Norwegian-English translation of vitenskap

Translation of the word vitenskap from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

vitenskap in English

vitenskap
allmennnoun science
Derived terms of vitenskap
Examples with translation
Tom har ingen interesse for vitenskap.
Moderne, rasjonell, logisk og fordomsfri vitenskap har allerede gitt oss langt større sikre kunnskaper og umåtelig mye mer enn noen religion noen gang har gitt oss.
For noen rare folk blir vitenskap av et språk holdt hemmelig.
Similar words

 
 

Wiki
Vitenskap er en metode for fremskaffelse av objektiv kunnskap, samt betegnelsen på kunnskap som er fremskaffet ved hjelp av vitenskapelig metode. For at kunnskap skal regnes som vitenskap, er det et krav at den er etterprøvbar. Det vil si at fagfeller skal ha muligheter for å tilbakevise tidligere forskningsfunn på grunnlag av observasjoner, resonnement eller eksperimenter.

More examples
1.Lukkingen" av Japan innebar et totalt forbud mot kristendommen, og for en stund vestlig vitenskap.
2.Betyr det at uansett kommer man ikke bort fra at dette er en trossak, mer enn vitenskap ?
3.Blant temaene som skal drøftes er" Vitenskap, bevissthet og kommunikasjon i vår tid" og" Nasjonaløkonomi basert på økologisk tankegang", forteller Kaja Finne, og blant de ti foredragsholderne er Tom Marthinsen, Berit Edsberg og samen Eirik Myrhaug, som skal snakke om økologi.
4.Vi stilte som barn av vår tid, logiske og med en vitenskap som har forklart oss alt.
5.Alvorlige temaer som filosofi, mennesket, vitenskap, verden vi lever i, det uendelige universet og den rivende utviklingen kan også behandles på en uhøytidelig måte.
6.At CODATA den internasjonale komite for data innen vitenskap og teknikk har bedt direktør Bølviken koordinere den internasjonale innsamlingen av geomedisinske data, er en anerkjennelse av hans pionerinnsats innen geomedisin.
7.Boken gir også uttallige andre eksempler på hvilke metoder som de sovjetiske industrispionene bruker for å komme i kontakt med sentrale personer innen svensk vitenskap og forskning samt næringslivets ansatte i sentrale posisjoner.
8.Da vil det bli leftere å møte problemer og utfordringer i helsetjenesten, og på en hensiktsmessig måte utnytte til beste for det enkelte mennesket dagens erfaringer og de nye muligheter som vitenskap og teknologi skaper.
9.De lager vitenskap av den.
10.De siste 60 år har den medisinske vitenskap beskjeftiget seg adskillig med det som prosaisk kalles aldringsprosessen.
11.Den 71 år gamle professoren ved Universitetet i Cambridge får prisen til Alfred Nobels minne i økonomisk vitenskap for 1984 for å ha gjort en banebrytende innsats ved utviklingen av et system for nasjonalregnskaper, og for dermed radikalt å ha forbedret underlaget for empirisk økonomisk analyse, heter det i begrunnelsen fra Kungliga Vetenskapsakademien.
12.Den spesielle UNESCOkomite som ble opprettet torsdag og som de vestlige land håper kan gi støtet til den nødvendige opprydding i FNs organisasjon for undervisning, vitenskap og kultur, hadde igår sitt første møte for å gjennomgå reformforslagene fra organisasjonens eksekutivbyrå.
13.Derfor er for eksempel planteforskning en vitenskap hvor vi er nødt til å følge med - vi er nødt til å ha slik forskning her hjemme.
14.Dessuten at vitenskap og veiledning om matsopper skal gå hånd i hånd.
15.Det blir betegnet som den største samling av handelsvarer fra bronsealderen som noensinne er funnet på havbunnen og et av de viktigste i den" nye" vitenskap, marinarkeologi.
16.Det blir en meget viktig artikkel om sovjetisk vitenskap, sa han, og om Sakharovs stilling og hvilke mål han ser for sitt fremtidige vitenskapelige arbeid.
17.Det er det kinesiske politbyråmedlemmet Fang Yi, som også er leder for den statlige kommisjonen for teknologi og vitenskap, som har opplyst dette under et besøk i Japan, der han blant annet hadde et møte med den japanske atomenergikommisjonen.
18.Det er forskere ved Transportøkonomisk Institutt som sier dette (Aftenposten 26 / 11), men det er vulgærpropaganda og ikke vitenskap.
19.Det er vitenskap også.
20.Det finnes faktisk lærere som, til tross for de problematiske undervisningsforhold, anser det som en interessant og meningsfylt oppgave å være med på å forme holdninger til vitenskap blant en så stor del av Norges neste generasjon av vitenskapsmenn / kvinner og teknologer i deres første møte med Universitetet.
21.Det samme gjelder kritiske ytringer overfor kunst, vitenskap og politikk - og dernest kommer enkeltmennesker som kan oppfattes som" offentlige personer".
22.Det skjer en konstant utvikling innen vitenskap, teknologi, arbeidsmetoder og industri, og jobbene forandrer seg.
23.Det virker derfor lite" profft" og gjennomtenkt av et tidsskrift som ønsker å formidle vitenskap til" oss med middelmådige almenkunnskaper" å ikke slippe flere kvinner til.
24.Dette er ikke særlig kjent, men kan stå som eksempel på kvinners stilling innen mannens vitenskap.
25.Dette hører med til alment kjent vitenskap, en slags nevropsykologiens ABC.
26.Dette opplegg er meget besnærende fordi det moderne menneske meget lettere aksepterer forståelig popularisert vitenskap enn religionsmystikk.
27.Disse damene kan også iblant tale de sanneste og fineste ord om frihet og selvstendighet og verdiene ved vitenskap og kunnskap, ved kunst og diktning.
28.Efter at kinesisk vitenskap ble politisk" rehabilitert" i 1978, har forskerne forsøkt å ta igjen noe av det som ble forsømt under kulturrevolusjonen og styrke Kinas vitenskapelig renomme.
29.Efter hva vi har grunn til å frykte, er tortur i ferd med å utvikles til en" vitenskap", som flere land samarbeider om.
30.Eftersom menneskeheten består av to kjønn, er det rimelig at begge ønsket å delta da menneskets sjeleliv ble gjenstand for vitenskap.
Your last searches