Norwegian-English translation of synke

Translation of the word synke from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

synke in English

synke
nivåverb sink
  priserverb fall, drop, fall away, recede, go down
  naturverb subside
  bygningverb subside
  formålverb sink
  nautiskverb sink, go under, go down
  ødeleggesverb deteriorate, worsen, become worse, go downhill, decline
  avtaverb fall off, become less
Synonyms for synke
Derived terms of synke
Anagrams of synke
Examples with translation
Skyskraperen er forventet å synke ned i myra.
More examples
1.Oceanic Energy" sendte søndag ut en uklar SOSmelding om at skipet holdt på å synke efter en eksplosjon.
2.(IPS) Spebarnsdødeligheten i LatinAmerika og området rundt Det karibiske hav er nedadgående, og vil fortsette å synke.
3.Efter hva vi har forstått, skal våre stillinger opprettholdes, men uten våre egne elever blir miljøet fattigere og det faglige nivå vil synke.
4.En kjernefysisk krig vil hindre sollyset i å nå frem, og temperaturen vil kunne synke så langt ned som til minus 20 grader celsius midt på sommeren, fremholdt hun med støtte i amerikanske forskningsrapporter.
5.Folk er i ferd med å synke hen i et kollektivt hysteri, uttalte han.
6.Hun flyter fremdeles, og det synes ikke å være noen umiddelbar fare for at hun skal synke, sa Lloyds representant.
7.Hvor mye vil bensinprisene synke ?
8.Jeg har lært meg å leve med diskriminering, men jeg trodde ikke de ville synke så dypt, sa hun.
9.Klarer vi ikke å holde tritt med kvantitetsbehovet innen denne omsorgen, vil også kvaliteten i omsorgen synke, blir det hevdet i boken.
10.Men på mellomlang sikt tror jeg snarere at produksjonen vil synke enn stige ytterligere.
11.Når båten slipper ut lufttrykket under seg, vil den brått synke ned i vannet og stanse raskere enn noen annen båt.
12.Så sitter vi der da og lar dette synke inn.
13.Vi blir ikke gitt nok tid til å la alvoret i nyhetene synke ned i oss.
14.ABC fryktet at seerinteressen ville synke foran konkurransen i firerbob, og gikk til aksjon.
15.Aldersgruppen 816 år synker og vil fortsette å synke jevnt i årene fremover.
16.Alle forsøk var forgjeves, inntil en dag en oppvakt mann kastet en hestesko fra båten sin på en av fjelltoppene som akkurat holdt på å synke i dypet.
17.Ansatte på reparasjonssiden vil bare synke fra dagens nivå på 3300 til ca. 3000.
18.Antall menn med minstepensjon vil synke, mens det vil bli flere og flere kvinnelige minstepensjonister.
19.Antallet over 67 år stiger videre til ca. 627 000 i 1993, for så å flate ut og synke noe frem til ca. år 2000, da antallet anslås til å bli ca. 604 000 i følge Statistisk Sentralbyrås prognoser.
20.Antallet vil synke litt i tiden fremover, men jeg anser det ikke som automatisk sant at denne synkende tendens vil vedvare.
21.Arbeiderpartiet regner med at de utenlandske selskaps nettoinntekter fra norsk sokkel vil synke mot slutten av 1990årene.
22.Arbeidsløsheten viser fortsatt ingen tegn til å synke.
23.Av det kan man slutte at brutto fortjenestemargin vil synke til godt under en prosent.
24.Barnetallet på Romsås vil fortsette å synke.
25.De irske skipene oppga jakten da tråleren gikk inn i britisk farvann, men den sendte lørdag ut nødsignaler da den var i ferd med å synke.
26.De månedlige utgifter vil således synke fra knapt 2400 kroner første året til vel 1800 kroner siste året.
27.Den borgerlige regjering har maktet å få halvert inflasjonen i forhold til Arbeiderpartiets regjeringer, men inflasjonen må fortsatt synke for at konkurranseevnen skal styrkes.
28.Den frykter at den kan synke i popularitet hvis pundseddelen forsvinner for fort.
29.Den kan fremdeles stige, men den kan også synke.
30.Den nye beregningsmåten for kursindeksen som Norges Bank innførte fra igår, og som på lengre sikt ventes å få kronekursen til å synke ca. to prosent, fikk liten innvirkning på kursene, fordi Norges Bank gjennom hele dagen kjøpte kroner og solgte dollar for å holde kronerverdien oppe.
Similar words

 
 

synke as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) synkesynkendesunket
Indikative
1. Present
jegsynker
dusynker
hansynker
visynker
deresynker
desynker
8. Perfect
jeghar sunket
duhar sunket
hanhar sunket
vihar sunket
derehar sunket
dehar sunket
2. Imperfect
jegsank
dusank
hansank
visank
deresank
desank
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde sunket
duhadde sunket
hanhadde sunket
vihadde sunket
derehadde sunket
dehadde sunket
4a. Future
jegvil/skal synke
duvil/skal synke
hanvil/skal synke
vivil/skal synke
derevil/skal synke
devil/skal synke
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha sunket
duvil/skal ha sunket
hanvil/skal ha sunket
vivil/skal ha sunket
derevil/skal ha sunket
devil/skal ha sunket
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle synke
duville/skulle synke
hanville/skulle synke
viville/skulle synke
dereville/skulle synke
deville/skulle synke
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha sunket
duville/skulle ha sunket
hanville/skulle ha sunket
viville/skulle ha sunket
dereville/skulle ha sunket
deville/skulle ha sunket
Imperative
Affirmative
dusynk
viLa oss synke
deresynk
Negative
duikke synk! (synk ikke)
dereikke synk! (synk ikke)
Your last searches