Norwegian-English translation of tilfredshet

Translation of the word tilfredshet from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

tilfredshet in English

tilfredshet
tilfredstillendenoun satisfaction, contentment, contentedness
Synonyms for tilfredshet
Derived terms of tilfredshet
Similar words

 
 

More examples
1.Alt sitt arbeide, både ved tropp og administrasjon, utførte kapteinen til min fulle tilfredshet.
2.Det er utbredt glede og tilfredshet blant Norsk Lærerlags medlemmer over at Rikslønnsnemnda fulgte opp statens tilbud om 27 timers leseplikt på barnetrinnet.
3.Fiskeriministerens uttalelser i debatten om at Fiskeridepartementet nå vil drøfte med fiskeindustrien hvilke tiltak som bør gjennomføres for å sikre fiskeindustribedriftene bedre arbeidsbetingelser, vil bli hilst med tilfredshet.
4.Vi nøler ikke med å erklære vår tilfredshet med resultatet som Statfjordsaken til slutt endte med - en seier for Senterpartiet og fornuften.
5.Betyr det at du ser tilbake på tiden med tilfredshet ?
6.Det er alminnelig tilfredshet over kortets utvidede bruksområde.
7.Det er forøvrig interessant å merke seg at Statoil i andre sammenhenger gjentatte ganger har uttalt tilfredshet med det høye produksjonsvolumet på Statfjord, poengterte Smith.
8.Det er med tilfredshet jeg har registrert at det er en betydelig utålmodighet på begge sider for at slike hindringer skal bygges ned, sa han.
9.Israelerne har uttrykt tilfredshet med vår takling av episoden, sier Hagenlund.
10.Ja, jeg tror det er stor tilfredshet i mitt parti med den jobb våre statsråder gjør.
11.Jeg er glad for at denne saken ble løst såpass raskt til vår fulle tilfredshet.
12.Jeg har med tilfredshet merket meg at Langtidsprogrammet vil inneholde retningslinjer for en skattereforn som vil gi startskuddet til et enklere og mer rettferdig skattesystem, sier han.
13.Jeg kan ikke unngå å rose laget for disiplinert innsats, ikke minst i de bakre rekker, og jeg noterer med tilfredshet at vi også kom sterkere fremover på banen ut over i annen omgang, sa Røste Fossen.
14.Mitt inntrykk er at oppstyret rundt de utenlandske, private oljeselskapenes inntreden utenfor NordNorge nå har lagt seg, og er blitt erstattet av en almenn tilfredshet blant nordnorske politikere og i næringslivet, mener Buvik.
15.Når Stortinget nylig drøftet lov om boligbyggelag og borettslag måtte for eksempel Høyre stemme imot sin egen politikk fordi Fremskrittspartiet forlangte samlet votering for alle våre endringsforslag, sier Bremer og har vanskelig for å skjule sin tilfredshet.
16.Regjeringens reaksjon er riktig og sterk, mener Senterpartiets parlamentariske leder Johan Buttedahl, som uttrykker tilfredshet med at de utviste Sovjetdiplomater ikke skal erstattes av nye og at det således er satt et" tak" på Sovjetambassadens representasjon i Norge.
17.Vi hilser departementets avgjørelse med tilfredshet og avventer nå hva Forenedegruppen vil foreta seg, sier advokat Carl J. Hambro, som er Fagerstas advokat i denne saken.
18.Vi vil uttrykke stor tilfredshet med innsatsen fra partiets regjeringsmedlemmer.
19.40 prosent av velgerne erklærte i april sin tilfredshet med Regjeringen, mens 51 pst. var utilfreds.
20.AT dette forslag dermed møtes med tilfredshet, er like rimelig som at kullselskapet og lokalbefolkningen misbilliger opplegget for redusert virksomhet og bemanning i Longyearbyen.
21.AUF har hilst denne utviklingen med tilfredshet.
22.Andre uttrykker tilfredshet med Reagans mer forsonlige holdning overfor SovjetUnionen.
23.Arbeidsgivernes representant uttrykte tilfredshet over at det hadde vært mulig å komme frem til et kompromiss i denne konflikten, som særlig har rammet produksjonen av vesttyske aviser og ukeblader.
24.Arbeidsoppgaver i Lærerlaget nå, ved siden av å gni seg i hendene av tilfredshet over oppgjøret ?
25.At Norges oljeproduksjon iår vil sette nye rekorder, er en av de ting OPEClandene noterer med liten tilfredshet.
26.At det nå blir en patrulje på Vestlandet hilses med tilfredshet av de tre, ikke minst med tanke på utveksling av erfaringer og av hensyn til anstalter i andre deler av landet som Østlandspatruljen ikke har kapasitet til å besøke.
27.Benkow la imidlertid til at også Willoch hadde gitt uttrykk for tilfredshet over den løsning som nå ser ut til å bli en realitet efter landsmøtet i Oslo i august.
28.Biskop Andreas Aarflot har likevel inntrykk av at det blant bispene er almen tilfredshet med forslaget om at Hognestad skal tilbys en kirkelig forskerstilling efter at permisjonstiden er utløpet.
29.Blant medarbeiderne er det stor tilfredshet med det nye systemet, siden mye rutinearbeid spares.
30.Bondelagets formann, Nils Valla, uttrykte tilfredshet med at man var kommet frem til en forhandlingsløsning, og mente at man nå hadde fått et grunnlag som kan føre frem i jordbruksoppgjøret.
Your last searches