Norwegian-French translation of brudd

Translation of the word brudd from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

brudd in French

brudd
ytrenoun fente [f], lézarde [f], fissure [f]
  rettsvitenskapnoun crime [m], forfait [m], infraction [f], violation [f], transgression [f], acte de malveillance [m]
  medisinnoun fracture [f]
Synonyms for brudd
Derived terms of brudd
Similar words

 
 

More examples
1.BRUDD" betrakter seg selv som en del av byfornyelsen på Grünerløkken.
2.BRUDD" kan sies å være deres felles brennpunkt.
3.Brudd på skolereglementet som skulk (ulovlig fravær) eller brudd som fører til refsing / bortvisning skal ikke ha innvirkning på karakteren i orden", heter det.
4.Dessuten er det svake resultat Regjeringen oppnådde under stålforhandlingene med EF et brudd på forutsetningene for Jernverkets strukturplan.
5.Det er med sorg i hjertet at jeg fordømmer de omfattende, iblant systematiske og iblant vilkårlige brudd på menneskerettighetene som begås i indianernes landsbyer.
6.Det lå an til brudd i forhandlingene, og det kom uttalelse fra Statoils side som Mobils representanter oppfattet dithen at det ville bli iverksatt en offensiv mot Mobil i massemedia, bl.a. med påstander om at Mobil i 1979 hadde vedtatt overføring i 1985, men senere gått fra dette.
7.Det må være grunn til å spørre om hva formålet med et forbud mot brudd på taushetsplikt kan være hvis det ikke blir reagert i en sak av så stor offentlig interesse som denne, og hvor bruddene også har vært forbundet med grove forvrengninger," skriver Løvold.
8.Fengslingen er et klart brudd på FNs Verdenserklæring om menneskerettighetene og Helsingforsavtalen.
9.Utroskap" vil nok kjede mange, for andre blir den et dvelende brudd med en hastig tid.
10.Ved å støtte Aksjon Amnesty 1984 kan den enkelte bidra til å hjelpe voldsofre og deres familier juridisk og medisinsk og til å bedre organisasjonens evne til å reagere raskt på brudd på menneskerettighetene, uansett hvor de forekommer.
11.(New York Times) Det finner sted alvorlige brudd på menneskerettighetene i mange land, men det har vært en betydelig forbedring i Mellom og SydAmerika.
12.(New York Times) I sitt fjerde år av krigen med Iran har Irak gjennomført et klart brudd med sine tidligere økonomiske mål.
13.Alle brudd på de grunnleggende menneskerettigheter, inkludert mishandling av samvittighetsfanger, må fordønmes uansett politisk system.
14.Arbeidstilsynet ragerte sterkt på at brudd på arbeidsmiljøloven gjøres til en forutsetning for at bedrifter kan være levedytige og at arbeidsplasser blir opprettholdt, skriver avisen.
15.At Oslo byrett føyer seg efter en anmodning fra departementet i en slik sak, er efter mitt syn brudd på Grunnlovens bestemmelser, tilføyer advokat Eriksen.
16.Blir det brudd, sitter førstemann igjen uten noen ting.
17.Brudd på innførselsloven er et straffbart forhold.
18.Budsjettforslaget for 1985 innebærer et totalt brudd med tidligere løfter om midler til å ruste opp barnevernet, hevder de to organisasjonene som viser til den krise barnevernet er inne i.
19.Bussjåføren er påført betydelige brudd og lungeskader, og inatt måtte vi amputere det ene benet ved leggen, sier overlege Svein Hammelbo på sykehuset i Hammerfest.
20.De hevdet før suspensjonen av Forfatterforeningen at myndighetene ikke ville våge å gå til dette skritt, som innebærer et brudd med polsk historie.
21.De nylig konstitusjonelle endringer i SydAfrika er intet fundamentalt brudd med denne politikk.
22.Den enkelte polititjenestemann som uttaler seg om en sak, mener ofte selv at han ikke har sagt noe galt, men all den stund han efter regelverket ikke har adgang til å uttale seg om en konkret sak, må dette ses på som rene lekkasjer og brudd på instruksen, sier Arne Huuse.
23.Den store høringen i mars ifjor - og nå sluttrapporten dokumenterer alvorlige brudd på menneskerettighetene efter den sovjetiske invasjon i Afghanistan.
24.Den tidligere efterforskningen ble satt i gang da vi fikk vite om behandlingsmetoder som pekte i retning av brudd på kvakksalverloven.
25.Det er helt klart at det er skjedd alvorlige brudd på arbeidsmiljølovens sikkerhetsregler under rivningsarbeidet.
26.Det er ikke grunnlag for noe brudd i jordbruksoppgjøret.
27.Det er ikke grunnlag på kort sikt for noe brudd mellom stat og kirke.
28.Det er ikke konstatert noe brudd på vanlig praksis i slike saker.
29.Det er ikke mulig å godta at det var NATOs begynnelse til utplassering av raketter som var den legitime grunn til et brudd for SovjetUnionen, som under hele forhandlingsprosessen selv hadde fortsatt utplasseringen av sine SS 20raketter, sa tidligere statssekretær Johan Jørgen Holst i et foredrag på" Leangkollenseminaret" igår, som var arrangert av Den norske Atlanterhavskomite.
30.Det er ikke sammenheng i Riksadvokatens argumentasjon når han på den ene side sier at mistanken om at Hilmar Reksten hadde bygget opp en utenlandsformue var usikker og ikke kunne være et stengsel for garantier fra GI, mens han på den annen side sier at det var et alvorlig brudd på opplysningsplikten fra Johan Rekstens side at han ikke ga opplysninger om en slik formue.
Your last searches