Norwegian-English translation of tildeling

Translation of the word tildeling from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

tildeling in English

tildeling
allmennnoun allocation
  ginoun bestowing [formal]
  divisionnoun allotment
  prisnoun awarding, granting
  jobbnoun assignation
  jevn fordelingnoun apportionment, proportional distribution
Synonyms for tildeling
Similar words

 
 

More examples
1.Det har vært en vanskelig tildeling for styret.
2.Det virker som den tildeling av konsesjoner som nå er foretatt, vil gi store muligheter for å få vurdert en hel rekke ulike organisasjonsmodeller.
3.Spar gjerne bukkene, men skyt fremfor alt rett dyr efter den tildeling som er gitt, er Terje Skoglands råd til jegerne.
4.Aftenpostens oppslag igår om Statens utlendingskontors praksis ved tildeling av oppholdstillatelse til utlendinger som kommer hit for å ta utdannelse, har skapt sterke reaksjoner.
5.Allikevel har såvel Den norske Creditbank som Kreditkassen og Bergen Bank betydelige problemer med å registrere alle aksjeoverdragelsene og samtidig stå for utbetaling av utbytter og tildeling av tegningsretter.
6.Bakgrunnen er et rundskriv Aftenposten omtalte tidligere isommer, der Utlendingskontoret innskjerpet praksis ved tildeling av arbeidstillatelser for visse grupper utenlandske studenter.
7.Benkow fremholdt dessuten at en tildeling av" jegvetikkehvormange" pensjonspoeng vil bety en sterk belastning for Folketrygdens økonomi, som allerede idag tynges av store utbetalinger.
8.Boligetaten påpeker at familier som bor på hospits allerede idag prioriteres ved tildeling av leiligheter.
9.Breivik presiserer at også disse banker måtte finne seg i å få redusert tildeling i forhold til hva de hadde tegnet.
10.Bystyret vedtok også en endring av reglene for tildeling av sosialhjelp til livsopphold og for" grått kort" som sikrer trygdede en rekke tilleggsydelser.
11.De 3000 kundene er aksjonærer som har svart positivt på tilbudet om å plassere de penger som de ikke fikk tildeling av aksjer for, på en spesiell aksjonærkonto med en ekstra bonus på fem prosent på renten.
12.De mange som hadde tegnet seg for minimumsbeløpet på 5000 kroner fikk størst prosentvis tildeling - nemlig 20 aksjer a 100 kroner.
13.De som har tegnet seg for inntil 100 aksjer (10 000 kroner) i forbindelse med aksjeutvidelsen på 50 millioner kroner i Norhav A / S, har fått full tildeling.
14.De to sistnevnte grupper stiller med henholdsvis første og annen prioritet ved tildeling.
15.De vil vise sin misnøye med at Lånekassen fortsatt vil behovsprøve skoleelever og studenter inntil de er tyve år, ved tildeling av lån og stipendier.
16.Den fortjener iår som ifjor, da prisen gikk til Lech Walesa, ros for denne tildeling.
17.Den såkalte" kostnadsfaktoren" for tildeling av midler til skoleverket har ikke fulgt inflasjonen, og skolefolk frykter nå at forslaget om nytt inntektssystem i kommunene kan true ideene om en skole for alle og likeverdighet mellom elevene.
18.Den vanlige metoden for tildeling av forskningsmidler er at det søkes om bidrag til prosjekter.
19.Den ønsker en oppmykning av" tilskuddsveien", slik at det også blir rom for" vertikal tildeling".
20.Derfor er det selvfølgelig positivt at Lederopplæringsrådet viser interesse for sosialsektoren ved tildeling av stipender.
21.Dersom den boligsøkende oppfyller de krav som settes for tildeling av etableringslån, vil vedkommende tildeles et lånebevis som kan benyttes når man har funnet en passende bolig.
22.Dersom ikke brannvesen, politi og legevakt / sykehus kan bli enige, er det visse muligheter for tildeling av separate nummer som 001, 002 osv.
23.Det blir dermed ikke lenger mulig å nekte bevilling selv om en tildeling kan få uheldige følger for publikum eller næringen.
24.Det bærende prinsipp var overbevisningen om at de aller fleste psykiske lidelser skyldtes psykososiale forhold (og ikke biologiske forhold) og at tildeling av ansvar og forpliktelser til pasientene samt fri og åpen kommunikasjon på alle plan i avdelingen ville fremme psykisk helse og personlighetsmessig utvikling.
25.Det handelen ber om er imidlertid ikke i første omgang å bli likestilt med industrien når det gjelder tildeling av offentlige midler, men en mer balansert tildeling av forsknings og utviklingsmidler fra det offentlige til de respektive næringer.
26.Det heter i brevet at Oslos lave kvote fører til at tildeling kun gis på sosialmedisinsk grunnlag, til nødvendig flytting for funksjonshemmede og vanskeligstilte som rammes av byfornyelsestiltak.
27.Det hevdes også at man venter med lønnsjusteringer til 1. oktober, som er datoen for vurdering av tildeling fra fondet.
28.Det ser derfor ut til å bli et gjennombrudd for kvinner ved tildeling av årets stipendier.
29.Det vil bli gitt full tildeling i SPAR 84, og obligasjonene vil bli tilsendt kjøperne så snart som mulig, trolig februar 1985, heter det i en pressemelding fra Finansdepartementet.
30.Det vil neppe bli noen avklaring før efter den ventede nye runde med tildeling av konsesjoner for mottagelse av satellittsendinger.
Your last searches