Norwegian-English translation of transporteres

Translation of the word transporteres from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

transporteres in English

transporteres
allmenn? transported
Similar words

 
 

More examples
1.1,5 millioner plasser har imidlertid en slik beliggenhet at folk må transporteres dit i en beredskapssituasjon.
2.Amerikanske myndigheter har vedtatt en klausul om at all post skal transporteres med amerikanske fly, hvilket innebærer at store mengder post må gå enten via Tyskland eller England, noe som bidrar til unødvendige forsinkelser.
3.Av dagligvarer som enkelt kan transporteres, skjer minst halvparten av innkjøpene i Oslo sentrum.
4.Barna bor i fattige landsbyer i omegnen og transporteres inn til fabrikkene grytidlig om morgenen.
5.Britene innledet besøket i Kristiansand og fikk ved selvsyn studere skadene på naturen i det sørvestlige Norge, hvor blant annet fiskevann er ødelagt av forurensning som de aller fleste vitenskapsmenn fastslår hovedsakelig skyldes sur nedbør som transporteres hit fra andre land.
6.Dataanleggene blir stadig større og mer kompliserte, samtidig som datamengdene som transporteres over teleog datanettene stadig tiltar.
7.Den energi som transporteres gjennom et slikt nett ut til forbrukerne, kan skaffes tilveie på mange måter.
8.Den nye undersøkelsen slår nå fast, med et bredt vitenskapelig materiale, at skadestoffene transporteres gjennom luften.
9.Denne energien transporteres så igjennom strålingssonen ved hjelp av fotoner (lyspartikler).
10.Der hadde det lykkes ham å redde titusener av ungarske jøder fra å transporteres til nazistenes utryddelsesleirer.
11.Det er fremdeles tid å gå på, siden plattformunderstellet kan transporteres direkte til feltet uten å legge veien om Stavanger, som tanken først var.
12.Det er lett og kan transporteres i små biler, mens konkurrentenes systemer betinger store transportenheter.
13.Det er tydelig at folk har merket seg at sjekk kan transporteres og derved brukes som betalingsmiddel, sier informasjonssjef Leif Nybø i DnC.
14.Det heter at gassen må transporteres opp på den ensporede Ofotbanen, der maksimal togvekt idag er 1800 tonn pr. togsett.
15.Det skjer ulykker og uhell med barn som transporteres i pulk, men omfanget er vanskelig å registrere.
16.Det som transporteres, har uten tvil gitt den sovjetiske og afghanske militærledelsen bekymringer.
17.Det var imidlertid så bratt der mannen satt fast at han måtte heises opp i helikopteret og derfra transporteres til Lillehammer fylkessykehus.
18.Dette kan dreie seg om gass som kjøles ned slik at den får flytende form, såkalt LNG, og transporteres med spesialtankskip.
19.Disse gassene må også transporteres gjennom tettbygde strøk.
20.Efter aktors innledningsforedrag i retten i går formiddag, ba Geir Tormod Andersens forsvarer om at hans klient måtte transporteres tiltake til Ullersmo landsfengsel fordi han følte seg syk.
21.Eftersom barneavdelingen ikke har eget ultralydapparat, fører dette til at enkelte barn må transporteres til en annen avdeling for undersøkelser, der ultralydapparatur er tilgjengelig.
22.En 43 år gammel britisk statsborger som står tiltalt for innførsel av 23,7 kilo hasj til Norge, måtte igår transporteres fra Oslo byrett til ytterligere måneders varetektsarrest i Oslo kretsfengsel efter at retten hadde avvist at hans sak ble behandlet.
23.En av de besøkende kjøpte et piano, og det skulle transporteres til Enebakk.
24.En tallkombinasjon skal fortelle hva som transporteres.
25.Et hotell transporteres nå med lastebil fra Trondheim til Åre i Sverige, forteller Adresseavisen.
26.Ett er klart at statsarkivar Per Sandberg og hans folk har funnet de delene av arkivet som manglet i 1980 da arkivet skulle transporteres fra Hamar til Oslo.
27.Faren for Ekofiskstans har sammenheng med at oljen ilandføres til en terminal i Teesside i England, hvorfra den transporteres videre med tankskip til kunder i forskjellige land.
28.For eksempel vil en kvist bare rispe skiløperen vennlig på leggen, men den kan sekundet efter treffe barnet i øyet - hvis barnet transporteres i en pulk uten sikkerhetsutstyr.
29.Fra Brae skal kondensatet transporteres videre gjennom rørledning til Storbritannia.
30.Fra Ekofisk skal gassen fra Statpipesystemet transporteres videre til Emden gjennom Norpipeledningen, som har eksistert i flere år.
Your last searches