Norwegian-English translation of ventelig

Translation of the word ventelig from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

ventelig in English

ventelig
allmenn? com
Synonyms for ventelig
Similar words

 
 

More examples
1.Med disse prosjektene, og de tiltakene som ventelig kommer i deres kjølvann, vil det forundre meg meget om vi ikke får oppleve en kvalitetshevning på toppplanet også i norsk fotball.
2.Noen endelig dato er ikke berammet, men anken kommer ventelig opp i februarapril, opplyser høyesterettsadvokat Per Brunsvig, som skal føre saken for OIS, til NTB.
3.Selv om oljeforbruket ventelig ikke kommer til å øke særlig i industrilandene i årene fremover, kan det bli vanskelige oljetider i 1990årene, fordi en rekke av dagens store felter vil tørke ut og nye felter ikke blir nok til å erstatte det som blir borte, mener Barth.
4.Så Venstre er fortsatt et ikkesosialistisk parti selv om det veltet det borgerlige flertall i flere fylker - og nå ventelig vil støtte en Arbeiderpartiregjering ?
5.Tallene har over en lengre periode variert mellom 70 og 100 døde på årsbasis, og vi havner ventelig i dette skiktet også iår, sier direktør Højdahl.
6.1984regnskapet vil ventelig bli gjort opp med et underskudd rundt 20 milliarder kroner.
7.1985 blir ventelig utropt til et Eksportens år.
8.70 millioner er det planlagte prosjektet beregnet til å koste, og anlegget vil ventelig stå ferdig rundt 1989.
9.Aksjene i Norwegian Rig Consultants vil ventelig bli notert på Børs II fra oktober, men det er søkt om opptak på meglerlisten allerede fra 1. september.
10.Amerikanske Paul Marcinkus, som har vært en hovedskyteskive under opprullingen av Vatikanets forbindelser med Banco Ambrosiano, får beholde jobben og blir ventelig utnevnt til kardinal ved neste konsistoum.
11.Andre deler av CreusotLoiregruppen blir ventelig kjøpt av andre franske eller utenlandske selskaper, men allerede nå er det klart at ca. 2600 av arbeidsplassene går tapt.
12.Andre hovedpunkter i drøftelsene mellom Stray og Cheysson vil ventelig være UNIFILstyrkene og situasjonen i MidtØsten, samt hvordan EFEuropa vil håndtere utviklingen i MellomAmerika.
13.Andre temaer som ventelig kommer opp, er det økonomiske samarbeidet mellom de to land, situasjonen i Kampuchea og Vietnam og behovet for avspenningsforhandlingene mellom øst og vest.
14.Ankesaken i Høyesterett kommer ventelig opp i september / oktober.
15.Anleggsarbeidene ved krysset SandstuveienEuropaveien ble igangsatt i slutten av april, og vil ventelig vare til nyttår.
16.Anne Berg Larssen er i glimrende form for tiden og blir ventelig en viktig brikke i årets Polar Cup, som avsluttes søndag.
17.Antall ansatte i landet vil imidlertid ventelig bli betydelig øket som følge av dette oppdraget.
18.Antall jobber vil ventelig fortsette å øke omtrent like sterkt som arbeidsmarkedet generelt, slik at arbeidsløshetsprosenten blir liggende på ca. 7 prosent.
19.Arbeiderpartiet vil ventelig ikke godta det sistnevnte forslag når justiskomiteen før påske skal avgi sin innstilling om disse forslag til lovendringer.
20.Arbeidsløsheten ligger helt nede på 3,25 prosent, som er like lavt som i Sverige og som ventelig vil gå ned til 3 prosent neste år.
21.Asker og Bærum herredsrett vil ventelig foreta avgjørelse i saken i løpet av onsdag.
22.Ass. direktør Nils Vogt i NORAD sier til Aftenposten at han fikk oversendt søknaden fra N.A.F. fredag og ventelig vil ta en avgjørelse over helgen.
23.Astrid Gjertsen opplyser at resultater av utvalgets arbeide ventelig vil foreligge over sommerferien.
24.Avdelingsdirektør Egil Willumsen i Helsedirektoratet sier til NTB at spørsmålet om et nordisk senter for hjertetransplantasjoner på Rikshospitalet ventelig vil komme opp på konferansen.
25.Avgjørelsen om hvorvidt Storbritannia følger USAs eksempel og varsler at det vil melde seg ut av FNs organisasjon for undervisning, forskning og kultur (UNESCO) i protest mot måten organisasjonen ledes på, blir efter hva Aftenposten forstår ventelig tatt denne uken eller senest i begynnelsen av desember.
26.Avisens opplag synker stadig, og underskuddet blir ventelig på 35 millioner kroner iår.
27.Avstemningen om granskningen av Andreotti skal fortsette, og om han eventuelt skal stilles for retten kommer ventelig opp til avstemning fredag.
28.Avtalen er ennå ikke formelt undertegnet, men vil ventelig være klar i løpet av 14 dager.
29.Barna vil ventelig måtte ligge i kuvøse til de blir 17001800 gram, da vil de også selv kunne begynne å ta til seg næring.
30.Beløpet blir ventelig redusert både en og to ganger før budsjettet fremmes, mener NTB.
Your last searches