Norwegian-English translation of utspring

Translation of the word utspring from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

utspring in English

utspring
allmenn? source
Synonyms for utspring
Derived terms of utspring
Anagrams of utspring
Similar words

 
 

Wiki
Utspring er et musikkalbum med Lillebror Vasaasen, utgitt i 2005.

More examples
1.Drømmen det her er tale om, har sitt utspring i en eldgammel tradisjon i Tyskland og kan følges tilbake til den syditalienske abbeden og" profeten" Joachim da Fiore fra ca. 1200.
2.I et tidsrom satt de så å si i samme rom og malte, og den utvikling de innvarslet, hadde nok utspring i et meget bevisst forhold til deres egen og den foregående generasjon av kunstnere.
3.Ser man spesielt på komponenter og systemer innenfor reservoarteknikk, borings og petroleumsproduksjonsteknikk, fremgår det for eksempel av markedet i USA at et flertall av produktene har utspring i småbedrifter eller en dog enkeltmannsbedrifter, uttaler han.
4.Virksomheten har sitt utspring i den teknologioppbygging man har gjennomført i Trondheim i de senere år.
5.Aksjonen har sitt utspring i Nottinghamshire, der arbeiderne hele tiden har vært imot streiken, og fortsatt å arbeide tross i press fra forbundsledelsen og de streikende.
6.Alle de tre trekkene har sitt utspring i det landskapet som bygningen ligger i.
7.Austbø spiller musikk som har sitt utspring i folkemusikken : fire Griegslåtter, ungarsk rapsodi nr. 13. av Liszt, Bartoks Improvisasjoner og Allegro Barbaro.
8.Av nye ting kan nevnes medvirkning til etablering av et innovasjonssenter i Oslo, samt deltagelse i Asev A / S, som har sitt utspring i høyskolemiljøet i Trondheim.
9.BKSselskapene har sitt utspring i et firma som ble startet i 1976 og senere er delt i to.
10.Birgitta Alexanderson understreket at også inseminasjonsforeldre - det vil si de som tar hånd om barnet må ha opplysninger om giveren slik at barnet på et tidlig tidspunkt kan få informasjon om sitt utspring.
11.Blant de 197 eidsvollinger som i 1884 fant tiden inne til å stifte en" Grundlovsforening" for Eidsvoll, befant det seg mer enn et halvt hundre arbeidere, hovedsakelig med utspring i arbeiderforeningen i Bønsdalen og dessuten jernbanearbeidere ved Eidsvoll stasjon.
12.Boligfeltet på Stilla ligger idyllisk like ved Maridalsvannets utløp, Akerselvens utspring.
13.Bygda hvor hele skisporten hadde sitt utspring, vil gjerne lage sitt eget arrangement - i Telemarkssving.
14.Computer Management har sitt utspring i Teamco, som inntil aksjesalget til Utviklingsselskapet Skrinet, satt på halvparten av aksjene.
15.Da må man også kunne sette denne i sammenheng med den tidligere avlysning, som ikke hadde sitt utspring i relasjonene mellom Norge og SovjetUnionen, men som var begrunnet i hvordan man fra Kremls side behandlet andre naboland.
16.Dagens dominerende helseproblem har i stor grad sitt utspring i levesett og miljø.
17.De tallrike aksjonene rundt om i landet har - tilsynelatende - hatt mange utspring, fra f.eks. klager over" ydmykelse" av elevene, til krav om utskiftning av lærere.
18.Den andre var Lord Louis Mountbatten ; hans vurderinger synes aldri å være blitt forkludret av meninger som har sitt utspring i tradisjonen.
19.Den har sitt utspring i forskjellige ungdomsmiljøer i byen, men initiativtagernes håp er at også eldre arbeidsledige skal finne sin plass i foreningen.
20.Den har sitt utspring i opplysningstidens krav om frihet, likhet og (typisk nok) brogerskap.
21.Den israelske militærtalsmannen mener imidlertid at det ikke er tale om noen slik sentraldirigert organisasjon, men at angrepene er mer sporadiske og at svært mange av dem har sitt utspring nord for det området Israel kontrollerer.
22.Den oppvask som det nå brygger opp til mellom sjefpsykolog Jenseg og Rogaland fylkeskommune, har sitt utspring i konflikter som ligger flere år tilbake i tid.
23.Derimot har japanske myndigheter hatt stor suksess med å støtte markedsideer som hadde vist gjennomslagskraft og som hadde sitt utspring i industrien selv - dvs. med å hjelpe frem folk og bedrifter som var i siget og var villige til å satse egne penger fordi de hadde et produkt eller en ide de trodde på.
24.Det blir igjen en smak av gamle kriminalhistorier hvor alt galt hadde sitt utspring i oppdiktede land på Balkan et sted.
25.Det er egentlig paradoksalt at Arbeiderpartiet, med sitt utspring i fagbevegelsen, i praksis motarbeider yrkesutdannelsens reelle likeverd ved å være så svak for den stas og status som de teoretiske fag har.
26.Det er et" erkjennelsesorientert" tidsskrift md utspring i meditasjons og kulturorganisasjonen Acem.
27.Det er riktig at NKS historisk sett har sitt utspring i legmannsmiljøet, og organisasjonen har en nær kontakt med Det teologiske fakultet på Universitetet.
28.Det er skrevet bøker om den" militante islam" i kjølvannet av den iranske revolusjon og dens utspring i den shiittiske tro.
29.Det kan være et uttrykk for frykt for at streikene setter arbeidsplasser i fare, men kan også ha sitt utspring i at folk mener Labour ikke har gjort nok for å få løst konfliktene.
30.Det oppstår et inderlig vennskap som binder dem sammen i svermerisk hengivenhet og mystisk kjærlighet, summerer Mehler, og viser til en passus i Petri Christinabiografi" Legenda et passio sanctæ Christinæ virginis" "... thi den virkelige kjærlighet har sitt utspring i Gud og sitt mål i Gud..." - Deres skjebner var så intimt sammenknyttet at dette også kom til å bli hans selvbiografi.
Your last searches