Norwegian-English translation of utlån

Translation of the word utlån from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

utlån in English

utlån
allmenn? loans
Derived terms of utlån
Similar words

 
 

More examples
1.Bibliotekene må ha adgang til å ta en avgift ved utlån av videogram, men undervisningsprogram bør lånes ut gratis.
2.Så liten interesse bankene har for å bringe renten nedover, holder vi det ikke for usannsynlig at Regjeringen må føre an i den ønskede utvikling ved selv å gå til rentenedsettelse på utlån fra statsbankene.
3.Så vidt jeg kan se innebærer forslaget fra kredittforeningene at en økt andel av kredittilførselen til boliger skal gå gjennom kredittforetagendene og en mindre andel gjennom private banker med tilsvarende reduksjon av rammen for utlån fra bankene".
4.Bibliotekenes utlån øker.
5.Biblioteket låner ut 60 000 bøker pr. år, og barnebokavdelingen har fordoblet sitt utlån det siste året.
6.Dersom alle krav om økning i utlån og i offentlige utgifter skulle følges, ville dette uvegerlig medføre høyere prisstigning og sterkere omkostningsstigning, noe som efterhvert vil føre til tap av enda flere arbeidsplasser, sa Willoch.
7.Det er uheldig for finansieringsselskapene og det har svekket konkurransen på kredittmarkedet at finansieringsselskapene har vært underlagt direkte regulering for andre typer utlån enn factoring og leasing.
8.Dette skyldes ikke økete utlån fra bankene, men kundenes vurdering om at det er lønnsomt å trekke opp kassakreditten, sier Strøm.
9.Efter halvannen måneds virksomhet har vi sendt 45 millioner kroner nordover for utlån i Troms og Finnmark, mens vi har lånt ut nesten seks millioner til kunder i Osloregionen, forteller banksjef Hans Cristian Adrian i Tromsø Sparebank.
10.En klar nedgang i rentenivået i det uregulerte pengemarkedet virker rimelig, og er et ikke uventet resultat av at det ikke lenger legges begrensninger på bankenes utlån, sier avdelingsdirektør Ingvar Strøm i Den Norske Bankforening.
11.Et av hovedpoengene i denne øvelsen er å utprøve et nytt sambandssystem som Brig.N har til utlån.
12.Hvis vi ikke får plass til økte utlån, vil den ene regulering slå den andre ihjel, mener Reinertsen.
13.I begynnelsen av 70årene ble det også satt igang utlån av kunst på flere biblioteker.
14.Myndighetene stiller oss overfor et stort dilemma i prioriteringen av utlån, når de ønsker at vi skal gi spesielle boliglån uten særlige krav til kundegrunnlag.
15.Postgiro er en meget viktig del av Statens finansiering, sier finansministeren, som påpeker at en betydelig del av de midler som står inne på postgiro blir lånt av statskassen og går ut igjen som utlån fra statsbankene.
16.Så lenge vi har en renteerklæring som fastsetter det høyest lovlige rentenivået på utlån, burde vi også få en renteerklæring som bestemmer minimumsrenter på innskudd.
17.Takket være velvillig utlån av dertil egnede lokaler for TVopptakene, håper vi også å skape den rette atmosfære omkring diplomatenes arbeid.
18.Utlån av kunst fra bibliotekene er ikke noe nytt, påpeker bibliotekar Jens R. Christiansen i Eidsvoll.
19.Vi fikk reprimande av finansministeren for vårt lønnnskontotilbud, men januartallene for våre utlån viser at hele nettoøkningen på 91 millioner kroner er gått til driftskreditter for næringslivet.
20.Vi må innse at vi aldri kan bli så store når det gjelder innskudd og utlån i lokal valuta.
21.Vi skal tilby landets beste innskuddsvilkår og drive aktivt salg av utlån.
22.30 av dem hadde et utlån pr. år på mindre enn 300 bøker, og bare fjerdeparten av norske folkebibliotekavdelinger hadde i 1980 et utlån på mer enn 5000 i året.
23.4,8 milliarder har bankene gratis til disposisjon for utlån.
24.41 prosent av alle utlån går til industrien, mens 27 prosent gikk til handel og 14 prosent til tjenesteydende næringer.
25.90 prosent av de midlertidige utlån er krykker.
26.ADBs samlede utlån kom opp i 1,9 milliarder dollar i 1983.
27.Adm. direktør Trond R. Reinertsen i Den norske Bankforening fremholder at det ikke var uventet at januartallene ville vise en betydelig vekst i bankenes utlån, men de tallene som nå foreligger, er noe høyere enn antatt på forhånd.
28.All den tid det ikke er konkurranse, markedsfører bankene i liten grad sine utlånsvilkår, og dette har ført til at kundene er mindre informert om utlån enn om innskuddsvilkårene.
29.Allerede nå rasjonerer man ved utlån.
30.Amerikanske storbanker er så smått begynt å vakle på grunn av sine utlån til LatinAmerika.
Your last searches