Norwegian-English translation of utsette

Translation of the word utsette from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

utsette in English

utsette
tidverb postpone, defer, delay, put off, hold over, move to a later date, shelve, leave over, hold up
  politikkverb prorogue
  rettsvitenskapverb adjourn
Synonyms for utsette
Derived terms of utsette
Anagrams of utsette
Examples with translation
Han foreslo at vi skulle utsette avreisen.
More examples
1.De bør følgelig" ha en viss avskrekkende evne til å kunne utsette sovjetisk territorium for en uakseptabel risiko...
2.Det er nå nødvendig å avlyse og utsette øvelser i Forsvaret.
3.Hvis jeg er heldig", tenkte Cortes," vil han kaste først, og jeg kan utsette mitt kast.
4.Nå har Stortinget en tendens til å utsette behandlingen av saker som ikke krever umiddelbar avgjørelse," påpeker Adresseavisen.
5.Og Aftenposten mener på lederplass 14. januar, at særomsorgen har spilt fallitt og at dette er et tungtveiende argument for ikke å omgjøre eller utsette vedtaket om nedleggelse.
6.(KIT) Den nyvalgte eksekutivkomiteen i Det Lutherske Verdensforbund (LVF) vedtok i Budapest tirsdag å utsette valget av ny generalsekretær til februar 1985, melder Kirkens Informasjonstjeneste.
7.(NTBRB) Den danske regjering har besluttet å utsette innføringen av kjøreavgift for norske lastebiler i Danmark.
8.For Sjøforsvaret blir det nødvendig å utsette utskiftingen av foreldet materiell.
9.Allerede i februar sendte vi ut melding om at NMS kom til å utsette årets indeksregulering for ansatte i hjemmearbeidet i fire måneder.
10.Bemanningen står sentralt i effektiviseringsarbeidet, og vi håper med en rekke tiltak å unngå eller ihvertfall utsette oppsigelser.
11.Dessuten har det vært press på Rolf fra flere hold om ikke å stille opp i sprintNM, at han ikke burde utsette seg for eventuelle farer.
12.Det er meget å utsette på behandlingen av kroniske smerter, som skiller seg vesentlig fra terapien under akutte smerter, understreker dr. West, som mener at man ikke bør bygge hospitser hvis det ikke er tvingende nødvendig.
13.Det er paradoksalt at de som hevder at den rådende strategi skal verne om demokratiet, ikke er villig til å utsette denne strategien for demokratisk prøvning, sa han.
14.Det heter at nedskjæringene ikke skal gå ut over dem som har vanskeligst, og da kan jeg ikke skjønne at politikerne kan utsette byggingen av dette hjemmet, sier Rannveig Egge videre.
15.Det var rimelig å utsette tunisierens avreise inntil Oslo byrett har tatt stilling til om tunisieren skal få bli i Norge til selve utvisningsbegjæringen skal behandles i rettsapparatet.
16.Dette av sikkerhetsmessige grunner, turist og annen trafikk er så stor at vi i samråd med politiet har funnet å utsette rittet som samler et stort antall deltagere hvert år.
17.Egentlig skulle det være tre dager på rad, men vi må utsette den planlagte konserten med Toots Thielemans til 17. februar, sier Guiderk.
18.Firmaet har vært i kontakt med meg, men jeg sa at jeg ville utsette avgjørelsen til efter OL.
19.For vårt vedkommende ønsker vi ikke å utsette oss for risikoen for å bli beskyldt for å forsøke å torpedere møtet mellom Reagan og Gromyko, sier en kilde.
20.Første omgang ble avviklet under utmerkede forhold, så begynte det å sne voldsomt, og vi besluttet å utsette omgangen i påvente av at været skulle bedre seg.
21.I de fortrolige budsjettmøtene vi hadde med pressen, også Arbeiderpartiets avisfolk, er mitt inntrykk at de ikke har funnet så mye å utsette på budsjettet og derfor valgte noen av dem å bryte sperrefristen for å avlede oppmerksomheten fra de positive sider ved budsjetttallene, sier han.
22.I følge kampreglementet har hverken forbund eller krets anledning til å utsette en kamp medmindre det gis 36 timers varsel.
23.Ja, nå må vi si stopp, sier Ludvig Steff Pedersen i OLkomiteen, og synes ikke noe om friidrettsforbundets forslag om å utsette avgjørelsen til efter Bislettstevnet den 21. juli ved å melde på Per Erling og så eventuelt trekke ham dersom han ikke innfrir da heller.
24.Jeg antar at Regjeringen og Stortinget vil stille seg lojale overfor Oslos ønske om å bruke kjøreavgift og ikke utsette løsningen av gjennomfartsproblemene i Oslo sentrum ved å trenere eller gå imot den finansieringsform bystyreflertallet i Oslo mener er den beste for byen, sier Stoltenberg.
25.Jeg har aldri møtt eller fått høre om kvinner som har særlig mye å utsette på de gynekologiske undersøkelsene.
26.Jeg vil ikke engang tenke på å utsette vår nasjonele sikkerhet for den risiko ytterligere nedskjæringer vil medføre, fremholdt han i et møte med Senatets militærkomite.
27.Like bra som Beckenbauer, sa Piontek, som heller ikke hadde noe å utsette på Morten Olsen i EMkampen mot Frankrike.
28.Man må våge å utsette seg for nye utfordringer og nye livsformer.
29.Man skal ha gode grunner for å utsette en plan som er utarbeidet efter de direktiver kommunestyret selv har gitt, sa hun.
30.Men iår måtte vi utsette den fra St. Hans til nå.
Similar words

 
 

utsette as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) utsetteutsettendeutsatt
Indikative
1. Present
jegutsetter
duutsetter
hanutsetter
viutsetter
dereutsetter
deutsetter
8. Perfect
jeghar utsatt
duhar utsatt
hanhar utsatt
vihar utsatt
derehar utsatt
dehar utsatt
2. Imperfect
jegutsatte
duutsatte
hanutsatte
viutsatte
dereutsatte
deutsatte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde utsatt
duhadde utsatt
hanhadde utsatt
vihadde utsatt
derehadde utsatt
dehadde utsatt
4a. Future
jegvil/skal utsette
duvil/skal utsette
hanvil/skal utsette
vivil/skal utsette
derevil/skal utsette
devil/skal utsette
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha utsatt
duvil/skal ha utsatt
hanvil/skal ha utsatt
vivil/skal ha utsatt
derevil/skal ha utsatt
devil/skal ha utsatt
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle utsette
duville/skulle utsette
hanville/skulle utsette
viville/skulle utsette
dereville/skulle utsette
deville/skulle utsette
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha utsatt
duville/skulle ha utsatt
hanville/skulle ha utsatt
viville/skulle ha utsatt
dereville/skulle ha utsatt
deville/skulle ha utsatt
Imperative
Affirmative
duutsett
viLa oss utsette
dereutsett
Negative
duikke utsett! (utsett ikke)
dereikke utsett! (utsett ikke)
Your last searches