Norwegian-French translation of øverste

Translation of the word øverste from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

øverste in French

øverste
vektadjective principal
Derived terms of øverste
Similar words

 
 

More examples
1.At generalsekretæren i kommunistpartiets sentralkomite, formannen i Det øverste sovjets presidium, kamerat K. U. Tsjernenko i sine ungdomsår tjenestegjorde ved grensen er gjenstand for spesiell stolthet hos grensevaktene.
2.Det kan hende vi får øye på månen, denne flombelyste edamerost, liksom hvilende på øverste hylle i himmelens fløyelsbekledte utstillingsvindu.
3.En offisiell kunngjøring er blitt sendt ut av Sentralkomiteen i SovjetUnionens kommunistiske parti, Det øverste sovjets presidium og SovjetUnionens regjering.
4.Tuba mirum"partiet hadde fått sine trompeter virkningsfullt plassert i de øverste lukene bak podiet i Konserthuset.
5.(NTBs korrespondent) Millioner av Sovjetborgere deltok søndag i valget til landets nasjonalforsamling, Det øverste sovjet.
6.Ambisjonene er å være med i øverste halvdel, sier Egil Olsen.
7.Dersom også Polen og DDR trekker seg fra OL, regner jeg med at det finnes nok sunn fornuft i idrettens øverste fora slik at Norges fotballlandslag får reise til Los Angeles.
8.Det blir toppspillere fra ni nasjoner i stormesterturneringen, opplyser Ole Chr. Moen, som er Oslo Schakselskaps øverste ansvarlige for festivalarrangementet, hvor også Aftenposten er medarrangør.
9.Fire hundre deltagere er i underkant av det vi hadde ventet, og vi kommer under ingen omstendighet opp mot rekordtallet fra Oslo 1980, da nærmere 550 spillere var med, sier Tom J. Johanssen, som er øverste ansvarlige for NMturneringen.
10.Fordi Kirken skal være og fungere konkret som et trossamfunn, blir Kirkemøtet et øverste møte der vi alle skal kunne ane eller endog se enheten i troen på Jesus Kristus og derfor ha frihet til å virke i de organer som er tjenlige i kirke og organisasjoner.
11.Fra høsten blir det gartnerskolen for meg og den vil jeg prioritere, sa Nuppen Skajem, som vel vanskelig kan tenke seg å legge de stålkantede ski helt på øverste hylle i drivhusloftet på Vinderen.
12.Hensikten med å samle Befalsskolens øverste avdeling (BSØA) og Krigsskolen innenfor en ramme skulle nettopp være å bidra til å viske ut skillelinjen mellom de to skoler.
13.I øverste skuffen ligger lommeboka mi.
14.Jeg er forbauset over den ufattelige mangel på generøsitet og den klossethet saken har vært håndtert med av øverste militære myndighet, sier høysterettsadvokat Annæus Schjødt.
15.Jeg snakket med dr. Jose Felipe Carnedo, som er medlem av sentralkomiteen og har det øverste ansvar for undervisning og kirkeliv, og han sa at de cubanske myndighetene ikke har noe imot import av flere bibler.
16.Jeg så den øverste delen av tårnet, mellom 150 og 200 cm, periskopet og deler av kjennemerker malt i lyse farger på siden av tårnet.
17.Man har vel lagt til grunn at man skal følge samme modell som i departementene det vil si at man skal ha en fast ansatt øverste administrativ leder i den enkelte etat som vil tilsvare departementsrådene ?
18.Ringene sys godt fast i snoren, den øverste slik at speilet er i loddrett stilling, når ringen hektes på kroken, den andre slik at vinkelen passer brukeren.
19.Utvalget er enig om å satse på en struktur hvor representantskapet er det øverste styrende organ, og at vi får seksjoner innenfor de forskjellige arbeidsgiverområder, innenfor stat, kommune og privatsektor.
20.Vi har hatt regelmessige skolekonserter siden 1978 to ganger i året, med fire konserter i alt, for henholdsvis det laveste og øverste skoletrinn, sier han.
21.Vi vil ikke fire en tomme på at overlegen skal være den øverste ansvarlig på avdelingen, erklærte generalsekretær Harry M. Svabø.
22.28. desember begynte nomineringen av kandidater til valget i Det øverste sovjet, landets formelle nasjonalforsamling.
23.38 ungdommer fra hele landet deltok i konkurransen som var basert på sykkelferdigheter med høyest mulig trafikksikkerhet som det øverste målet.
24.75 pst. ja blant de laveste familieinntekter, 79 pst. oppslutning i mellomgruppen og to pst. høyere i øverste inntektsgruppe.
25.89 personer er nå den øverste grense for hvor mange ambassadefunksjonærer Sovjet kan ha.
26.AF og YS krever et likt prosentvis tillegg på omkring syv prosent på alle trinn fra 1. mai. Statstjenestemannskartellet, som forhandler for LOforbundene i Staten, krever et varierende prosenttillegg som starter på syv prosent på de laveste lønnstrinn og går opp i 7,5 prosent på mellomtrinnene, for derefter å falle til 0 prosent på de fem øverste trinn på tabellen.
27.ALLE DE NI medlemmene av Argentinas øverste militære domstol har søkt avskjed, men president Raoul Alfonsin har foreløbig ikke tatt stilling til søknadene.
28.Administrasjonen motarbeidet gjenopprettelsen av Wafdpartiet, men forhindret det ikke, da den øverste statlige juridiske instans nå i vår gav partiet medhold i dets krav på legalitet.
29.Affæren blusset opp efter at landets øverste NATOgeneral ble avskjediget for homoseksualitet, uten at det forelå holdbare beviser, melder Aftenpostens Bonnkorrespondent Nils Morten Udgaard.
30.Aftenposten er imidlertid ikke istand til å få dette bekreftet på øverste politiske hold.
Your last searches