Norwegian-English translation of utøve

Translation of the word utøve from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

utøve in English

utøve
ferdighetverb exert, exercise, apply
  yrkeverb practice
  øveverb exercise, exert
Synonyms for utøve
Derived terms of utøve
Similar words

 
 

More examples
1.Meander" heter en 42fots hotellbåt som kommer til å utøve cruisevirksomhet i et bedagelig tempo mellom Windsor og Oxford i sommer.
2.Bilorganisasjonene kan ikke antas å utøve noe egentlig press på sine medlemmer som f.eks. en yrkes eller fagorganisasjon har muligheter til.
3.De skandinaviske regjeringer leser gjeldende avtale bokstavelig og bruker enhver mulighet til å utøve sine rettigheter til å forsinke eller avslå Northwests rimelige prisforslag, sier Willis.
4.Den yndede departementale sport å jonglere med sakkyndige vil ikke kunne utøves i samme målestokk som tidligere, ved etableringen av Kirkemøtet som et offentlig organ med plikt til å utøve myndighet, sa biskop Andreas Aarflot i en debatt om maktfordelingen i Kirken under presteforeningens generalforsamling torsdag.
5.Det er derfor feil når Oslo Børs gjenopptar kursnoteringen før transportgodkjennelse foreligger, slik at FagerstaHaak kan utøve ordinære rettigheter som aksjonær, heter det i brevet.
6.Det er nemlig ikke mulig å bygge opp et sikkerhetssystem som gir sikring mot folk som virkelig vil utøve vold, hevder de to, som minner om at så fort representantene forlater stortingsbygningen, er de likevel helt ubeskyttet.
7.Forbrukeren må utøve sin makt ; bli mer bevisst og kritisk i valg av varer og tjenester.
8.Hvem kan utøve sjelesorg ?
9.Jeg tror ikke det er lenge til den dagen da ILO vil bli istand til å utøve en direkte innflytelse på den økonomiske politikken i verden.
10.Lovutkastet styrker derimot myndighetenes anledning til å utøve en spesielt restriktiv og diskriminerende innvandringspolitikk overfor innvandrere fra Afrika, Asia og LatinAmerika, heter det i uttalelsen.
11.10saker), kan Statoils generalforsamling, dvs. statsråden, gi selskapet fullmakt til å utøve samme innflydelse som idag.
12.Ahmadiyamedlemmer har full rett til å utøve sin religion i Pakistan, heter det her.
13.At dagens tilstander også i stor grad fratar sykepleierne mulighetene til å utøve faglig forsvarlig sykepleie, kan det være liten tvil om.
14.At hun ikke lenger har styrke og kapasitet til å utøve den fulle kontroll, slik hun gjerne ønsker.
15.Bare den som av departementet er godkjent til å utøve kiropraktorvirksomhet, har rett til å kalle seg kiropraktor, eller utøve kiropraktisk behandling.
16.Begrunnelsen er i all korthet at hvis man får til effektive markeder, hvor det er fri adgang for flest mulig til å utøve næringsvirksomhet og hvor det er fri adgang til å etferspørre de produkter og tjenester som lages, så vil det danne seg priser i balansepunktet mellom efterspørsel og tilbud.
17.Bye minner om at de står hverandre nær, og at Willoch umulig kan ha manglet muligheter til å utøve nødvendig styring - hvis han ønsket det.
18.DERSOM disse organer skal kunne gjøre seg gjeldende visavis den kommunale administrasjon - dvs. utøve sin styringsfunksjon er det nødvendig at ihvertfall et flertall av medlemmene har kvalifikasjonene i orden.
19.DET er en begrunnelse for å forhindre en norsk journalist i å utøve sitt yrke utenfor vårt lands grenser, såvel i India som andre steder på vår klode, som ikke kan aksepteres.
20.Da må dommeren utøve sitt skjønn, bruke fornuften.
21.De 18 som har undertegnet appellen oppfordrer tidligere Solidaritetmedlemmer og andre landsmenn til å utøve et stadig press på polske myndigheter.
22.De skandinaviske regjeringer leser gjeldende avtale bokstavelig og bruker enhver mulighet til å utøve sine rettigheter til å forsinke eller avslå Northwests rimelige prisforslag, sier Willis.
23.De to kandidater representerer to forskjellige måter å utøve helseopplysning på, og supplerer hverandre på en utmerket måte.
24.De to reinsamefamiliene har hver for seg søkt Landbruksdepartementet om tillatelse til fortsatt å drive reindrift i Trollheimenområdet, efter at høyesterettsdom høsten 1981 fastslo at de ikke har noen selvstendig rett til å utøve reindrift på annenmanns grunn uten eierens samtykke.
25.Dels fordi man eventuelt måtte gå til så omfattende strukturelle endringer av vårt sosiale system, at omkostningene sannsynligvis vil være helt urealistiske, dels fordi jeg har en grunnleggende overbevisning om at det bør være konfliktfylt å utøve og organisere arbeid med vanskeligstilte medmennesker.
26.Den avtale som er inngått mellom partene og som det gjenstår å utøve i praksis, vil begrense mulighetene til en fortsatt sterk utbygging av antall bosetninger.
27.Den eneste mulighet til å utøve denne sporten er gjennom" forcen".
28.Der har han også stått opp for journalistenes muligheter til å utøve et yrke som krever stadig bedre kvalifikasjoner og bedre utdannelse.
29.Derefter vil de selv kunne utøve vold overfor andreSamtidig med denne behandlingen får de vite at de er noe helt spesielt, får litt bedre betaling, litt finere uniform og andrc goder i forhold til medsoldater.
30.Derfor appellerer Den norske interparlamentariske gruppe på det sterkeste til sovjetiske myndigheter om å garantere nasjonale, etniske, religiøse eller andre minoriteters rett til å utøve de grunnleggende menneskerettigheter, skriver parlamentarikerne.
Your last searches