spør Kjell Arne Bakke, hovedtillitsmann for Norsk Sykepleierforbund på Aker sykehus.
26.I Norge deler vi ut bibler på hotellrom, i fengsler, sykehjem og andre institusjoner.
27.I skattefordelingsmidlene for neste år har Regjeringen avsatt 100 millioner kroner spesielt med tanke på sykehjem.
28.Ja, og vi har menighetssøstre og hjemmesykepleie og hjemmehjelpere og muligheter for å være dagpasient på sykehjem.
29.Jeg tror bygging og drift av sykehjem er en oppgave for det offentlige.
30.Jeg tror ikke det er mulig å løse problemene innen eldreomsorgen med ensidig satsing på sykehjem.
Your last searches