Norwegian-English translation of synkende

Translation of the word synkende from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

synkende in English

synkende
minskendeadjective diminishing, decreasing, lessening, shrinking, reducing
  sivilisasjonnoun fall, decline
Synonyms for synkende
Examples with translation
Kapteinen var den siste personen som forlot det synkende skipet.
Similar words

 
 

More examples
1.(New York Times) Oljeproduksjonen i SovjetUnionen, verdens største produsent, har vist en uvanlig synkende tendens de seneste fem månder, ifølge offisiell statistikk.
2.Den type politikk som var ført til da, med inflasjon og synkende konkurranseevne, la grunnlag for arbeidsløshet.
3.Denne nedgangen i befolkningstilveksten begynte allerede i 1960årene og har vært jevnt synkende bortsett fra første halvdel av 1983.
4.Det totale salg av ildsteder har vært synkende siden 1981.
5.Hele samfunnsspekteret vil bli berørt av den synkende fruktbarhet, og allerede innen en tiårsperiode vil vi merke konsekvensene av fåbarnssystemet, sier disse kvinner og nevner stikkord som den kommende eldrebølge.
6.I 1981 var prisstigningen redkordhøy, arbeidsplassene utsatt, konkurranseevnen på vikende front og industriproduksjonen synkende.
7.I et synkende marked må vi se på hva det er behov for og se på hva som er galt med de produktene vi har.
8.Ledighetstallene for lærere i grunnskolen viser en svakt synkende tendens, men fortsatt er det omkring tusen lærere som ikke har arbeide.
9.Likevel tenkte jeg mest på hva sjøfolkene opplevde av mareritt, der de fra sine synkende skip måtte kaste seg i et brennende hav av olje som en siste utvei til å redde livet.
10.Mens skolens oppgaver stadig har vokst, viser bevilgningene en klart synkende tendens.
11.Oslo bør i årene frem til 1995 satse på å utbygge videre de yrkesfaglige studieretninger og bygge ned almenfag i takt med den synkende elevtilgangen.
12.Slik jeg ser det, er de betenkelige sider ved innføring av reklame i radio og TV først og fremst knyttet til faren for ytterligere kjøpepress og synkende annonseinntekter for pressen.
13.Verdens som helhet har idag et synkende fødselstall, fastslår direktør Rafael Salas i FNs befolkningsfond.
14.Vi har den erfaring fra tidligere perioder at handelen avtar kraftig når tendensen først er synkende.
15.Vi har ikke inntrykk av at efterspørselen efter lån er synkende.
16.Vi har registrert at interessen for ferdiglagede reiser med mer eller mindre fastlagt programtilbud er raskt synkende.
17.Økt sysselsetting og synkende ledighetstall oppnås først og fremst gjennom sterkere økonomisk vekst i samfunnet.
18.1983 blir et dårlig år for TreschowFritzøe på grunn av barkbiller, store kulturomkostninger og synkende driftskvantum.
19.Aldersgruppen over 67 år utgjør over 20 prosent og barnetallet er synkende.
20.Alkoholforbruket i Sverige er synkende.
21.Alle nordmenn betaler for dem med omstillingsproblemer, arbeidsløshet her og press på arbeidsmarkedet der, store fortjenester på nye områder kombinert med synkende utbytte på tradisjonelle virksomheter, inklusive kultursektoren.
22.Alle samles om den synkende jorden og fanger den opp i sine armer.
23.Alle tegn tyder på at en synkende andel av den yrkesaktive befolkningen vil være sysselsatt i industriell virksomhet.
24.Alsing påpeker at trafikken på VestAfrika, i likhet med de fleste andre fartsområder, i flere år har lidt under sterkt reduserte lastevolum og synkende lønnsomhet.
25.Angivelig på grunn av stort sett dårlige lønns og arbeidsvilkår, har antall jordmødre allerede i lengre tid vært synkende.
26.Antall elever er sterkt synkende, bydelen har altfor mange ledige elevplasser.
27.Antallet er snarere synkende enn økende.
28.Antallet vil synke litt i tiden fremover, men jeg anser det ikke som automatisk sant at denne synkende tendens vil vedvare.
29.Arbeiderpartiet har tydeligvis klart å bryte den svakt synkende tendens som har vedvart siden november.
30.Arbeiderpartiet viser - som rimelig kan være - en stadig synkende tendens i opinionen, og må nok vinke farvel til det 40tallet partiet har kunne fryde seg ved en tid.
Your last searches