Norwegian-French translation of alvorlig

Translation of the word alvorlig from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

alvorlig in French

alvorlig
tilstandadjective sérieux, grave, précaire, angoissant
  skadeadjective important, considérable
  omstendigheteradjective important, grave
  ansikteadjective sérieux
  vektadjective sérieux, important
  gradadjective grave, sérieux
  oppførendeadjective sérieux
Synonyms for alvorlig
Derived terms of alvorlig
Similar words

 
 

More examples
1.Asylsuvereniteten" - en overleges rett til å nekte å ta imot personer med alvorlig sinnlidelse f.eks. fra Reitgjerdet Sykehus og fengselene til fylkeskommunale psykiatriske institusjoner - blir nå begrenset.
2.Det er beklagelig, men man må ta det alvorlig når så mange er innblandet.
3.Det er en alvorlig sak fordi det innebærer en grunnleggende mistillitserklæring fra kringkastingssjefens side.
4.Det er et" mirakel" at ingen er blitt alvorlig skadet," sier flere reportere.
5.Dette er en alvorlig og vakker tanke fordi den vever livets farverike mangfold inn i dødens svarte renning, og fremhever derved livets skjønnhet.
6.Du behøver ikke ta musikken så alvorlig", sa moren.
7.Døden tar jeg ikke alvorlig, fordi så lenge jeg er, er ikke døden, og når døden er, er ikke jeg".
8.Før Barkenæs eventuelt svarer, bør han dog vite at f.eks. vår justisminister tar saken alvorlig, og at hun har lovet å vurdere anmodningen om å nedsette et utvalg.
9.Høvdingen" er et komisk, men høyst alvorlig og dramatisk portrett av et mannlig kjønnsmedlem på frihjul.
10.I slike sammenhenger heter det alltid" den fredselskende sovjetiske utenrikspolitikk", og forfatteren av det selsomme skriftstykke kan vente seg en alvorlig påtale for denne uforklarlige utelatelse.
11.Innbruddsforsøk" er den karakteristikk fruen i huset har gitt, og den berørte familie mener at saken har vært en alvorlig påkjenning for dem.
12.Inntil disse folkene produserer skikkelig statistiske, resultater og publiserer dem i vitenskapelige tidsskrifter, tror jeg ikke vi kan ta dem alvorlig.
13.Jeg tror tiden er inne for Regjeringen til å ta dette spørsmål opp til alvorlig overveielse.
14.Kanarifuglene" drog hjem til Lillestrøm efter å ha fått seg et alvorlig skudd for sin fremgangsrike baug, for VIFseieren var ikke ett mål for liten.
15.Kjennskap til befolkningsøkning og til hungersituasjonen i utviklingsland bør erkjennes, og en realistisk vurdering av slike forhold må medføre alvorlig engstelse.
16.Kålkampanjen" tas nok enda mer alvorlig, både av høy og lav, enn julehandelen på hjemlige trakter.
17.Luftforurensning fra veitrafikk er et meget alvorlig miljø og helseproblem.
18.Men dissens tar man i statsråd dersom saken som behandles ansees som alvorlig nok.
19.Norsk Politiforbunds utspill om politiembedsmannsordningen er en anakronisme, og forslaget om at man snarest må oppnevne et offentlig utvalg til å se på en annen ordning, er useriøst, og kan ikke tas alvorlig.
20.Norsk Politiforbunds utspill om politiembedsmannsordningen er en anakronisme, og forslaget om at man snarest må oppnevne et offentlig utvalg til å se på en annen ordning, er useriøst og kan ikke tas alvorlig.
21.Og han opplyser samtidig at ned gjennom sine fem første leveår var gutten temmelig alvorlig og ikke meget støyende eller hengiven til lek.
22.Ordene kom fra dette halvårs EFpresident, en blek og alvorlig Francois Mitterrand, som talte lenge til en overfylt pressesal i Brussel da klokken nærmet seg midnatt sist tirsdag - og et nytt EFtoppmøte var slått feil.
23.Pirattelefonene" er blitt et alvorlig problem, sier overinspektør Kåre Johansen ved Telefonkontoret i Teledirektoratet til Aftenposten.
24.Rockerne" er blitt et alvorlig sosialt problem for Danmark.
25.Russerne burde se alvorlig på de politiske konsekvensene av ubåtjakten, i stedet for å helle en skyllebøtte av sarkasme over svenskene.
26.Siden videofilmforhandlerne, og det begynner å bli mange av dem, ikke tar sin handel alvorlig nok, må samfunnet gripe inn.
27.Situasjonen er mer enn alvorlig, men livet går videre, og Fellesskapet må overleve.
28.Ta nå ikke det jeg har skrevet nå, så forferdelig alvorlig, da.
29.Vi skal ta Treholtsaken alvorlig, men vi skal passe oss for de krefter som ser spioner under enhver busk".
30.Vi tar dette alvorlig," sa han.
Your last searches