Norwegian-English translation of utbytte

Translation of the word utbytte from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

utbytte in English

utbytte
idéverb exchange, interchange
  allmennnoun exchange, trade-off, barter, replacement, substitution
  idénoun interchange
Synonyms for utbytte
Derived terms of utbytte
Anagrams of utbytte
Wiki
Utbytte deles normalt ut i form av kontanter eller aksjer fra aksjeselskapet til selskapets aksjonærer. Utbyttebegrepet omfatter ""enhver utdeling som innebærer en vederlagsfri overføring av verdier fra selskap til aksjonær"", jf definisjonen i skatteloven § 10-11 annet ledd. Bestemmelsen viderefører definisjonen i den nå opphevede selskapskatteloven § 3-2 nr.2 ff.

More examples
1.Elevene bør så langt det er mulig tilegne seg skolens lærestoff gjennom sitt morsmål inntil de kan få utbytte av undervisningen på norsk.
2.Styret har til hensikt å vurdere å utbetale fremtidig utbytte kvartalsvis", sier styreformann og adm. direktør i AL Labs, I. Roy Cohen, i en pressemelding.
3.De har et visst utbytte av timene i engelsk og fransk, men det viktigste er det daglige samværet med våre norske elever, sier Kirsten Fjeldheim.
4.Det er ikke tvil om at det er våre blå øyne som har gitt spioner det største utbytte.
5.Et like viktig poeng som å samle inn penger er det personlige utbytte hos elevene.
6.Flere av elevene kommer fra Musikkhøyskolen i Oslo, og seminaret gir dem tydelig et rikt utbytte.
7.Fra et vitenskapelig synspunkt vil jeg si at jeg har fått et meget godt utbytte av seilturen, sier en trett Olaf T. Engvig til Aftenposten.
8.Først og fremst må du selv kaste alle hemninger hvis du skal få noe utbytte av et opphold som dette, sa Ole.
9.Hvordan skal vi oppnå skikkelig utbytte av de store summene som brukes på undervisning og forskning her i landet, om vi ikke investerer tilstrekkelig i helt nødvendig litteratur ? spør Sigmund Strømme.
10.Hypotekforeningene kan sette overskuddet i et medlemsfond som de ikke behøver å betjene med renter og utbytte, slik vi må betjene vår ansvarlige kapital, sier Espetvedt.
11.Jeg har øket treningsmengden vesentlig, men regner ikke med å få fullt utbytte før om ett eller to år.
12.Jeg vil understreke at rettesnoren for den industristategi organisasjonen legger opp til, vil være bedriftsøkonomisk lønnsomhet for alle disposisjoner og utbytte på innsatt kapital, sier Bjella.
13.Kina har hatt stort utbytte av kontakten og ikke minst midlene fra FNs Befolkningsavdeling UNFPA.
14.Partiet satser sterkt på skolering av sine kandidater, en skolering jeg personlig har hatt stort utbytte av.
15.Publikum vil i tillegg til den kunstneriske opplevelsen det er å gå på teater, få et sprogmessig utbytte, sier Fred Nøddelund i" The English Theatre".
16.Samtidig må vi imidlertid ha tilfredsstillende resultater for å sikre driften, ekspandere videre samt for å sikre utbytte til medlemmene, uttaler han.
17.Selskapenes hovedmål bør være å øke aksjenes verdi mest mulig for nåværende eiere, slik at aksjonærenes avkastning i form av utbytte og kursstigning blir høyest mulig over tid.
18.Tanken er særdeles interessant, og en slik turnering kan gi et såvel sportslig som økonomisk utbytte.
19.Undersøkelser har vist at selv de eldste vil ha godt utbytte av regelmessig trim.
20.Vi fikk et stort utbytte og bred og god diskusjon av radarovervåking under denne demonstrasjonen, sier fungerende fyrdirektør Svein Ording i Kystdirektoratet til Aftenposten.
21.Vi føler at vi har hatt et godt utbytte av denne kampanjen, at vi har fått markedsført våre tjenester på en utmerket måte og profilert oss som moderne banker.
22.Vi gjorde så godt vi kunne og har hatt et enormt utbytte av Grand Prix, men det gikk adskillig dårligere enn vi hadde håpet på og også regnet med.
23.Vi hadde sett frem til denne og tror også at departementets politiske ledelse ville hatt utbytte av å møte en så stor forsamling av folk som er opptatt av helseproblemene på arbeidsplassene.
24.Vi har fått et oppriktig, detaljert og fruktbart utbytte av synspunkter på nøkkelproblemer, fortsatte den sovjetiske partisjef, uten å antyde at man hadde funnet noen måter å løse dem på.
25.Vi har vært sterkt engasjert i flere forskningsprosjekter ombord i skip gjennom flere år, og vi mener at vi har fått meget godt utbytte av den forskningen som er utført.
26.28åringen er tiltalt for fire væpnede" joggeran" med et samlet utbytte på nesten en halv million kroner.
27.28åringen som ble avskjediget fra politiet i desember, er tiltalt for fire væpnede ran - såkalte joggeran - med et utbytte på 465 000 kroner.
28.4500 fiskere deltar på 1800 båter, og man antar at sesongens utbytte kommer til å bli like stort som ifjor.
29.A.L. Laboratories Inc. har kunngjort at selskapet har besluttet å utbetale fem cent pr. aksje i utbytte for tredje kvartal 1984.
30.AKSJEFONDET FinansInvest utbetaler iår fem kroner i utbytte pr. andel til de andelseiere som var registrert i fondet den 31. august.
Similar words

 
 

utbytte as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) utbytteutbyttendeutbyttet
Indikative
1. Present
jegutbytter
duutbytter
hanutbytter
viutbytter
dereutbytter
deutbytter
8. Perfect
jeghar utbyttet
duhar utbyttet
hanhar utbyttet
vihar utbyttet
derehar utbyttet
dehar utbyttet
2. Imperfect
jegutbyttet
duutbyttet
hanutbyttet
viutbyttet
dereutbyttet
deutbyttet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde utbyttet
duhadde utbyttet
hanhadde utbyttet
vihadde utbyttet
derehadde utbyttet
dehadde utbyttet
4a. Future
jegvil/skal utbytte
duvil/skal utbytte
hanvil/skal utbytte
vivil/skal utbytte
derevil/skal utbytte
devil/skal utbytte
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha utbyttet
duvil/skal ha utbyttet
hanvil/skal ha utbyttet
vivil/skal ha utbyttet
derevil/skal ha utbyttet
devil/skal ha utbyttet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle utbytte
duville/skulle utbytte
hanville/skulle utbytte
viville/skulle utbytte
dereville/skulle utbytte
deville/skulle utbytte
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha utbyttet
duville/skulle ha utbyttet
hanville/skulle ha utbyttet
viville/skulle ha utbyttet
dereville/skulle ha utbyttet
deville/skulle ha utbyttet
Imperative
Affirmative
duutbytt
viLa oss utbytte
dereutbytt
Negative
duikke utbytt! (utbytt ikke)
dereikke utbytt! (utbytt ikke)
Your last searches