Norwegian-English translation of underlegge

Translation of the word underlegge from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

underlegge in English

underlegge
allmennverb conquer, subjugate, overcome
Anagrams of underlegge
More examples
1.Betingelsenes avgjørende betydning for adgangen til å kreve opplysninger og underlegge selskapene spesielle begrensninger, er gjentatte ganger understreket i forskjellige offentlige utredninger.
2.De tre brødrene Synnes er iferd med å underlegge seg jorden.
3.De tre brødrene Synnes er iferd med å underlegge seg jorden.
4.Derfor ønkes han klaff også i sitt arbeide med å underlegge marmoret nye anvendelsesmuligheter i fonteneskulptur og annen skulptur.
5.Det er mer enn galskap at vi ikke har sørget for å underlegge videofilmer en filmkontroll.
6.Et hovedpoeng for utvalget var at det gjennom en slik instruksjonsmyndighet ville bidra til å underbygge bankens selvstendighet i forhold til Finansdepartementet, ikke underlegge det Finansdepartementet.
7.Jeg vil beseire og underlegge meg verden.
8.Men det er knapt en innvending i seg selv, når trangen til å finne nye uttrykksmåter følges av viljen til å underkaste seg mediets krav, og en evne til å underlegge seg dets uttrykkspotensial.
9.Skribentane unngår på si side å underlegge seg eit mesenat der det å smigre mesenen er ein integrert del av jobben.
10.Angrepene rettes først og fremst mot Norakonsernet, som man mener vil underlegge seg enda flere bryggerier og mineralvannfabrikker.
11.De krigerske fire kongedømmer, som omgir dem, og som alle ønsker å underlegge seg Stiftelsens vitenskapelige ressurser, blir spilt ut mot hverandre.
12.Derfor ønsker jeg å overlate alle avgjørelser som med rimelighet kan treffes på et marked til forbrukerne og ikke underlegge dem såkalt folkevalgt styring.
13.Det vi er opptatt av, er hvordan vi gjennom norskundervisningen best kan hjelpe alle barn til å underlegge seg skriftspråket, slik at de kan lære å bruke også dette mediet like personlig, uttrykksfullt og presist som det talespråket de langt på vei behersker når de begynner i skolen.
14.Ei heller ønsker jeg å underlegge Norsk kulturråds virksomhet noen jubileumsanalyse - det gjør jo mange av bokens bidragsydere desto mer pertentlig selv.
15.Legendene kan fortelle at for over 2600 år siden klarte solgudinnens tippoldebarn Jimmu å underlegge seg de sentrale strøk av Japan.
16.Man gjør selvsagt ikke saken bedre ved å underlegge NRK folkevalgt demokratisk kontroll.
17.Mener De at det kunne være aktuelt å underlegge låneopptak fra norsk næringsliv over en viss størrelse reguleringer i form av en konsesjonsplikt eller lignende ?
18.Psykiater Petter Holmesland har tatt et spesielt initiativ i å oppsøke soneterapeut Ingvild Strand, for selv å underlegge seg en behandling han har vanskelig for å tro på.
19.På den annen side ønsker han heller ikke å underlegge seg Libanon tross alle uttalelser om at landet er en del av det historiske Syria, sier en av disse diplomatene.
20.Stortingets enstemmige ønske om å underlegge norsk skipsfarts anløp av SydAfrika spesielle restriksjoner for å oppnå et politisk mål, vil utvilsomt medføre betydelige skadevirkninger og økonomisk tap.
Similar words

 
 

underlegge as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) underleggeunderleggendeunderlagt
Indikative
1. Present
jegunderlegger
duunderlegger
hanunderlegger
viunderlegger
dereunderlegger
deunderlegger
8. Perfect
jeghar underlagt
duhar underlagt
hanhar underlagt
vihar underlagt
derehar underlagt
dehar underlagt
2. Imperfect
jegunderla
duunderla
hanunderla
viunderla
dereunderla
deunderla
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde underlagt
duhadde underlagt
hanhadde underlagt
vihadde underlagt
derehadde underlagt
dehadde underlagt
4a. Future
jegvil/skal underlegge
duvil/skal underlegge
hanvil/skal underlegge
vivil/skal underlegge
derevil/skal underlegge
devil/skal underlegge
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha underlagt
duvil/skal ha underlagt
hanvil/skal ha underlagt
vivil/skal ha underlagt
derevil/skal ha underlagt
devil/skal ha underlagt
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle underlegge
duville/skulle underlegge
hanville/skulle underlegge
viville/skulle underlegge
dereville/skulle underlegge
deville/skulle underlegge
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha underlagt
duville/skulle ha underlagt
hanville/skulle ha underlagt
viville/skulle ha underlagt
dereville/skulle ha underlagt
deville/skulle ha underlagt
Imperative
Affirmative
duunderlegg
viLa oss underlegge
dereunderlegg
Negative
duikke underlegg! (underlegg ikke)
dereikke underlegg! (underlegg ikke)
Your last searches