Norwegian-French translation of dekke

 
 

More examples
1.Floatinntektene fra næringslivet bidrar til å dekke noe av omkostningene som er påført av lønnsmottagerne.
2.Frysja 33" er en allsidig privatdrevet fritidsklubb og aktivitetssenter, men utgjør eneste tilbud av denne typen og har ikke kapasitet til å dekke behovet i hele bydelen.
3.Jobb i Oslo og Akershus" endte med underskudd, og det søkes derfor både Oslo kommune og Akershus fylke om hjelp til å dekke underskuddet på 130 000 kroner med en halvpart på hver.
4.Klubbadvokat" Per A. Flod fryktet det knapt var nok til å dekke renteutgiftene.
5.Lederen er mer nyntet på å dekke Regjeringens handlemåte når det gjelder planene og utbygging ev Etna / Dokka - vassdraget og handlingsprogrammet for enøk enn kraftdekningen.
6.Maarten" er et aksjeselskap med kommunen, Havnevesenet og Reiselivslaget som eiere, og Sundsvik sier at driften av båten skal dekke alle kostnader bortsett fra kapitalkostnadene.
7.Medfølelse" er kanskje et ord som kan dekke.
8.SV vil påpeke at det er mange måter å dekke behovet for institusjonsplasser på uten å måtte bygge enorme institusjoner.
9.Storbypolitikk er imidlertid noe mer enn hjelp for å dekke sosialbudsjettene.
10.Under dekke av å kritisere uvettig bruk av sendetid i NRK, som eg er fullt ut enig med han i, antydar han at bare ein snakkar" grautmål" (kva nå det er), kan ein brukas over alt i NRK.
11.Vi bekrefter at Bokklubben Nye Bøker vil dekke de merutgifter som Profil har hatt ved delvis produksjon av det opplaget som tidligere var planlagt solgt gjennom Bokklubben Nye Bøker.
12.(NTBDPA) Den internasjonale olympiske komite (CIO) tar sikte på i fremtiden å dekke en del av omkostningene for alle deltagerlandene i olympiske leker.
13.Arbeidsbelastningen på de tre legene på gynekologisk / føde og barselsavdelingen på Bærum sykehus er så stor at den overstiger langt det vanlige for kvinneklinikker i Osloområdet og gjør det umulig å dekke behovet for de folkerike kommunene Asker og Bærum.
14.Av hensyn til pasientenes og personalets sikkerhet, og ikke minst for å kunne dekke de mange savn og behov denne gruppen har, er det nødvendig med god bemanning.
15.De gaver som gis til bibelmisjon må fordobles i 1984, om vi skal kunne dekke det mest akutte behov.
16.Den kan ikke dekke den alminnelige forruksutvikling og det store behovet knyttet til vekst og utvikling i norsk næringsliv, blir det fremholdt.
17.Dersom vi greier å dekke opp underskuddet frem til 1990 ved energiøkonomiseringen er det positivt.
18.Det betyr at de i 1978 ikke engang fikk inn nok til å dekke forhandleravansen, mens det må ha vært meget god lønnsomhet de senere årene, mener Østmoe.
19.Det dreier seg om å holde tilbake de statlige midlene som skulle dekke driftstilskuddet til spesialistene og til poliklinisk virksomhet i fylket.
20.Det er grunn til å sette et spørsmålstegn ved det faktum at nærmere 1520 prosent av et aktuelt årskull, ikke skal kunne dekke en eller annen funksjon i totalforsvaret.
21.Det finnes andre alternativer som ikke er så omfattende, som kan dekke energibehovet frem til år 2000, sier han.
22.Det finnes bare to nødaggregater på Værøy og Røst, og disse kan ikke dekke mer enn en tredjedel av kraftbehovet på 40005000 kilowatt nå i vinterhalvåret, sier Falch.
23.Det het i avgjørelsen at erstatningen ble gitt for å dekke det tap som kunne sies å være en følge av omsetningssvikten i den periode da sperringene hadde stengt trafikken.
24.Det vil alltid være bedrifter som kan komme i den situasjon at de ikke kan dekke sine utgifter.
25.Det ville være et tilbakeslag om Staten skulle dekke utgiftene til omsorgen for de psykisk utviklingshemmede, sier statssekretær Astrid Nøklebye Heiberg til Aftenposten.
26.Dette gir oss mer enn nok til å dekke importen av de jordbruksvarene det ikke er lønnsomt å produsere her, som kjøtt, sukker og korn.
27.Dette har ført til flere varetektsfengslinger, og det er ikke kapasitet nok til å dekke behovet.
28.Dette skal dekke alt unntatt lønninger, forteller ungdomsskolerektoren.
29.En tale skal være som en kvinnes skjørt - langt nok til å dekke det vesentlige og kort nok til å være interessant.
30.Enten må inntektsnivået for bøndene ned, noe som vil øke avgangen og svekke produksjonen, eller så må de offentlige overføringene økes kraftig for å dekke tapet.
Your last searches