Norwegian-English translation of ugunstig

Translation of the word ugunstig from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

ugunstig in English

ugunstig
ulempeadjective disadvantageous, unfavorable, adverse [formal]
  vilkåradjective adverse [formal], unfavorable
Similar words

 
 

More examples
1.Ugunstig arbeidstid" er et mildt uttrykk.
2.Men lavere premienivå og ugunstig skadeutvikling bekymrer i næringslivforsikring, sier TeilerJohnsen.
3.Televerket har tildelt oss en ugunstig kanal : kanal 43 på UHF, hvilket forutsetter at seere som ønsker å ta oss inn må skifte bølgebånd, forklarer lærer på medialinjen, Sverre Liestøl til Aftenposten.
4.Vi har hatt et altfor ugunstig opplegg for lån og kassakreditt.
5.Vi skal ikke nødvendigvis følge svenskene i ett og alt, men de har vist at det går an å snu en ugunstig utvikling.
6.Barnevernsjefen har beklaget at Kevin ble hentet på et ugunstig tidspunkt, at politiet var uniformert og at det tok lang tid før det ble tatt kontakt med faren efter hentingen.
7.Ca. halvparten av denne aldersgruppen har idag et tilbud via barnehaver, og vi får en ugunstig og urettferdig forskjellsbehandling av barna.
8.Da Norge kjørte inn til VMbronse, hadde de en svært ugunstig startposisjon.
9.Dahl har inntrykk av at feilmarginen innen barnevernet er innenfor en akseptabel grense, selv om Kevin beklageligvis ble hentet på et ugunstig tidspunkt.
10.De beregninger som vedrører bussen, mener NRF gir et ureelt ugunstig resultat.
11.De er meget på vakt når det gjelder platekontrakt, her er det lett å komme ugunstig utav det.
12.Den kunne da skimtes med det blotte øye, men ikke fra Norge, da den sto ugunstig til for oss.
13.Derimot har produktivitetsutviklingen vært klart ugunstig for Norge.
14.Det er også viktig at både studentene selv og samfunnet forøvrig blir klar over hvor ugunstig det er for studentene å kombinere studier med en jobb som ikke har tilknytning til det faglige - bare for å klare seg økonomisk og unngå å ta opp lån.
15.Det er to forhold som hver for seg er tilstrekkelig til å karakterisere Vannlinjen som et ugunstig prosjekt sammenlignet med Grunnlinjen : de kostnads og finansieringsmessige forhold og de trafikkmessige konsekvenser.
16.Dette blir svært ugunstig.
17.Dette skyldes en svakere vekst i nettonasjonalproduktet, samt en ugunstig utvikling i forholdet mellom prisene på norske eksportvarer og de varer vi importerer.
18.Dette ville kanskje kundene reagere på, i retning av å skifte bank hvis renteforholdet ble ugunstig.
19.Efterhvert skal Hissene Habre imidlertid være kommet til at hans politiske og militære stilling trolig ikke er så ugunstig visavis opprørsstyrkene.
20.En flytning i de kritiske første leveårene kan virke ugunstig, spesielt dersom foreldrene samtidig er presset av et eller annet, og dersom barnet ikke blir skikkelig forberedt.
21.En kjempebrann som på Sjølyst, kan virke ugunstig på statestikken i ett enkelt år, sier konsulent Inger Døving.
22.En mer ugunstig utvikling i både nettonasjonalproduktet og i forholdet mellom prisene på norske eksportvarer og de varer vi må importere bidrar til at Norges samlede disponible realinntekt neste år ikke vil vokse med mer enn 0,3 prosent.
23.Flyhavarikommisjonen påpeker at bruk av dette preparatet ville hatt en ugunstig virkning på flyverens blodtrykk.
24.For det første fraber man seg undersøkelser som kan vise om privatisering på enkelte områder kan være gunstig eller ugunstig.
25.For tusenvis av tidligere statansatte har den økonomiske utvikling vært så ugunstig i de senere år at hele statspensjonen de har i tillegg til folketrygden er i ferd med å bli spist opp.
26.Grunnen er at Solen nu kommer en god del høyere på himmelen enn Venus, og dette er en meget ugunstig utvikling for planetene som morgenstjerner.
27.HVIS man ser tilbake på tiden efter april 1974, springer det idag i øynene at portugiserne neppe kunne ha valgt et mer ugunstig tidspunkt for sin omveltning.
28.Han sier at SovjetUnionen og ikke DDR er" vår viktigste og mektigste nabo i øst" og peker på en ugunstig storpolitisk utvikling" som aller minst kan påvirkes av de to tyske stater".
29.I løpet av november blir den stadig lettere å se, noe som skyldes at Solen nå kommer så lavt at planetens posisjon i forhold til denne ikke lenger er så håpløst ugunstig.
30.I storbankene registrerer man tydelig tegn på at bedrifter, som tjener bra, kvitter seg med ugunstig gjeld og betaler ned på kortsiktige lån.
Your last searches