Norwegian-English translation of underbygge

Translation of the word underbygge from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

underbygge in English

underbygge
allmennverb lay a foundation, substantiate
Synonyms for underbygge
Anagrams of underbygge
More examples
1.Men jeg har ikke opplysninger som kan underbygge at det ved Troms politikammer eller andre politikamre er praksis at forbrytelser der gjerningsmannen er kjent, ikke blir påtalt eller fremmet på grunn av bemanningssituasjonen.
2.Slik spiller Sømme på nasjonale strenger for å underbygge forskerens ønske om å øke norsk innsats i Antarktis.
3.Den underliggende pengemengdevekst er stabil og moderat, sier han for å underbygge sine krav om nedgang i rentenivået.
4.Felles eierinteresser vil bidra til å underbygge den gjensidige interesse av å tilføre hverandre forretninger, sier Klaus Berg.
5.Jeg har imidlertid intet kjennskap til økonomiske eller andre forhold som kan underbygge denne insinuasjonen.
6.Vi har dessverre ikke undersøkelser som kan bevise påstanden, men vi har endel tallmateriale som kan underbygge den.
7.Allerede i 1979 hadde Bondelaget et tilstrekkelig faglig grunnlag til å underbygge drivgarnfiskets skadelige konsekvenser, og utviklingen siden har bare forsterket dette, sier Valla.
8.Avisen gjør imidlertid intet forsøk på å underbygge sine påstander, som tydelig er ment å skulle mistenkeliggjøre regjeringen Papandreou ved å spekulere i dens mangeårige vennskap med Arne Treholt.
9.Da solgte jeg forretningen og kastet meg over litteratur for å underbygge mitt syn, og fikk støtte av professor Andreas Holmsen, forteller Per Geisner.
10.Da vil vi på nytt kunne dokumentere og underbygge alle våre påstander.
11.Dersom man ikke klarer å underbygge budskapet om at begge kjønn er likeverdige med en referanseramme som viser at de fleste rollene kan passe for både menn og kvinner, vil man fortsatt ha grunnlag for fordommer.
12.Dessuten foregår det mye historieforvrengning for å underbygge egne standpunkter.
13.Det er behov for bedre informasjon og dokumentasjon som kan underbygge påstanden om idrettens sosiale og helseforebyggende funksjon og som er forståelig både for politikere og folk flest.
14.Det er likevel få observatører i Amman som er villige til fullt ut å stole på de regnestykker som er satt opp for å underbygge denne påstanden.
15.Det fremheves forøvrig at det er misforstått å underbygge påstanden ved å henvise til den erklæring som Jahre avga 2. desember 1955.
16.En ekspedisjon med hensikt å underbygge teoriene fra" KonTiki"ferden.
17.En nærmere analyse av rettspraksis viser at den neppe kan underbygge en adgang til langvarig og tidsubestemt permittering.
18.En slik entydig oppfatning som Washingtons UD her har gitt uttrykk for, er egnet til å underbygge Teherans sannferdighet i dette tilfelle.
19.En unntagelse fra denne praksis har hittil vært Romania, som offentliggjorde sine forsvarsbevilgninger for å underbygge sitt politiske krav om at militærbudsjettene skal fryses fast både i øst og vest.
20.Enhver arkitekt, som eier bare skyggen av respekt for sitt fag, seg selv og andre mennesker, må underbygge påstanden om at vi her er vitne til virkelig dårlig arkitektur.
21.Et hovedpoeng for utvalget var at det gjennom en slik instruksjonsmyndighet ville bidra til å underbygge bankens selvstendighet i forhold til Finansdepartementet, ikke underlegge det Finansdepartementet.
22.For å underbygge behovet for denne service, viser styret i sitt brev til Helsedirektoratet til eksempler, der operasjonsteamets innsats på overtid har hindret alvorlige tilfeller av invaliditet.
23.For å underbygge et slikt samarbeide må Regjeringen gi forpliktende garantier om sysselsetting og en rettferdig fordeling.
24.For å underbygge påstanden om alle mulighetene byen kan tilby, legges en imponerende brosjyre på bordet, og viktige avsnitt i brosjyren er blant annet viet kommunikasjon, havneanlegg, tomter for næringslivet, og hvordan og hvorfor satse på Kristiansand.
25.For å underbygge påstandene om at han har plassert 200 bomber rundt om på strender og campingplasser, i sommervillaer og båthavner, hoteller og turistkontorer, sendte Auclair kvitteringene for innkjøpt sprengstoff, lunter og termostattennsatser til politiet.
26.For å underbygge tankene om at Norge må være mønsterlandet, viser Retterstøl til en amerikansk undersøkelse basert på verdensstatistikk.
27.Formfeilene benyttes som en dokumentasjon til å underbygge og bevise den enkelte næringsdrivendes dårlige moral, for derefter å konkludere med at et slikt moralsk forfall nødvendigvis må belønnes med en efterberegning.
28.Glede seg over kjempegevinsten som videre skal underbygge den tryggheten de har skapt for seg og sine.
29.Gårsdagens oppsiktsvekkende nyhetsmeldinger fra SydAfrika synes umiddelbart å underbygge hans utsagn.
30.Holan har ingen tall for å underbygge om tiltaket har hjulpet.
Similar words

 
 

underbygge as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) underbyggeunderbyggendeunderbygd
Indikative
1. Present
jegunderbygger
duunderbygger
hanunderbygger
viunderbygger
dereunderbygger
deunderbygger
8. Perfect
jeghar underbygd
duhar underbygd
hanhar underbygd
vihar underbygd
derehar underbygd
dehar underbygd
2. Imperfect
jegunderbygde
duunderbygde
hanunderbygde
viunderbygde
dereunderbygde
deunderbygde
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde underbygd
duhadde underbygd
hanhadde underbygd
vihadde underbygd
derehadde underbygd
dehadde underbygd
4a. Future
jegvil/skal underbygge
duvil/skal underbygge
hanvil/skal underbygge
vivil/skal underbygge
derevil/skal underbygge
devil/skal underbygge
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha underbygd
duvil/skal ha underbygd
hanvil/skal ha underbygd
vivil/skal ha underbygd
derevil/skal ha underbygd
devil/skal ha underbygd
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle underbygge
duville/skulle underbygge
hanville/skulle underbygge
viville/skulle underbygge
dereville/skulle underbygge
deville/skulle underbygge
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha underbygd
duville/skulle ha underbygd
hanville/skulle ha underbygd
viville/skulle ha underbygd
dereville/skulle ha underbygd
deville/skulle ha underbygd
Imperative
Affirmative
duunderbygg
viLa oss underbygge
dereunderbygg
Negative
duikke underbygg! (underbygg ikke)
dereikke underbygg! (underbygg ikke)
Your last searches