Norwegian-English translation of voldgift

Translation of the word voldgift from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

voldgift in English

voldgift
allmenn? Arbitration
Derived terms of voldgift
Similar words

 
 

Wiki
Voldgift eller voldgiftsrett er en form for privat rettergang. Det vil si at en voldgift foregår som en rettssak med en eller flere dommere, saksøker, saksøkt og dom, der dommerne er oppnevnt av partene. Voldgift er vanlig innen forretningsverdenen, bl.a.

More examples
1.Den dagen Regjeringen mener det er politisk mulig, uten for stor belastning, å tre voldgift ned over hodene til de streikende, da gjør den det.
2.En tvungen voldgift vil trolig gi Staten fullt medhold.
3.ILOs uttalelse sier i klartekst at Regjeringens bruk av tvungen voldgift overfor OFS ved tre anledninger ikke er i overensstemmelse med en konvensjon om forhandlingsfrihet der Norge er part, sier Helle.
4.Alle parter i arbeidslivet misliker tvungen voldgift, men den blir godtatt som myndighetenes sikkerhetsventil.
5.Avtalen mellom partene har en bestemmelse om at enhver uenighet skal avgjøres med voldgift.
6.Begge parter avviste hans forslag om frivillig voldgift.
7.Da man ikke kom til enighet i forhandlingene, ble man i Sverige enige om voldgift.
8.Dagbladet gjør sitt for å modne opinionen for voldgift.
9.Danskene kom ifjor med et utspill om å løse saken med voldgift, men foreløbig holder man seg til forhandlinger som den beste måte å løse konflikten på.
10.Den burde også inneholdt en passus om at tvilstilfeller avgjøres ved voldgift.
11.Denne er de enige om å undergi frivillig voldgift.
12.Dertil streik blant sceneteknikerne, voldgift, kort sagt kaos.
13.Det er et standpunkt som også mer generelt er helt på linje med norske holdninger til internasjonal voldgift i konflikter på ulike plan gjennom de siste hundre år.
14.Det er heller ikke uvanlig at de selv manøvrerer seg i en slik stilling at voldgift ikke er til å unngå, altså en indirekte bønn om voldgift.
15.Det skjedde efter at partene ble enige om godta riksmeglingsmannens forslag og å overlate tvisten om fortolkningen av en protokoll til frivillig voldgift.
16.Det synes imidlertid rimelig å anta at streiken og lockouten vil lamme så store deler av fergesambandet at spørsmålet om en tvungen voldgift raskt vil presse seg på, kanskje allerede i løpet av en dag eller to.
17.Det var heller ikke mulig å få partene med på frivillig voldgift.
18.Ellers er det forslag om å avskaffe ordningen med tvungen voldgift.
19.En del av dem ble tatt ut i streik, men efter en ukes tid bestemte Regjeringen å bruke tvungen voldgift på oppgjøret.
20.En tredje utvei hvis heller ikke megling fører frem, er frivillig voldgift.
21.Foreløbig er vi ikke kommet frem til en fast sum, derfor skal dette avgjøres ved voldgift 15. desember med virkning fra 1. januar.
22.Han antyder at virkningene av streikeutvidelsen vil gjøre spørsmålet om voldgift mer aktuelt.
23.Hvis forslaget blir forkastet, vil skogeierne motsette seg frivillig voldgift.
24.Hvis heller ikke megling fører frem, er neste trekk frivillig voldgift.
25.Hvor stor summen blir, skal avgjøres ved voldgift 15. desember, men ifølge direktøren i NRL - Norsk Radio / TVhandleres Landsforbund, Ove Magndal, blir det ikke mange kronene pr. kanal pr. år.
26.I forhold til andre vesteuropeiske land har Norge en temmelig frisk bruk av tvungen voldgift.
27.Ifølge bestemmelsene skal slike konflikter løses ved voldgift.
28.Inntil videre vil ikke kommunalminister Rettedal bruke tvungen voldgift mot de streikende.
29.Jeg kan ikke se at det er andre muligheter enn offentlig voldgift, altså en permanent rikslønnsnevnd.
30.Jeg tror at det ikke vil bli lett å vinne forståelse for at de første skal kunne ha frie forhandlinger, mens de siste må akseptere tvungen voldgift.
Your last searches