Norwegian-English translation of vital

Translation of the word vital from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

vital in English

vital
medisinadjective vital
Synonyms for vital
Derived terms of vital
Anagrams of vital
Similar words

 
 

More examples
1.Grease" på Chat Noir er blitt en enda tettere, frodigere og mer vital oppsetning enn Tromsø kan by på.
2.Det er en ide, men jeg må samtidig si at å drive et fornuftig skogbruk i Marka, ikke er til hinder for at den kan fungere som velegnet til rekreasjon av vital betydning for den million nordmenn som bor i områdene rundt den.
3.Er skaperkraften i statsinstitusjonen NRK vital nok ?
4.Jeg fremholdt overfor ham at det er av vital betydning at vi utveksler synspunkter og bistår med å finne varige løsninger på disse konflikter, opplyste Reagan.
5.Samarbeide og utveksling mellom Europa og De forenede stater innen forskning og utvikling av datahøyteknologi, testprøver og felles innkjøpspolitikk vil være av vital betydning når det gjelder å redusere omkostningene for forsvaret av alliansen.
6.Astrid lyser opp, og vi aner en vital 64åring.
7.Av vital betydning er blodgjennomstrømningen gjennom vår hjerne, og blodtilførselen til våre hjerneceller.
8.De har alle sin del av æren for at norsk sosialøkonomi idag er vital og til nytte.
9.Den som ønsker å få et innblikk i russiske forhandlingsmetoder angående spørsmål som ansees for å være av vital betydning, bør lese Churchills beretning om de tre stores behandling av det polske spørsmål i" The second world war".
10.Det er av vital betydning at personopplysninger sikres maksimalt, fastslår EDBkoordinator Kjell Sørensen.
11.Det er derfor fra innflytelsesrikt hold at Senatet ble tvunget til å ta stilling til et spørsmål som er av vital betydning ikke minst for USAs europeiske allierte.
12.Dette er ressurskrevende virksomhet av vital betydning for enkeltpasienter.
13.Dette gjaldt blant annet i en så vital sak som hvordan de skulle forholde seg til Josef Stalin og SovjetUnionen.
14.Dette gjelder ikke for Fornebu, men det endrer ikke det faktum at rullebanelengde er av vital betydning for flysikkerhet i forbindelse med start og landing.
15.Dette museet med Pontus Hulten som vital drivkraft skulle bli et av de mest omtalte og aktive museer i Europa.
16.Efter å ha studert arbeidsmetoder og premisser i listesaken og i saken mot fredsforskeren Owen Wilkes og Nils Petter Gleditsch, mener Forsvarssjefen at disse sakene gir et bilde av en krets personer som i lang tid har drevet et systematisk og målrettet efterretningsarbeide mot militære anlegg som det er av vital betydning for Forsvarets effektivitet å hemmeligholde.
17.En vital forestilling som denne, med viktige tanker og følelser, vil oppnå kontakt med publikum uten disse slitsomme avbruddene.
18.Finner han at det er en betryggende saksbehandling at en byggesak som er av vital betydning for byens mest sentrale og verdifulle park, fremmes som hastesak overfor Bygningsrådet, hvilket medfører at dets medlemmer ikke får seg saksdokumentene tilsendt før en dag eller to før møtet og således ikke får tid til å områ seg i en så viktig sak og som de ikke tidligere er blitt orientert om ?
19.For like vital og sprudlende som alltid, hadde hun vært innom avisen noen dager før jul.
20.Fordi et slikt påbud vil umuliggjøre en fruktbar dialog og en felles strategi mellom og fra lærere og foreldre ved vår skole om spørsmål som er av vital betydning for fremtiden til et flerkulturelt skolesamfunn på Sagene.
21.Fra å være et klesbutikkband med få oppsiktsvekkende musikalske historier å fortelle, har de utviklet en musikalsk profil som riktignok er foranderlig, men langt mer vital enn man kunne våge å drømme om da fashionbølgen oppsto mot slutten av syttiårene.
22.Generelt bør kontakten med myndighetene utbygges, slik at forbundet kan komme inn på et tidligst mulig tidspunkt i saksprosessen - som talsmann for det naturmiljø som omgir oss - og som på en helt vital måte utgjør rammen om vår eksistens.
23.Han er heller ikke i tvil om at Palme er svært intelligent, uhyre vital og har en imponerende arbeidskapasitet.
24.Henvendelsen griper direkte inn i en vital og dagsaktuell kommunal planlegning.
25.Her dreier det seg om et naboområde, som en tverrpolitisk kommisjon har studert omhyggelig for å konkludere med at det er av vital betydning for USA.
26.Hovedtrekkene i handlingen er der, og de har fått en original og vital utformning.
27.I alle fall er det her tatt opp et saksforhold som er av vital betydning for Kirken.
28.I bedrifter hvor folk går ut og inn hele dagen, forlater man kontorer med dokumenter av vital betydning liggende på skrivebordet.
29.I de målbevisste forsøk på å rette opp en skakkjørt økonomi, har Regjeringens skattelettelsesprogram spilt en vital rolle.
30.I spørsmål av vital betydning for NATOsolidariteten har vi intet slingringsmonn.
Your last searches