Norwegian-English translation of verdi

Translation of the word verdi from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

verdi in English

verdi
vektnoun value, worth, use
  matematikknoun value
  pengernoun value, worth
Synonyms for verdi
Derived terms of verdi
affeksjonsverdi, aktverdig, aktverdighet, elskverdig, elskverdighet, bemerkelsesverdig, frata presteverdigheten, misunnelsesverdig, beaktelsesverdig, prisverdig, beundringsverdig, nyanskaffelsesverdi, lite misunnelsesverdig, gi verdighet til, miste verdi, gateverdi, hederverdig, ikke menneskeverdig, klanderverdig, kredittverdighet, likeverdig, likeverdighet, lovpris verdig, luftverdig, luftverdighet, merkverdig, merkverdighet, merverdighetskompleks, merverdiskatt, mindreverdig, mindreverdighet, mindreverdighetskompleks, minneverdig, minneverdige ting, næringsverdi, nominell verdi, ønskeverdig, ønskeverdighet, uverdig, uverdig et menneske
Anagrams of verdi
Examples with translation
Maria vet at hennes viktigste våpen, et vakkert ansikt og en ung kropp, er forgjengelig verdi.
Similar words

 
 

Wiki
Verdi kan referere til: - Verdi (etikk) - Verdi (økonomi) - Verdimengde, de verdiene en matematisk funksjon antar - Verdiområde, mulige verdier en matematisk funksjon kan gi - Verdipapir, et dokument som representerer en økonomisk verdi - Verdi, det italienske grønne partiet - Giuseppe Verdi, komponist.

More examples
1.AntiJanteloven" vil han oppfordre folk til å ha stående ved badespeilet, slik at man kan gjenta for seg selv daglig at man er et menneske av unik verdi.
2.Bedre kvalitet" er blitt synonymt med" bedre verdi for kunden".
3.Behov for fastere normer i samfunnet, påvisning av hvilken verdi den sosiale og kulturelle dimensjon har i seremonier i forbindelse med høgtider og livsriter".
4.Hvordan kan en stortingsrepresentant ta med seg hjem fra Østen varer til en verdi av 17 000 kroner og så tro at alt er i orden hvis han betaler toll for et par flasker rødvin ?
5.Ingen verdi og intet mål kan legitimere muligheten for en global totalødeleggelse," heter det.
6.La Traviata" av Verdi har i mer enn 100 år begeistret et norsk publikum.
7.Løkkeanlegget har betydelig byhistorisk interesse, og i dette området, som nå er blitt sterkt urbanisert, har anlegget stor miljømessig verdi.
8.OBS - Her er ingenting å hente - alt av verdi er stjålet.
9.(AP) Israel har undertegnet avtaler med Kina om våpenkjøp til en verdi av tre milliarder dollar og har sendt militærrådgivere for å gi opplæring i bruk av utstyret, skriver det britiske tidsskriftet Janes Defence Weekly.
10.(NTBs medarbeider Fritz Hansen) En norsktysk kontrakt til en verdi av flere milliarder kroner blir undertegnet med det første, opplyste fungerende byråsjef Einar Hellum i det norske forsvarsdepartementet til NTB.
11.Aksjonærene i J. Tostrup A / S fusjonerte ved overtagelsen med Olav Thons Eiendomsselskap A / S, og fikk ved anledningen 277 500 nye aksjer til en antatt verdi av ca. 34 millioner kroner.
12.Alt av stor verdi blir oppbevart i en safe og kontanter oppbevares aldri i kirken, understreker Mamen.
13.Brancheforskningen spiller en rolle i forskningssystemet som det er av verdi å ta vare på og helst utvikle, understreker Ragnhild Sohlberg og Jakob Shetelig.
14.Både Klostergruppen og tillitsmennene i Bergenske mener det er irrelevant å kreve en garanti for aksjenes verdi, og viser til at en slik garanti ikke inngår i den foreliggende avtale.
15.Da ville aksjene i Uller kunne få en verdi godt utover de underliggende markedsverdier i riggene, heter det.
16.De fleste velger et spesielt motiv som har en personlig verdi for dem selv, sier Raino og tilføyer at de fleste bare vil ha en av neglene sine malt.
17.Denne kunstformen gir seg ikke ut for noe annet enn det den er, nemlig reproduksjoner uten annet enn dekorativ verdi.
18.Desentraliseringsideen anser vi som svært nødvendig for å fungere, sier styreformannen, som mener at dette er av avgjørende verdi for å motivere den enkelte ansatte til maksimal innsats.
19.Det begynte med et gjestespill våren 1970,hvor jeg sang i fem forskjellige operaer av Verdi, Puccini og Gluck.
20.Det er bare for oss at de 520 kassettene som ble stjålet, har en særlig verdi.
21.Det er en gåte for meg hvordan kreditorene har tenkt å omsette et varelager med en bokført verdi på 3,3 millioner kroner til hele 2 millioner kroner.
22.Det er en ting å rehabilitere hus som har antikvarisk verdi.
23.Det er lettere å forebygge feil enn å reparere dem, sier Flaata, som påpeker at et tilbygg på inntil 25 kvadratmeter kan komme opp i en verdi av av en halv million kroner, et faktum som kan gjøre det svært vanskelig å kreve ulovlig bygg fjernet.
24.Det ligger en landbruks og beredskapsressurs av største verdi i dette, sa han.
25.Det vil ha en enorm verdi på det kommersielle marked.
26.Det å føde barn har fremdeles stor verdi for kvinner, men ikke for enhver pris.
27.Dette er en altfor kort tid til å vurdere rapportens verdi på denne måte, sier oppdragsgiveren, Sosialdepartementet ved ekspedisjonssjef Berit Haldorsen.
28.Dokumentenes historiske verdi bør være avgjørende i denne saken, og jeg vil drøfte nærmere hva som skal gjøres på møtet i Kulturdepartementet tirsdag, sier Haug.
29.En slik linje ville vært uten verdi eftersom saken kan reises på nytt, sa han.
30.Engangsavgiften blir for det meste beregnet ut fra bilens verdi.
Your last searches