Norwegian-English translation of sykelighet

Translation of the word sykelighet from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

sykelighet in English

sykelighet
oppmerksomhetnoun morbidness
Similar words

 
 

More examples
1.Foruroligende er det også at ytre problemer som økonomisk usikkerhet, konflikter og sykelighet i hjemmet synes å hope seg opp i stadig større grad hos noen få.
2.Statlige midler skal tildeles kommuner og fylker på bakgrunn av folketall, alderssammensetning og sykelighet, sa han.
3.De forstemmende utslag av mistilpasning, sykelighet og voldsmentalitet må bekjempes på alle plan.
4.De øvrige oppgaver har som siktemål enten å redusere den totale sykelighet eller å avlaste sykehusene.
5.Denne økte ressurstilgang har ikke gitt seg vesentlige utslag i redusert sykelighet eller forlenget levetid.
6.Dersom vi sammen kan avdekke og behandle en skjult sykelighet, bør vi gjøre det.
7.Det er gode holdepunkter for at stigende sykelighet med alderen kan forebygges.
8.Dyreforsøk viser økt sykelighet ved belastning, mens det blant mennesker er forskjellige reaksjoner.
9.Dårlige boforbehold fører til øket sykelighet og dermed til økede offentlige utgifter.
10.Er hun ofte syk, resulterer det ofte i øket sykelighet for mann og barn.
11.Fiskere med de dårligste arbeidsforhold har to og en halv gang så stor sykelighet som fiskere med det beste arbeidsmiljøet, viser undersøkelsen.
12.Folk i Sulitjelma oppviser ikke noen større sykelighet enn folk i resten av Fauske.
13.Hva betyr sosiale forhold for sykelighet, egenomsorg og legesøkning.
14.I den sammenheng er det interessant å merke seg at personer med et dårlig utbygget sosialt nettverk har høyere sykelighet, og at dette spesielt gjelder unge kvinner med høy utdannelse uten betalt arbeide utenfor hjemmet og med lav husholdningsinntekt.
15.I tillegg kommer miljøog stressproblemene i en storby som gjør at sykelighet, sosialproblemer og trafikkskader topper seg her i vår kjære hovedstad.
16.I tillegg til alt dette sammenlignet man forventet livslengde, sykelighet og dødelighet for å se hvordan gruppene forholdt seg til hverandre og til befolkningen i sin alminnelighet.
17.Lavere sykelighet skyldes altså ikke bare bedre behandling, men er et reelt uttrykk for at det forebyggende arbeide har hatt effekt.
18.Men at fars eventuelle sykelighet har liten eller ingen konsekvenser for de øvrige familiemedlemmers helse ?
19.Og samtidig ville du se av statistikkene at England lå bedre an m.h.t. sykelighet og dødelighet enn ditt land.
20.Opplysninger om sykelighet eller dødelighet kan ikke forklare denne forskjellen.
21.Tilskuddsordningene baseres på såkalte objektive data ; alderssammensetning, sykelighet og folketall.
22.Undersøkelser viser at det ved fengslene er en betydelig høyere sykelighet enn i befolkningen forøvrig.
23.Vi som er helsearbeidere her, har ikke inntrykk av at svovelrøken har ført til større sykelighet.
24.Videre vil utvalget fremheve at en generell aldring i arbeidsstyrken fører til øket sykelighet blant de yrkesaktive, fordi sykeligheten øker med høyere alder.
25.Annerledes er det neppe med varianten" kristent legitimert partnervold" - dens stabilitet må forstås i lys av den normale undertrykking - ikke religiøs ekstremisme og fanatisme," middelaldersk overtro" eller sykelighet.
26.De har svært sammensatte problemer, med sterk tendes til psykiatrisk sykelighet.
27.De to kolleger burde vite at det for de fleste forebyggende tiltak mot ikke infeksiøse sykdommer herunder reduksjon av tobakksforbruk - tar mange år før man får vesentlige virkninger på sykelighet og dødelighet i befolkningen.
28.Det betyr i realiteten at det alltid har vært ledig sengekapasitet, med mulig unntak for kortere perioder med ekstraordinær høy sykelighet i befolkningen ved kraftige influensaepidemier.
29.Det eksisterer store forskjeller i sykelighet og dødelighet mellom kjønnene, viser en undersøkelse.
30.Det er idag ganske på det rene at det meste av vår sykelighet skyldes gal / mangelfull kost.
Your last searches