Norwegian-English translation of upåvirket

Translation of the word upåvirket from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

upåvirket in English

upåvirket
allmenn? prayer time
Synonyms for upåvirket
Similar words

 
 

More examples
1.De konsentrerer seg om religionen, forsikrer Hukic, - og er politisk upåvirket efter oppholdet.
2.De mektige proporsjonene og menneskenes litenhet i forhold til naturens og arkitekturens underverker er fascinerende, sier han, og forteller om sitt første, skjellsettende møte med Char tres - katedralen som ingen forlater upåvirket.
3.Det går aldri upåvirket hen å flytte på seg.
4.Det må derfor sies å være en moderat økning i de innenlandske omkostningene, og det mest interessante er at økningen har vært jevn, upåvirket av internasjonale svingninger i prisen på raffinert bensin.
5.Men selv ikke journalister - eller redaktører - i NRK lever helt isolert og upåvirket av hva som skjer i pressen forøvrig ?
6.Bankenes fortjeneste vil nok på lengre sikt være nokså upåvirket.
7.Bratteli var upåvirket av motestrømninger og lot seg aldri friste til å gjøre det som var populært dersom han ikke samtidig mente det var riktig.
8.DET er et av de store paradoksene i europeisk samfunnsliv at Storbritannia, som vanligvis har vist seg så upåvirket av ekstremistiske bevegelser, samtidig har gitt så stort spillerom for ytterliggående fagforeningsledere.
9.Den mulige sympati blir ytterligere svekket når man ser at de enkelte utvalg, til tross for krisestemningen som legger en klam hånd over de ansattes arbeidsdag, tilsynelatende upåvirket fortsetter å bevilge penger til mer eller mindre nødvendige formål.
10.Det er lett å bli trukket med i dette systemet, det at andre holder en kunstner for å være" interesting" er" interesting" i seg selv, uvilkårlig vier man mer oppmerksomhet til kommersielt oppblåste navn enn man ville gjort i upåvirket tilstand.
11.Det er urimelig å kreve at våre tanker og holdninger skal forbli upåvirket av slike forandringer.
12.Det er videre grunn til å tro at jo mer de drikker daglig, jo større vil alkoholtoleransen bli (opp til en viss grense) slik at en del funksjoner faktisk kan være upåvirket rundt 2,0 promille alkohol.
13.Det foreslås derfor at det nåværende inntektssystem gjøres upåvirket av inflasjon.
14.En annen del merker ubehag og tretthet, men tar til seg mat og er oppegående, mens en tredje del later til å være helt upåvirket.
15.Gjennom 1950 og 60årene førte kong Zahir Shah en forsiktig reformkurs, men størsteparten av undersåttene innen de mange stammer og folkegrupper fortsatte å leve upåvirket av hva som skjedde i hovedstaden Kabul.
16.Han hadde, nær sagt selvfølgelig, også sterkt tro på betydningen av å utvikle en nasjonal musikkstil, og blant tidens romantiske strømninger var det nettopp ideen om nasjonal musikk, mest mulig upåvirket av fremmede impulser (især Wagner) som fikk betydning i Italia.
17.Her har Overvåkingspolitiet opptrådt helt upåvirket av de mange og lange spekulasjoner i pressen om en slik påvirkningsrolle.
18.Hvordan noen kan overse og forbli upåvirket av en slik konsekvent aggressivitet er en gåte.
19.I utgangspunktet er gruppen derfor nokså upåvirket av kursen på amerikanske dollar.
20.INGEN regjering er upåvirket av den omstendighet at vi internasjonalt har stått overfor de største økonomiske problemer siden 1930årene.
21.Ingen leser forblir upåvirket av Georges Bernanos dikting.
22.Ingen som har hatt det privilegium å samarbeide med Trygve Bratteli er blitt upåvirket av det.
23.Jeg hadde lagt opp til en slutttid på fem timer og 10 minutter, men det ble litt trått her og der og litt klabb og babb andre steder, så jeg bommet med noen få minutter, smilte Sigvard, helt upåvirket efter målpassering.
24.Legespesialistene vil ikke være upåvirket av dem, sier Martha Seim Valeur.
25.Men selv om vellets styre tar de fleste beslutninger uten å bry seg for meget om hva kommunestyret i Kragerø måtte mene, er vellets virksomhet ikke helt upåvirket av omverdenen.
26.Nåja, han var nok ikke helt upåvirket av sin smukke halvkusine Sophia i Kristiansand.
27.Når det gjelder arbeidet på Stockholmkonferansen konstaterte Berg at det ikke skjer i et vakuum upåvirket av utviklingen i andre forhandlingsfora, og av det generelle klima mellom øst og vest.
28.Og at Asta Nørregaard behersket sitt fag som få andre, går klart frem av denne utstilling, som forøvrig konsentrerer seg om hennes arbeider fra før århundreskiftet, ikke upåvirket av fransk impresjonisme.
29.Og at det etablerte ikke forblir upåvirket av dette fenomen.
30.Samtidig demonstrerer han sin egen evne til å forbli upåvirket, nemlig ved å tolke en tekst slik at den passer inn i det bilde han på forhånd har dannet seg av" virkeligheten".
Your last searches