Norwegian-French translation of dokumentere

Translation of the word dokumentere from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

dokumentere in French

dokumentere
generellverb documenter
Synonyms for dokumentere
More examples
1.Godkjent" blir man først når man kan dokumentere minst 2000 vareslag.
2.Til dags dato har Balstad nemlig ikke vært villig til å dokumentere hvordan han beregner sine barometertall".
3.Vi mener dessuten at foresatte som nå kan dokumentere en inntekt under 160 000 kroner må få 10 prosent økning av avgiften, selv om de i 1982 hadde en avgift over denne grense.
4.Voksne har rett til å dokumentere sine kunnskaper og ferdigheter innenfor det offentlige utdannelsessystem, uansett hvordan de har skaffet seg kunnskaper.
5.Vår helsetjeneste bygger på visse ukrenkelige prinsipper, som at offentlige, godkjente behandlingsmetoder skal dokumentere sin effekt eller bygge på et anerkjent erfaringsgrunnlag"....
6.Det bør være en utfordring for institusjonene til å dokumentere sine planer og å vise berettigelsen og nytten ved et arbeid som utføres på en overbevisende måte, sa statsråden blant annet.
7.Det er journalist jeg er, og jeg kan dokumentere det jeg skriver, sier han.
8.Et eksempel på endret prosentbidrag vil være at vedkommende kan dokumentere svært høye reiseutgifter til og fra arbeid.
9.Hvis man mener å ha kunnskapene, skulle det være lett nok å dokumentere dem, sier Løken.
10.Norges Varemesse kan dokumentere nødvendigheten av sin eksistens gjennom støtteerklæringer fra våre sentrale organisasjoner for industri, handel, håndverk m.v.
11.Tidligere er det bare kunder som selv ikke er skyld i en kollisjon - og som kan dokumentere et klart behov for bil i arbeidssammenheng - som har fått leiebil.
12.Vi har gjort alt som står i vår makt med å dokumentere og forklare Oslos spesielle storbyproblemer og jeg finner derfor ingen grunn til å påpeke Madsliens påstander overfor Regjeringen.
13.Vi kan dokumentere at en rekke av de familiene som får behandling av oss vil gå til grunne hvis ikke behandlingen kan fortsette.
14.Vi må dokumentere norsk kulturlivs tilstand og så fremskaffe midlene for å nå våre mål.
15.Vi skal nå dokumentere overfor markedet at dette blir en suksess.
16.Alle som kan dokumentere god tilbakebetalingsevne og sikkerhet kan regne med å få lån.
17.Anstrengt økonomi i en tid med skjerpet konkurranse og stigende dollarkurser (særlig utslagsgivende for farvebånd til IBMmaskinen) kunne jeg lett dokumentere.
18.Antislaveriselskapet kan allikevel dokumentere at slaveriet florerer som aldri før.
19.Arrabal har åpenbart gjort et betydelig forarbeide og er istand til å dokumentere at Fidel Castro grovt har sviktet den revolusjon han ledet.
20.At det fremdeles finnes tre ulver på sørlandet, kan vi dokumentere gjennom sikre meldinger om observasjoner, sporing og urinprøver, sier forsker Ole Jakob Sørensen ved Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk.
21.At disse inntektene føres tilbake til Norge er lett å dokumentere.
22.Bjørn Bringsværd fra Kommunale bibliotekarbeideres forening hadde ingen problemer med å dokumentere at Norge har det desidert dårligste bibliotekvesen i Norden.
23.Bjørn Skaare rakk ellers å dokumentere solid OLform før han gikk av isen efter en liten smell, mens Frank Vestreng besørget et par vakre mål.
24.Blant annet tror jeg at det amerikanske senteret er flinkere til å bruke forskning for å dokumentere resultater av opphold der.
25.Blir oppsigelsen dømt usaklig, har den oppsagte - treneren - nemlig krav på erstatning såfremt han kan dokumentere at oppsigelsen har medført et økonomisk tap.
26.Borgen ba Fremskrittspartiets leder om å dokumentere dette, noe Hagen ikke kunne gjøre.
27.Brev til Fidel Castro" at han er istand til å dokumentere at den kubanske statssjef grovt har sviktet den revolusjonenen han ledet.
28.Ca. halvparten av krisesentrene tok Kirken med blant de instansene de søkte kontakt med før start, for å dokumentere behovet for et krisesenter.
29.DNF 48 har hjulpet alle de cirka 20 personene som har oppnådd oppholds og arbeidstillatelse de siste par år, og man har lagt mye arbeide i å dokumentere at det er et alvorlig forhold.
30.Da vil vi på nytt kunne dokumentere og underbygge alle våre påstander.
Similar words

 
 

dokumentere as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) dokumenteredokumenterendedokumentert
Indikative
1. Present
jegdokumenterer
dudokumenterer
handokumenterer
vidokumenterer
deredokumenterer
dedokumenterer
8. Perfect
jeghar dokumentert
duhar dokumentert
hanhar dokumentert
vihar dokumentert
derehar dokumentert
dehar dokumentert
2. Imperfect
jegdokumenterte
dudokumenterte
handokumenterte
vidokumenterte
deredokumenterte
dedokumenterte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde dokumentert
duhadde dokumentert
hanhadde dokumentert
vihadde dokumentert
derehadde dokumentert
dehadde dokumentert
4a. Future
jegvil/skal dokumentere
duvil/skal dokumentere
hanvil/skal dokumentere
vivil/skal dokumentere
derevil/skal dokumentere
devil/skal dokumentere
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha dokumentert
duvil/skal ha dokumentert
hanvil/skal ha dokumentert
vivil/skal ha dokumentert
derevil/skal ha dokumentert
devil/skal ha dokumentert
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle dokumentere
duville/skulle dokumentere
hanville/skulle dokumentere
viville/skulle dokumentere
dereville/skulle dokumentere
deville/skulle dokumentere
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha dokumentert
duville/skulle ha dokumentert
hanville/skulle ha dokumentert
viville/skulle ha dokumentert
dereville/skulle ha dokumentert
deville/skulle ha dokumentert
Imperative
Affirmative
dudokumenter
viLa oss dokumentere
deredokumenter
Negative
duikke dokumenter! (dokumenter ikke)
dereikke dokumenter! (dokumenter ikke)
Your last searches