Norwegian-English translation of tilbakebetaling

Translation of the word tilbakebetaling from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

tilbakebetaling in English

tilbakebetaling
utgifternoun reimbursement, repayment
  handelnoun refund
Similar words

 
 

More examples
1.Men en kan pålegge arbeidsgiver å sende skriftlig bekreftelse på bruttolønn i de angjeldende måneder, samt trukket skatt, slik at tilbakebetaling kan foretas av kemneren.
2.Det er helt klart at lærerorganisasjonene ikke aksepterer" diktatet på fem prosent fra statsbudsjettet", sa han, og minnet om vanskeligere forhold med hensyn til studiefinansiering og tilbakebetaling av lån, og grupper som henger efter m.m.
3.Noen tilbakebetaling har aldri vært på tale, da tillegget efter vedtaket ikke ble utbetalt før fra 1. september, understreker informasjonssjef Ingebrethsen i Misjonsselskapet.
4.Tradisjonelle næringer gir mye raskere tilbakebetaling, forklarer Magnusson.
5.Vi har aldri tidligere forsøkt å hindre noen i å slutte før de to årene dersom de har ønsket det, men i noen få tilfeller har vi krevd en tilbakebetaling av utgiftene til kurset, sier Skjerven.
6.Aftenposten kjenner til flere tilfelle der en passasjer har måttet protestere mot ukorrekt tilbakebetaling.
7.Alle passasjerene vil få tilbud om ny tur eller tilbakebetaling av pengene de har betalt.
8.Arbeiderpartiet, SV, Venstre og Senterpartiet, som utgjør et klart stortingsflertall, vil alle ha inntektsavhengig tilbakebetaling av studielån.
9.At det ikke ble gjort umiddelbart, henger sammen med at det var - og fortsatt er - meget vanskelig å gi eksakt informasjon om tidspunktet for tilbakebetaling, noe det hadde vært naturlig å gi melding om samtidig.
10.Attpå til fikk de første innflytterne 15 000 kroner i tilbakebetaling.
11.Augustsson sier at K / S A / S Vinga Shipping derfor har innledet voldgiftssak mot rederiet med krav om erstatning for tap som er lidd som følge av uberettiget hevning av bareboat ceterpartiet, uttalelser til pressen, samt tilbakebetaling av forskuddsbetalt kjøpesum.
12.Avtalen letter tilbakebetaling av 48,5 milliarder dollar av den offentlige gjelden, som har forfallstid mellom august 1982, da gjeldskrisen var et faktum, og 1990.
13.Banken gjør det klart at arbeidsløshet og tilbakebetaling av gjeld er de to vanskeligste problemer.
14.Bare når søkeren er kommet i en uforutsett, akutt situasjon som har satt vedkommende i åpenbare økonomiske vanskeligheter som kan dokumenteres, og problemet ikke kan avhjelpes på annen måte, bør tilbakebetaling finne sted, heter det i en melding fra Skattedirektoratet.
15.Certepartiene dekker alle finans og driftsutgifter samt forrentning og tilbakebetaling av egenkapital.
16.De frykter at de ikke vil klare å innfri kravene til tilbakebetaling.
17.De meldinger som er fremkommet i pressen de siste dager om at NMSansatte nå skal begynne en tilbakebetaling av tilsammen 800 000 til selskapet, hvilket skulle representere det i sin tid gitte indekstillegg, er fullstendig grepet ut av luften, sier informasjonssjef Halvor Ingebrehtsen i Det Norske Misjonsselskap.
18.De ti utenriksministre ble da også enige om at Storbritannia for inneværende år skal få en tilbakebetaling på en milliard ecu - siden de bidrar med langt mer til Brussels kasse enn de får igjen.
19.Den 10. desember skal en sak som berører nettopp slik tilbakebetaling - eller husleieøkning, avgjøres av Oslo byrett.
20.Den mener denne utviklingen må sees på bakgrunn av endringene i lånevilkårene de siste årene med høyere rentesatser og krav om raskere tilbakebetaling av eldre lån.
21.Dersom ligningsansettelsen alt foreligger, stilles skatteyderen i utsikt tilbakebetaling ved skatteoppgjøret i september.
22.Dessuten vil det gi en mer progressiv tilbakebetaling, med lettelser i den første periode.
23.Det blir ingen endringer i avbetalingsreglene for studielån, men Arbeiderpartiet og Senterpartiet gir signaler om at partiene ønsker å gjøre tilbakebetaling avhengig av inntektsstørrelse.
24.Det er det nystiftede selskapet Norway Taxfree Shopping A / S som skal forestå tilbakebetaling av merverdiavgiften til de reisende.
25.Det er ikke bestemt om kommunen eller Staten skal ha ansvaret for tilbakebetaling, og hvor og når dette i tilfelle kan skje.
26.Det er også klart at medlemsmassen på rundt 50 000 personer ikke vil få tilbakebetaling for 1983, for første gang på flere år.
27.Det har vært meget vanskelig å gi eksakt informasjon om tidspunktet for tilbakebetaling av for mye betalt husleie, skriver sosialrådmann Ragnvald Dahl.
28.Disse pengene holdes tilbake for å finansiere eventuell tilbakebetaling ved den endelige skatteavregning.
29.Efter 1. mai skal det være helt spesielle grunner som kan føre til tilbakebetaling, for eksempel at enslige forsørgere på grunn av sykdom mister inntekten og ikke kan få lån, sier Hagen.
30.Efter at vel 30 borettslag har vedtatt å gå til betalingsboikott i protest mot de forhøyede satsene for tilbakebetaling av lån til Husbanken, går styret i Norske Boligbyggelags Landsforbund (NNBL) nå inn for at disse aksjonene innstilles.
Your last searches