Norwegian-English translation of uaktsomhet

Translation of the word uaktsomhet from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

uaktsomhet in English

uaktsomhet
allmenn? negligence
Similar words

 
 

Wiki
Uaktsomhet er en form for skyld som innebærer at man har opptrådt i strid med det en alminnelig fornuftig person ville gjort i en tilsvarende situasjon. Man skiller mellom vanlig/simpel uaktsomhet og grov uaktsomhet. I sistnevnte tilfelle kreves det gjerne et markert avvik mellom den utviste atferd og en atferd som objektivt kan betegnes som forsvarlig.

More examples
1.Brannen i lagerbygningen skyldes trolig uaktsomhet.
2.Dersom det viser seg at de to vaktmestrene på Fjellhamar skole har fått varig skade efter gassulykken for en ukes tid siden, eller det viser seg at Lørenskog kommune har vist uaktsomhet i saken, vil styret i vår forening, i samarbeide med Norsk Kommuneforbund vurdere om det skal reises søksmål mot Lørenskog kommune, sier fellestillitsmann Bjarne Tollefsen til Aftenpostn.
3.Dersom gårdeiere lider økonomisk tap på grunn av uaktsomhet fra andre, har man rett til erstatning.
4.Det er noen få flyvere som driver med slurv, og hvis de er så heldige å overleve havariet som er skjedd på grunn av egen uaktsomhet, slår vi meget hardt til.
5.Det synes å være klart at de personer som har ervervet seg flybilletter ved grov uaktsomhet eller mot bedre vitende rammes av heleriparagrafen i straffeloven.
6.Feilutbetaling kan forøvrig skyldes alt fra ren uaktsomhet hos trygdede, at den trygdede har handlet i god tro eller at det har skjedd en feil fra trygdeetatens side.
7.Man kan gjerne si at Majala var slapp eller viste slendrian, men han opptrådte ikke med grov uaktsomhet.
8.Mens departementet foreslår en selvrisiko, det vil si kortinnehaveren må betale ca. 700 kroner i egenandel ved tap av kort, foreslår vi at innehaveren skal kunne gjøres økonomisk ansvarlig i de tilfeller det er utvist grov uaktsomhet, sier Bjarkøy.
9.Vi fant ikke grunnlag for varetektsfengsling, men efterforskningen vil fortsette for å klarlegge i hvilken grad det ble vist uaktsomhet da 17åringen døde, sier politimester Geir Krogen ved Kongsberg politikammer.
10.Vi ved LOs juridiske kontor mener å ha så gode kort på hånden at vi kan påvise at sykehuset har utvist grov uaktsomhet i disse tilfellene.
11.Advokaten mener at også busssjåføren har utvist uaktsomhet.
12.Advokaten var ikke i tvil om at det forelå slik grov uaktsomhet hos de to saksøkte i denne saken.
13.Aktor mente at så var tilfelle, mens høyesterettsadvokat Hjort mente at Majala ikke hadde vært så uforsiktig at han kunne dømmes for grov uaktsomhet og derfor måtte frifinnes.
14.Alf Nordhus hevdet at denne uaktsomhet og vilkårlighet har påført sildefiskerne langs kysten store tap, og at Staten derfor er erstatningspliktig ifølge norsk rett.
15.Alt sammen skal være skader som plutselig er oppstått på grunn av de nyinnflyttedes påståtte slurv og uaktsomhet.
16.Avdelingsdirektør Aage Rundberget i Justisdepartmentet opplyste som partsrepresentant at departementet hadde mange års erfaring med å reagere med erstatningskrav ved grov uaktsomhet.
17.Avisen har vist uaktsomhet ved å trykke artikkelen.
18.Bilister og andre motoriserte trafikanter er, rimeligvis, spesielt i søkelyset, idet uaktsomhet og brudd på fartsbestemmelsene lett kan føre til skjebnesvangre konsekvenser.
19.Både aktor og forsvarer gikk nøye inn på om Majala hadde vist grov uaktsomhet da han undertegnet selvangivelsen.
20.Delstatsregjeringen har arrestert fem av selskapets ansatte som er blitt beskyldt for uaktsomhet.
21.Den 27 år gamle innehaveren av firmaet Videospesialisten A / S i Naustdal, et firma som banksjefen lånte store summer til, står også tiltalt i herredsretten for grov uaktsomhet mot sitt firma og flere andre forhold.
22.Dersom uaktsomheten har medført alvorlige skader, skal det likeledes nøye vurderes om det foreligger uaktsomhet med hensyn til skadefølgen og i tilfelle reises tiltale efter straffelovens paragrafer 237 og 238 som omhandler uaktsom legemsbeskadigelse.
23.Det blir videre lagt ned påstand om uaktsomhet fordi det angivelig ikke skal ha vært kontinuerlig kontroll mens mannen var pasient på Rjukan sykehus og efterat situasjonen forverret seg merkbart.
24.Det er derimot ikke uaktsomhet når Lærerhøgskolelagets sentralstyre sender ut saksdokumenter til et landsmøte med udokumenterte og feilaktige påstander.
25.Det er ikke av uaktsomhet at sentralstyret holder tilbake Justisdepartementets avvisende svar på sentralstyrets klage mot Kulturdepartementet inntil svaret blir presset frem under selve saksbehandlingen på landsmøtet.
26.Det er ikke uaktsomhet når sentralstyret hevder at departementet ikke har tatt hensyn til lagets egne innvendinger, og sentralstyret neppe kan peke på en eneste innvending som det ikke i noen grad er tatt hensyn til.
27.Det er ikke uaktsomhet som får sentralstyret til å hevde at høringsuttalelsene til departementets nye forskrifter om vurdering entydig går imot utkastet.
28.Det fremholdes i erstatningskravet at Oslo Lysverker har vist uaktsomhet ved ikke å varsle de forretningsdrivende så god tid i forveien før gravearbeidet ble satt i gang at de kunne ha planlagt sine innkjøp.
29.Det kan ikke være snakk om uaktsomhet, fastslo Gjengedal.
30.Dette skjer selv om bonden skulle ha vist grov uaktsomhet.
Your last searches