Norwegian-English translation of traktat

Translation of the word traktat from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

traktat in English

traktat
millitærisknoun treaty
Synonyms for traktat
Similar words

 
 

Wiki
«Konvensjon» omdirigeres hit. Konvensjon kan også bety sedvane Traktat er en folkerettslig bindende avtale mellom to eller flere stater. Andre navn for en traktat er konvensjon, overenskomst, avtale, charter, pakt og protokoll.

More examples
1.Alle som ikke kan støtte (Traktat NÅ), må være for atomvåpen - så enkelt er det".
2.Det som er hovedmålet er at den (" Nei til atomvåpen" og" Traktat Nå !") objektivt virker antiimperialistisk..
3.For alle som ikke vil ha atomvåpen kan støtte" Traktat Nå", og alle som ikke kan støtte" Traktat Nå" må være for atomvåpen - så enkelt er det.
4.Nei til atomvåpen" og" Traktat Nå !".
5.Traktat NÅ" har henvendt seg med en direkte adresse til kong Olav, foruten Norges Røde Kors, stortingspresidenten, høyesterettsjustitiarius, justisministeren og Den norske kirke ved biskop Andreas Aarflot.
6.Traktat NÅ" hevder at målet med aksjonen ikke er norsk utmeldelse av NATO, men konsekvensene av et eventuelt stortingsvedtak for Norges del, med tanke på vår alliansetilknytning i NATO, er likevel klare, mener Thor Knudsen.
7.Traktat NÅ" ønsker at de nordiske parlamenter må vedta en traktat om sonespørsmålet i 1985.
8.Traktat NÅ.
9.Traktat Nå" krever også at Regjeringen iverksetter arbeide for å få USA til å stanse utplasseringen av nye sjøbaserte krysserraketter.
10.Traktat Nå" mobiliserer for å få toppsjefene i norsk næringsliv med på en dialog om en atomvåpenfri sone i Norden.
11.Traktat Nå" skal arbeide i ett år for å nå sitt mål.
12.Traktat nå" er ikke veien å gå.
13.(New York Times) Byggingen av enorme, avanserte radarer i de amerikanske delstatene Georgia og Texas og i Sibir har ført til at USA og SovjetUnionen beskylder hverandre for å overtrede en traktat som tar sikte på å hindre en kjernefysisk krig.
14.Av flere grunner, blant annet den at Traktat NÅ ! arbeider for en isolert nordisk atomvåpenfri sone som ikke er i overenstemmelse med NATOs ønsker.
15.En slik traktat vil være det mest virkningsfulle tiltak for å redusere spenningen i nordområdene og gjøre Norden til en fredens bastion i Europa, heter det.
16.Finlands tidligere president Uhro Kekkonens banebrytende arbeide for Norden som traktatfestet atomvåpenfri sone har vært et ytterst viktig bidrag til en fremtid i fred, ikke bare for vår del av verden, men for hele vår jord, fremholder representanter for Traktat NÅ.
17.Hvis aksjonen" Traktat NÅ" får gjennomslag for å opprette en ensidig, atomvåpenfri sone i Norden, betyr det et norsk brudd med NATO.
18.Hvis vi går med på ensidig nedrustning i Norden eller i hele vesten, er dette i strid med stortingsvedtaket som ble fattet den 24. mai. Det vil bety et brudd med NATO hvis vi følger det opplegg som" Traktat NÅ" har satt opp.
19.Men hvorfor arbeider" Traktat Nå" da så iherdig for å vinne landets yrkesgrupper for sitt krav ?
20.Vi synes det er hårreisende at Traktat NÅ ! forsøker å få næringslivet med i fredsbevegelsen.
21.1961konvensjonen er en traktat som forplikter FNs medlemsland til å utarbeide overslag over det kommende års medisinske behov for såkalte harde narkotiske stoffer og andre meget virksomme stoffer som kan misbrukes.
22.56 lys på kaken fra" Traktat NÅ" til statsminister Kåre Willoch på hans 56års dag.
23.60 fremtredende representanter for norsk næringsliv var invitert av Traktat NÅ ! for å diskutere hvilken innflytelse næringslivets ledere kan øve i kampen mot den globale atomvåpentruselen.
24.Aftenposten er engstelig for at at Traktat NÅ vil skape en isolert traktatfestet atomvåpenfri sone i Norden.
25.Aksjonen" Traktat NÅ" sier at vi må ta den katastrofale situasjon kloden er kommet opp i, alvorlig.
26.Aksjonen" Traktat Nå" tok kakemonsen på ordet, og leverte dagen efter, på Kåre Willochs 56års dag, en stor bløtkake til Statsministerens kontor.
27.Allerede i en traktat fra 1881 ble landet tilkjent suvereniteten over de tre øyene.
28.Ambassadør Robles, som fikk Nobels fredspris i 1982 sammen med Alva Myrdal, er i Oslo for å bidra til at Traktat NÅ ! får ytterligere støtte.
29.Arbeiderpartiets sprikende uttalelser og håndtering av spørsmålet om en mulig nordisk atomfri sone, og engasjementet hos enkelte for" Traktat Nå" førte til nye konfrontasjoner, særlig med Høyrefolk, i utenriksdebatten i Stortinget igår.
30.Av denne grunn, og fordi vi her i Norge efterhvert nærmer oss et stortingsvalg, tviler vi på at aksjonen" Traktat nå" vil komme i nærheten av sitt erklærte mål.
Your last searches