Norwegian-English translation of utgift

Translation of the word utgift from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

utgift in English

utgift
pengernoun expenditure, outlay, expense
Synonyms for utgift
Derived terms of utgift
Similar words

 
 

Wiki
En utgift er en forpliktet utbetaling som gjengjeldelse for ytelser man har mottatt. I motsetning til hva som gjelder for kostnader, forekommer en utgift først når utbetalingen finner sted. Typisk er varekjøp til lager og anskaffelse av varige driftsmidler.

More examples
1.Det var jeg som førte denne regningen til utgift på eiendommen i Trondheim på grunn av manglende informasjoner.
2.1,1 mrd. av disse pengene ville ellers gått til skatt, hvilket vil si at hver seng representerer en utgift for norske skattebetalere på to mill. kr. Bare renteutgiftene utgjør 230 000 kr. i året, skriver oljeavisen Offshore i Vest.
3.Avdrag er som kjent en utgift på linje med andre utgifter som skal betales av en persons inntekter.
4.Besiktigelse og veiledning uten utgift for Dem.
5.Blant annet kjørte han i beruset tilstand skipet på grunn, og uten å konferere med rederiet inngikk han kontrakt om berging, noe som påførte rederiet en utgift på over 880 000 kroner.
6.De branner som barn forårsaker, utgjør imidlertid en utgift for forsikringsselskapene på 30 millioner kroner årlig.
7.De vasker salen hver dag, skaffer penger til barnas reiser til konkurranser, og de er med og bygger nedsprangsgropene uten fem øre i utgift for foreningen.
8.Denne rentesubsidieringen er en konkret utgift for Staten.
9.Dersom bonden i stedet for å selge sine gulrøtter bytter dem i naboens bringebær eller spiser dem selv, regnes det like fullt som inntekt eller besparelse av utgift.
10.Dersom staten gjennom Husbanken får inn mindre renter fra dem pengene er lånt ut til, enn det Staten selv må betale, burde det være åpenbart at differansen blir en utgift som må bæres av fellesskapet - dvs. skattebetalerne.
11.Det er med andre ord en lovbestemt utgift for kommunen som man ikke har noen styring med i budsjettarbeidet, sier sosialrådmannen.
12.Det er snakk om en årlig utgift på ca. 30 millioner kroner dersom pastor Bratterud og Oslo Fullevangeliske Kirke skal spres på fjernsynsskjermen over store deler av verden.
13.Det faktiske forhold er at skatteloven i prinsippet ser bokostnadene som en privatutgift, og ikke som noen fradragsberettiget" utgift til inntekts ervervelse".
14.Det må bety at innskyterne og deres penger ikke bare er til bry og utgift for bankene.
15.Det vil si at man for å ha 60 000 kroner til disposisjon efter tre år, må beregne en månedlig utgift på 2500 kroner i tre år.
16.Dette er i mine øyne en så viktig sak at det er en utgift vi bør koste på oss.
17.Dette kommer til å bli en utgift på godt over 100 000 svenske kroner og kommer i tillegg, sier Erna Moberg i forbundet, som har egne kontorer i Stockholm med to heltidsansatte.
18.En av de kommuner som har reagert på ordningen, er Røyken som har en årlig utgift på cirka 275 000 kroner til bidragsarbeidet.
19.En bedriftslegeordning vil koste kommunen 200 kroner pr. ansatt pr. år ialt en årlig utgift på 44 000 kroner.
20.En del av sparingen er utslag av fornuftigere bruk av helsetjenesten, heter det i notatet hvor det også presiseres at ingen liker å miste privilegier, men at det er et faktum at svært mange kan klare en utgift på gjennomsnittlig 67 kroner måneden i egenandeler for diverse helsetjenester.
21.En forhøyelse av pensjonene ville bety en øket utgift, som det måtte skaffes dekning for, og her måtte Stortinget hver gang se på mulighetene av å innpasse økningen i budsjettet.
22.En følge av et viktig prinsipp i skattesystemet - symmetriprinsippet - må efter utvalgets oppfatning være at det til enhver utgift det kreves fradrag for, kan beregnes en motsvarende inntekt.
23.F. eks. gjelder det en uttalelse som dette :" ingen liker å miste privilegier, men (at) svært mange kan klare en utgift på gjennomsnittlig 67 kroner måneden i egenandeler for diverse helsetjenester".
24.Folkebiblioteket er ikke bare en kommunal utgift - forøvrig en svært beskjeden sådan.
25.For arbeidsmarkedstiltak som gjelder hjelp til sysselsetting, opplæring og" attføring" ble det ialt utbetalt nesten 127 millioner, mens 1982 ga 70 millioner i tilsvarende utgift.
26.For de fleste husstander her i landet er bensinen en stor utgift som de fleste er interessert i å redusere.
27.For mange eneforsørgere vil en utgift på 68000 kr. pr. barn klart begrense mulighetene for behandling hos privat reguleringstannlege.
28.Formannen i Nasjonalforeningen for folkehelsen, dr.med. Liv Storstein, stiller seg ikke avgjort positivt til en slik utgift, mens det fra tidligere medlemmer av styret blir påpekt at profesjonell markedsføring er en nødvendighet.
29.Helsetjenesten skal gi den som søker eller trenger helsehjelp, de opplysninger vedkommende trenger for å ivareta sin rett, og se til at det ikke påføres unødig utgift, tap, tidsspille eller uleilighet".
30.Hittil har barnehaven vært begrunnet av pedagoger som en viktig del av barns oppvekstmiljø, og av planleggere som en nødvendig utgift for å sikre kvinnelig arbeidskraft.
Your last searches