Norwegian-English translation of tannleger

Translation of the word tannleger from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

tannleger in English

tannleger
tannlegekunst - mannnoun dentist
  tandläkekunst - kvinnenoun dentist
Similar words

 
 

More examples
1.Ca. 300 000 kroner, men svært mange yngre tannleger blir assistenter hos en allerede etablert tannlege eller de kjøper en praksis.
2.Ingen festspillarrangører her i landet satser så sterkt som oss på et variert og godt tilbud også for de små, skryter en av byens tannleger, Per Holst Ronnes.
3.Jeg er fristet til å tro at dette skyldes at leger og tannleger er blitt flinkere til å sikre seg mot tyver og narkomane, blant annet ved å montere alarmer, sier Fyhn.
4.Privat engasjement er langt fra noe nytt i Norge, sa Heløe og henviste til at nærmere 80 prosent av all pleie og omsorg av eldre som ydes utenfor institusjon, skjer i privat regi, at omtrent 30 prosent av alle våre helse og sosialinstitusjoner er privateide og at størstedelen av helsetjenesten utenfor institusjoner ivaretas av privatpraktiserende leger, fysioterapeuter og tannleger.
5.Teknisk sett var den tids tannleger fremragende, ikke minst sett på bakgrunn av de sparsomme hjelpemidler de hadde til rådighet, sier tannlege Christophersen.
6.1500 tannleger er ventet til åpningen idag, hvor også kong Olav vil være tilstede.
7.Besøk av tannleger og spesialister er sjeldne.
8.Blant det helsepersonale som her får sin videreutdannelse i akupunktur er det 25 fysioterapeuter, 13 leger, fem tannleger, åtte homeopater, to kiropraktorer og en sykepleier.
9.Både da skoletannpleien ble innført, omkring den første verdenskrig, og folketannrøkten ble lovfestet, ble det stor efterspørsel efter tannleger.
10.Både han og hans virksomhet og hans kontorer er tidstypisk for den norske bytannlege i forrige århundre, den første generasjon fastboende tannleger.
11.De fleste tannleger vil antakelig være enige i at for en viss disponibel, bevilget pengesum kan man sannsynligvis ferdigbehandle minst 23 ganger flere ungdommer i kategorien 1820 år enn" gråkort"pasienter og minstepensjonister.
12.De første tannleger er notert i rekken av andre arbeidsledige.
13.De som bare har enkel regnskapsplikt, som f.eks. leger og tannleger, vil i år ikke bli innrømmet noen utsettelse utover den 29. februar.
14.De som er i arbeide og har opparbeidet et solid pasientgrunnlag klarer seg fint, men noe særlig plass for nye tannleger er det ikke.
15.De vesentligste og tyngste tjenestene skjøttes av stat, fylke eller kommune - det gjelder særlig institusjonstilbudene, mens blant andre de privatpraktiserende leger, tannleger og fysioterapeuter kommer inn som et nødvendig supplement.
16.Den gunstige utvikling når det gjelder vår tannhelse har også gitt seg utslag i minsket behov for tannleger.
17.Den norske Felleskatalogen blir hvert år fordelt gratis til fagfolk, dvs. apotekere, leger, tannleger, veterinærer og annet helsepersonell, i et opplag på 40 000.
18.Det er blitt adskillig vanskeligere arbeidsmarked for yngre tannleger enn tilfellet var for noen år tilbake.
19.Det gjelder bl.a. sivilingeniører og ingeniører, tannleger og ansatte i forvaltningen.
20.Det hjelper ikke at dagens odontologer har vannbor og avanserte greier, og at de kan bedøve både i tide og utide, tannlegefrykten er skapt, takket være utrettelige tannleger med utstyr og metoder fra Ibsens tid.
21.Det kan tas opp 50 studenter, og tilbudet omfatter tannleger, fysioterapeuter eller andre grupper helseperonale som kan dokumentere nødvendige kunnskaper i anatomi, fysiologi og sykdomslære.
22.Det siste gjelder utøvere av de liberale erverv som revisorer, arkitekter, leger, tannleger og veterinærer m.m.
23.Det var den berømte" Iversen mot Kongeriket Norgësaken på bakgrunn av den daværende lovbestemmelsene om tvangsbeordring av nyutdannede tannleger.
24.Disse har i perioder produsert tusenvis av nullskatteydere, blant disse også personer som ikke har noen tilknytning til næringen, som tannleger, leger og advokater.
25.Efter Røllas oppfatning bør tannlegetallet i fremtiden begrenses til ca. 3000 tannleger.
26.Efter opplagstallene å dømme må det være en sann hærskare av tannleger og frisører her i landet.
27.Efterhvert ser Augustson heller ikke bort fra at den nye loven kan skape behov for flere tannleger, og altså føre til en bedring for et vanskelig tannlegearbeidsmarked.
28.En annen vesentlig privat del av helsetjenesten står privatpraktiserende leger, tannleger, fysioterapeuter og psykologer for.
29.En del kvinnelige tannleger opplyser at de rett efter eksamen vervet seg til Forsvaret.
30.En sekundær effekt av at man kunne ferdigbehandle flere ganger så mange pasienter for den bevilgede pengesum, er i sin tur behov for flere tannleger innen kommunen.
Your last searches