Norwegian-English translation of transport

Translation of the word transport from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

transport in English

transport
allmennnoun haulage, cartage, hauling
  handelnoun transport, transportation, conveyance
Synonyms for transport
Derived terms of transport
Similar words

 
 

Wiki
Transport (lat. trans, «på andre siden» og portare, «å bære») er forflytning av fysiske gjenstander og størrelser mellom ulike steder, det være seg lys, lyd, energi,væske eller et fast materiale. Transport brukes særlig om frakt, flytting eller sending av varer, dyr og mennesker.

More examples
1.Dyvi Stena" er den største transport som har passert Suezkanalen.
2.Sikkerhetsaspekter ved transport av farlig last" var temaet for konferansen, som var arrangert i samarbeide mellom Nautisk Forum, Direktoratet for sjømenn og Rådet for arbeidstilsyn for skip.
3.Befolkningen har vokst for fort ; allerede mangler vi transport, utdannelse og mat.
4.De grunner som Forenedegruppen A / S har oppgitt for å nekte transport av aksjer til FagerstaHaak A / S kan ikke ansees for å være av en slik art, fremholder departementet.
5.De polske vogntogene går ikke tomme tilbake til Polen, de har alltid med en returlast, sier avdelingssjef Dag Nilsson i Nordisk Transport, den norske agenten for det statseide polske spedisjonsfirmaet PEKAES.
6.De regler som gjelder for innenlands transport av brannfarlige og eksplosive varer, tar ikke hensyn til at en del av varetypene også kan ha andre farlige egenskaper, f. eks. at de er meget giftige eller virker etsende.
7.Det er grunn til å tro at skipene i gravene har vært brukt til transport på Randsfjorden sommerstid, sier Hernæs til NTB.
8.Det er ikke nødvendig å gjennomlyse disse 25 bagene, sa de norske lederne i god tro, da en annen transport ankom.
9.Det er vel og bra med gratis tømming av søppel på Grønmo under Ruskenaksjonen, men hva med oss som ikke har noen muligheter for transport ? spør en mann fra Manglerud.
10.Det har alltid vært klor her, og en egen klorfabrikk, som vi nå har fått, blir ansett for å være meget sikrere enn transport av så store mengder klor som man hadde tidligere.
11.Det har betydd at vi er blitt bedre, vi behøver ikke lenger tenke på alt fra transport til mat selv.
12.Det har vært meget lærerikt å høre britenes synspunkter på deregulering og privatisering av tjenester i transport og kommunikasjonssektoren, uttaler samferdselsminister Johan J. Jakobsen.
13.Det kan nevnes at samfunnet årlig bruker 810 millioner kroner til transport av syke mennesker.
14.Det store problemet er imidlertid å skaffe biler til transport av eldre som skal være med på julefesten 2. juledag.
15.Det vil spare mange liv om væsken kan tilføres pasientene allerede før transport til sykehus er påbegynt, sier han til Aftenposten.
16.Dette er bra, men ikke bra nok, mener Trygg Trafikk, som ikke vil være fornøyd før alle barna tilbys sikker transport.
17.Dette er den største transport i sitt slag av kunstverk til land utenfor Asia.
18.Er det spørsmål om et vanskelig sykdomstilfelle, om pasienten kan flyttes eller ikke, om vedkommende tåler belastningen ved transport hjem og lignende, er det godt å ha en lege til å vurdere situasjonen og ta den endelige avgjørelse.
19.Et av de største problemene i hjelpeaksjonen er transport av forsyningene.
20.Hev takstene på kollektvitrafikken i rushtidene, og bruk pengene til å styrke kollektivtransporten, foreslår avdelingsleder Gustav Nielsen i avdeling for trafikkplanlegging på Transport økonomisk institutt (TØI) som en aktuell løsning på trafikkproblemene i de større norske byene.
21.I fremtiden vil transport av informasjon kunne bli nesten like viktig som transport av varer, sa statsråden.
22.I moderne behandling og transport kan man ikke legge nok vekt på bevaring av fiskens kvalitet.
23.Internasjonalt reguleres transport på vei av ADRbestemmelsene, på jernbane av RID, i luften av IATA, og på sjøen av AMDGbestemmelsene.
24.Kundene stiller idag mye større krav til transport i system, og vi vil sammen kunne tilby fullstendige opplegg.
25.Men vi har hverken transport eller anbringelsesmessig kapasitet til å gjøre den ordensjobb vi skulle.
26.Norcems vedtekter gir ikke adgang til nektelse av transport uten i helt spesielle tilfeller.
27.Oljefraktene utgjør bare en liten del av norsk skipsfarts transport til SydAfrika.
28.Oppgaven er tøff, og den blir ikke lettere av at vi i en krise er avhengig av sjøverts transport av brigadens tyngre utstyr, innrømmer general Robert Stewart.
29.SAS er et av verdens beste flyselskaper, og redaksjonen for Air Transport World synes at Norge, Danmark og Sverige har grunn til å være stolte av sitt flyselskap, konkluderer bladet i sin begrunnelse.
30.Større, seriøse abonnenter i transport og spedisjonsbransjen skal få tilbud om å leie utstyr for tilkobling til en stor, sentral database via telenettet.
Your last searches