Norwegian-English translation of tillitsvalgt

Translation of the word tillitsvalgt from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

tillitsvalgt in English

tillitsvalgt
allmenn? representative
Similar words

 
 

Wiki
Tillitsvalgt er en person valgt til tillitskvinne eller tillitsmann av en gruppe for å være gruppens talsmann. Personen blir gjerne et bindeledd i kommunikasjon mellom ulike nivåer i et hierarki. Den tillitsvalgte trenger ikke å ha medlemstilhørighet av gruppen, men det er vanlig.

More examples
1.Det er frustrerende å ikke kunne gjøre jobben skikkelig, sier Elin Haugvik, tillitsvalgt sykepleier.
2.Det vi trenger er folk i faste stillinger, sier Erna Hultgren, som er tillitsvalgt leder for alle gruppene ved sykehuset.
3.Eneste grunn til at jeg skulle selge når jeg har adgang til det, måtte være at jeg kom i pengemangel, sier Karin Jønsson, som nok har adskillig større innflydelse i STKmaskineriet som tillitsvalgt enn som aksjonær.
4.I avtalen som er undertegnet, har vi fått løfte om at ansatte i Linjegods skal få fortrinnsrett ved nyansettelser i Autotransit, men vi har ikke fått noen garanti for at Linjegodsansatte sikres arbeide, sier tillitsvalgt Aud Gundersen, som presiserer at de ansatte ikke ønsker å straffe eller skade bedriften gjennom politisk streik, men å markere sitt syn.
5.Plikten til å bekjenne en personlig, kristen tro som tillitsvalgt hos oss har vært der siden starten, og er en del av partiets særpreg.
6.Ulovligheter ville bare ha avsporet fra saken, uttaler Stig Fossum, tillitsvalgt i Kringkastingsforeningen, overfor Aftenposten.
7.Vi tar da utgangspunkt i at Stortinget under fastsettelse av folketrygdens størrelse og bystyrets regler om kommunale tillegg, direkte uttaler at disse ydelser er tilstrekkelig og ikke forutsetter at store grupper skal være avhengig av sosialhjelp til livsnødvendige utgifter, sier tillitsvalgt Elisabeth Olafsen.
8.Der opplyste en tillitsvalgt fra Oslo Ligningskontor at funksjonærene der fikk en liste over poster på selvangivelsen som ikke skulle kontrolleres.
9.Det ble særlig debatt om hovedkassereren skulle være tillitsvalgt eller fast ansatt.
10.Det blir dommen over en mann som har vedgått at han har sveket sitt lands tillit til ham som embedsmann og politisk tillitsvalgt.
11.Dette bekrefter Lars Jansson, som er tillitsvalgt i bedriften.
12.Efter en grunnleggende" verneplikt" som tillitsvalgt, i redaksjonsklubb eller i andre verv, lener andre seg ofte tilbake for å ofre seg for andre oppgaver og slippe utålmodig ungdom frem i tillitsverv.
13.Før han ble tillitsvalgt på heltid, var han overingeniør ved geoteknisk avdeling ved veilaboratoriet i Vegdirektoratet, en stilling han nå har permisjon fra.
14.Han har kristne interesser, og har i en årrekke vært tillitsvalgt i en internasjonal forening av kristne forretningsmenn.
15.Han unnlot gjennom lang tid mens han var sentral tillitsvalgt i Afghanistankomiteen å fortelle om sitt betalte borgerlige arbeide i AKP (ml) og ville heller ikke opplyse om det på direkte spørsmål.
16.Kvinner på arbeidsplasser som behandler dem så urettferdig, må stå på selv, bruke sin fagorganisasjon, sørge for at de blir tillitsvalgt i bedriften, for det er vel liten tvil om at mye av svikten skjer i den enkelte bedrift.
17.Landsmøtet til sykepleierstudentene valgte Vigdis Saure, Oslo, som lønnet leder og Einar Hveem som lønnet tillitsvalgt.
18.Men de siste 12 år har hun vært tillitsvalgt på heltid.
19.Men det er ikke verre enn at en tillitsvalgt blir tatt av skiftet ombord hvis det skulle være bruk for vedkommende hjemme.
20.Nå er hun i den" umulige" situasjon at hun skal makte både å være underordnet funksjonær i stortingsgruppen og overordnet tillitsvalgt i partiet.
21.Som tillitsvalgt innen NFPU vet jeg f.eks. at de færreste har nødvendig avlastning og støttekontakt, og at mange står i fare for å miste slike tjenester, få dem redusert eller må betale.
22.Sykehjemmet skal jo egentlig være et hjem også, sier Elin Haugvik, avdelingssykepleier og tillitsvalgt på Økern alders og sykehjem.
23.Sætre som er tillitsvalgt i den LOtilsluttede verkstedklubben til Braathen på Sola, sier til NTB at det er frykten for arbeidsplassene som har fått ham til å rykke ut og ta avstand fra forhandlingsutvalgets fremgangsmåte, og å kreve at de streikende skal holde uravstremning over bedriftens siste forslag.
24.Sørensen har hatt nok å henge fingrene i bestandig, ikke bare som tillitsvalgt i de jobbene han har hatt, men også som formann i borettslaget.
25.Til dette sier Eidem at han sitter i bedriftsforsamlingen som tillitsvalgt i Bergenske.
26.Tillitsvalgt Jan Tore Harlyng i Førskolelærerlaget sier til Aftenposten at arbeidsgiveren, det vil si kommunen, har opplysningsplikt overfor foreldrene når barnehavene rammes av streik.
27.Tillitsvalgt Tore Hellum medgav at man må ha klart for seg at det ihvertfall ikke blir noen opptrapping.
28.Tillitsvalgt i Braathens Verkstedklubb på Sola, Arne Sæthre, beklaget mandag at de andre ansatte i Braathens SAFE hadde bedt de kabinansatte om å avblåse streiken uten først å ha kontaktet kabinforeningen.
29.Vi får nok høre mer fra henne som tillitsvalgt i bl.a. Europabevegelsen, Kvinners Frivillige Beredskap, UNESCOkommisjonen, Atlanterhavskomiteen og Menneskerettighetsutvalget.
30.sykepleier og tillitsvalgt på Økern alders og sykehjem.
Your last searches