Norwegian-French translation of bidra

Translation of the word bidra from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

bidra in French

bidra
generellverb contribuer
Synonyms for bidra
Derived terms of bidra
More examples
1.Aksjon Publikum" vil fortsette også neste år og Regjeringen håper aksjonen fortsatt skal bidra til at offentlig virksomhet stadig skal bli mer rettet mot folks ønsker, behov og rettigheter.
2.Departementet finner det støtende og uheldig at sivile tjenestepliktige skal gis tjeneste i organisasjoner som har som målsetting å svekke det militære forsvaret som de efter meget nøye vurderinger har sluppet å tjenestegjøre i, og kanskje derved bidra til å rive vekk grunnlaget for det alminnelige vernepliktsforsvaret.
3.Dermed fritas befolkningen ansvaret for sin egen helse, og mange gidder kanskje ikke selv bidra til å holde seg noenlunde friske.
4.Det er derfor lite trolig at lønnsutviklingen vil bidra til en vesentlig demping av den nåværende prisstigningstakt selv med en viss produktivitetsvekst".
5.Dette er Babill StrayPedersens råd til ungdomsskoleelevene, og hun håper det kan bidra til å forebygge komplikasjoner.
6.En frysordning vil kunne bidra til å beskytte nedrustningsforhandlingene mot presset fra opprustningen.
7.For å bidra til å stanse en ny flyktningeflom, er det eneste fornuftige å opprette normale forbindelser med Vietnam og å gjenoppta den økonomiske støtten.
8.I Norske Sivilingeniørers Forening ser vi det som en av våre mange oppgaver å bidra til en god og harmonisk samfunnsutvikling.
9.KNAs landsmøte 26. mai 1984 henstiller til den norske regjering v / statsminister Kåre Willoch å dempe bilavgiftene og bidra til utformingen av en tidsog hensiktsmessig bilpolitikk.
10.Med disse ord avslo en representant for organisasjonen Nei til atomvåpen under et debattmøte nylig å diskutere hvorvidt styrkelse av den vestlige allianses konvensjonelle forsvar kunne bidra til å heve atomterskelen.
11.Nettopp finanskomiteens formann har et særlig ansvar for å bidra til at det i Stortinget kan etableres et flertall for en økonomisk politikk som Regjeringen kan leve med.
12.Prosjekt 88" vil kunne bidra til at flere kan satse mer, slik at vi får enda større bredde i toppen.
13.Skolen 1983" har i likhet med årboken ifjor innhold som kan bidra til å fornye skoledebatten og gjøre den mer aktuell.
14.Statoil leter efter billigere teknologi, og efterlyser en bedre organisering av norsk industris ressurser, slik at vi kan bidra mer aktivt til utviklingen på norsk sokkel.
15.Ved å støtte Aksjon Amnesty 1984 kan den enkelte bidra til å hjelpe voldsofre og deres familier juridisk og medisinsk og til å bedre organisasjonens evne til å reagere raskt på brudd på menneskerettighetene, uansett hvor de forekommer.
16.Vi bør konfrontere partienes praktiske politikk med verdigrunnlaget, og bidra til at det ikke bare er praktiske og taktiske overveielser som ligger til grunn for de standpunkter som blir tatt.
17.Vi deltar i denne kampanjen med det håp at alle parter skal gjøre sitt til å bidra til at kampanjens mål nås.
18.(NTBReuterDPA) FNs hovedforsamling åpnet tirsdag sin høstsesjon i håp om at tre månder med møter vil bidra til å redusere spenningen mellom øst og vest og føre til at forhandlingene om atomnedrustning kan bli gjenopptatt.
19.Eksportens År" kan bidra til å internasjonalisere den norske kremmersjel.
20.At jeg skulle få Nobels Fredspris er en utopi, men jeg håper at en nominasjon kanskje vil bidra til at flere vekkes opp for nøden i verden.
21.Av denne grunn vil rentereduksjonen også virke gunstig for næringslivet og bidra til å stimulere private investeringer, heter det i en pressemelding fra Finansdepartementet.
22.Bakgrunnen for vårt forslag er selvfølgelig å finne tiltak som kan bidra til at norsk fotball blir morsommere for såvel spillere som tilskuere.
23.Bankene må innen rimelig tid bidra til at det generelle rentenivå faller ytterligere.
24.Bedriftens økonomi er så vanskelig at styret har vært nødt til å foreta seg noe, og dette er ett av tiltakene som skal bidra til å rette opp underbalansen, sier Dalen.
25.De forventer at vi skal bidra til en positiv utvikling både i våre forbindelser og i arbeidet for fredens sak.
26.De kommende år vil mitt arbeidsfelt være politikken, og da er det min innstilling å bidra der hvor lagarbeidet til enhver tid er best tjent med min virksomhet.
27.De mer positive utviklingstendensene i store deler av økonomien vil i første omgang bare bidra til at man unngår ytterligere oppgang i arbeidsledigheten, påpeker Norges Bank.
28.De påpekte at det nå åpner seg store muligheter til å kunne bidra med hjelp og råd under større katastrofer hvor man trenger hjelp i den tredje verden, sier Lundberg.
29.Den norske regjering vil følge ekteparet Sakharovs situasjon med stor oppmerksomhet og fortsatt gjøre det som er mulig for å bidra til en positiv løsning, uttaler utenriksminister Svenn Stray.
30.Den sliter med dårlig økonomi, og det er vel tvilsomt om den kan bidra ?
Similar words

 
 

bidra as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) bidrabidraendebidratt
Indikative
1. Present
jegbidrar
dubidrar
hanbidrar
vibidrar
derebidrar
debidrar
8. Perfect
jeghar bidratt
duhar bidratt
hanhar bidratt
vihar bidratt
derehar bidratt
dehar bidratt
2. Imperfect
jegbidrog
dubidrog
hanbidrog
vibidrog
derebidrog
debidrog
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde bidratt
duhadde bidratt
hanhadde bidratt
vihadde bidratt
derehadde bidratt
dehadde bidratt
4a. Future
jegvil/skal bidra
duvil/skal bidra
hanvil/skal bidra
vivil/skal bidra
derevil/skal bidra
devil/skal bidra
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha bidratt
duvil/skal ha bidratt
hanvil/skal ha bidratt
vivil/skal ha bidratt
derevil/skal ha bidratt
devil/skal ha bidratt
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle bidra
duville/skulle bidra
hanville/skulle bidra
viville/skulle bidra
dereville/skulle bidra
deville/skulle bidra
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha bidratt
duville/skulle ha bidratt
hanville/skulle ha bidratt
viville/skulle ha bidratt
dereville/skulle ha bidratt
deville/skulle ha bidratt
Imperative
Affirmative
dubidra
viLa oss bidra
derebidra
Negative
duikke bidra! (bidra ikke)
dereikke bidra! (bidra ikke)
Your last searches