Norwegian-English translation of uekte

Translation of the word uekte from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

uekte in English

uekte
falskadjective false, counterfeit, artificial, not genuine
Synonyms for uekte
Derived terms of uekte
Similar words

 
 

More examples
1.Ekte eller uekte det betyr i siste instans nesten ingenting.
2.Andre vet å fortelle oss at vi blir utnyttet, at våre følelser er kommersielt skapte, hule og uekte.
3.Barn har fantasi, og de er altfor kritiske til ikke å gjennomskue det uekte.
4.De" ekte" med rettssikkerhet og de" uekte" uten fullgod trygghet.
5.De skjevheter delingsforslaget tar sikte på å løse, er uekte problembarn i skattesystemet, avlet ved politikernes lettferdige omgang med løse eksisteser som skattelovens forfedre neppe kan ha tenkt seg skulle bli blandet inn i denne lovfamilie.
6.Den er det som kan skape en uekte, en usunn selvfølelse hos barna, - det være seg i form av selvhevdelse eller mindreverdighetsfølelse.
7.Dessuten er hun direktør eller noe lignende, hvilket gjør 99,96 prosent av landets kvinnelige befolkning til" uekte kvinner", banning eller ei.
8.Det franske er hans livsstil, og Frankrike har da også belønnet sin uekte sønn (ikke bastard) med alt hva landet har av ordener.
9.Det høres kanskje uekte og romantisk, men ruinene er virkelige i høyeste grad, de befinner seg ytterst på nesset der hvor Glomma og Rauma møtes.
10.Det vil ikke alene være avgjørende for deres ansøkninger at flere av dem er kommet til Norge på falske papirer med like, uekte visumstempler, fremholder han.
11.Eg for min part tykkjer det smakar uekte vare av dei partipolitiske rop om at veljarane har krav på å få ta stilling til desse spørsmåla i komande val, og at saka derfor er ei hastesak.
12.Elevene er lei for at deler av morsmålsundervisningen må forsakes på grunn av et sidemål som lett blir kunstig og uekte, og som ikke har noen praktisk nytte senere i livet.
13.Et barnebarn av deres eneste søster, som satte bort sin uekte datter og dro til Amerika med en ire, dukker opp, og får snart hele deres kjærlighet og hengivenhet.
14.I Istanbul skal flyplasskontrollen fortsette, men herefter av tyrkiske passkontrollører, som er blitt opplært til å se forskjell på et ekte og et uekte svensk visumstempel og pass.
15.Og hvilken juridisk status ville et slikt barn få i en verden der man hittil bare har operert med såkalte ekte eller uekte barn ?
16.Om kong Sigurd Munn beretter saga og leksikon at han var uekte sønn av Harald Gille og Tora Guttormsd, og ble drept i Bergen år 1155 bare 21 år gammel, dvs. 4 år efter Sverres fødsel.
17.Romansen mellom Yeager og" glamorous Glennis" virker uekte, og det er vel stort sett Lyndon B. Johnsons iherdige forsøk på å lage stor PR ut av Glenns oppskyting som er Kaufmans bidrag til humor i filmen.
18.Så får vi andre heller bære over med det litt oppstilte og litt" uekte" som fra kunstnerens side var ekte nok.
19.Så skrives det kjærlighetsbrev, ekte og uekte.
20.Riktignok har man efterhvert kommet til at Fremskrittspartiet må regnes med, men det synes fortsatt som om Regjeringen betrakter Carl I. Hagen som et uekte barn den ikke vil vedkjenne seg, langt mindre betale bidrag for.
21.USA og våre allierte har alltid ment at delingen av Europa er kunstig, unaturlig og uekte, sa Shultz på en pressekonferanse i Washington foran avreisen til Europa.
22.Denne epistelen skal handle om Konrad Adenauers barnebarn, både de mange ekte og det ene uekte.
23.Dessuten har den fått et unødvendig" offisielt" preg, med enkelte former som virker uekte i munnen på bergenske skuespillere.
24.Det annet og" uekte" dokument er ikke ført i pennen av Henrik Ibsen.
25.Det er ingen uekte hunder.
26.Det vil skjule meget av de trekk som er typiske for en vin som har overskudd av" uekte" sukker.
27.Ekte - uekte ?
28.En sterk mormor og en dominerende mor hadde det felles at de begge hadde fått" uekte" barn med ikkejødiske menn.
29.Kjærligheten til teatret - med alt hva forlorent og uekte er - går således i spann med troen på en menneskelig renhet og oppriktighet, som igjen kan skremme gjennom sin absolutthet.
30.Klæbo mislikte det uekte og tilgjorte både i språk og framferd.
Your last searches