Norwegian-French translation of energi

Translation of the word energi from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

energi in French

energi
teknisknoun énergie [f]
  vitalitetnoun énergie [f], vitalité [f], vigueur [f], ressort [m]
Synonyms for energi
Derived terms of energi
Anagrams of energi
Similar words

 
 

More examples
1.Hennes mål bør være å skape en atmosfære rundt mannen slik at han kan frigjøre all sin energi på jobben.
2.Om tekniskindustriell forskning og utvikling" (Industriforskningsmeldingen) som nå er til behandling i Stortingets energi og industrikomite.
3.Småbrødrene" har også tidligere betalt den sovjetiske energi med produkter, men fra sovjetisk side har man klaget over at de har vært av dårlig kvalitet.
4.SovjetUnionens muligheter til i fremtiden å levere energi og råvarer avhenger i stor grad av hvilket omfang landene i SEV (Comecon) kan levere produkter som er nødvendige for den sovjetiske økonomi".
5.At Norge har mye og billig energi, er ingen unnskyldning for sløsing, sa statsråd Kåre Kristiansens personlige sekretær, Thore Westermoen, i et foredrag i Norsk Energiforening (PF) igår kveld om Regjeringens satsing på energiøkonomisering.
6.De helt store resultatene av undersøkelsen, som det kostet 340 000 kroner å gjøre, fikk vi ikke, men vi har lært mye om hvordan man kan spare energi hvis man planlegger alternativt.
7.De vestlige" eksperter" på islam legger for dagen en fullstendig mangel på evne til å finne frem til det virkelige innholdet i islam, med denne religions meget sterke åndelige energi, hevder han.
8.Det dreier seg om energi, sier Jørn.
9.Det er en vidt spredt irrasjonell frykt, som blir aggressivt utnyttet av motstanderne av kjernefysisk energi.
10.Det finnes tilstrekkelig til å forsyne hele verden med energi i 700 milliarder år, sier Erik Storm, en utvandret nordmann som leder forsøkene med Nova.
11.Det gjør seg gjeldende en fornyet energi og optimisme over hele landet.
12.Direktør Vinjar og jeg var til stede der, og under konferansen kom det klart frem at brukeren av energi må vies langt større oppmerksomhet, og at energiplanleggere må ha et nærere samarbeide med energiforbrukerne.
13.For OECDlandene som helhet brukes det idag 15 prosent mindre energi enn i 1973.
14.For mye energi går med til å diskutere tiltak for de friske, energi som heller burde settes inn på å ta seg av de svakest stilte, mente dr. Ruud, som fremhevet det viktige i å ta vare på ressursene også hos dem som er syke.
15.Forestillingen er småfrekk og artig, og alt foregår i et rivende tempo med smittende energi.
16.Følelsesmessige problemer tapper oss for energi.
17.Grunnlaget for tilstrekkelig energi gjennom utnyttelse av vårt vannkraftpotensial, er tilstede i dagens Norge, understreker han.
18.Hvis vi skal kunne bidra til å dekke VestEuropas behov for gass fra midt i 1990årene, må vi ta beslutninger som vil være helt avgjørende i løpet av et par år, sa Kristiansen til NTB efter samtaler i forrige uke med Jean Auroux, den franske statssekretæren for energi.
19.I motsetning til disse to land har Argentina ikke besluttet en klar politikk, men det er trolig et resultat av de store politiske forandringer vi har sett der, sier han og minner om at Argentina egentlig er et av de økonomisk sett sterkeste landene i LatinAmerika, selvforsynt med energi og en stor eksportør av mat.
20.Idag er verdensfreden truet av en stormakt som ikke konsentrerer sine ressurser og energi om økonomiske fremskritt, men i stedet om militær makt, sa han, med klar adresse til SovjetUnionen.
21.Jordbrukets historie er egentlig historien om forsøk på å øke avkastningen ved tilskudd av energi, mente professor Breirem.
22.Kan du forestille deg hvilken energi som vil bli frigjort i et slikt samfunn ? spurte han.
23.Men aller mest handler" Grease" om ungdommens ufattelige energi, fortsetter koreografen, som håper at norsk ungdom vil ta godt imot musicalen.
24.New York har en helt egen energi, sier Astri Kleivdal fra Bergen som designer eksklusive skinnvesker.
25.New York har en helt egen energi.
26.Norge må bli fullt medlem av European Space Agency (ESA), heter det i en enstemmig uttalelse fra Stortingets energi og industrikomite.
27.Når jeg føler at jeg behersker såvel meg selv som naturkreftene, gir brettseiling nytt pågangsmot og energi, sier Jan Wangaard.
28.Temaer som kvinner og energi, vannforsyning, de spesielle forhold for kvinner på landsbygden i utviklingsland, og grunnskole også for jenter bør land hvor spørsmålene er mer relevante enn i Norge, selv ta opp, sa statsråden.
29.Vannkraft er fortsatt billigste energi og vil være det så langt jeg kan se inn i fremtiden, selv om kraft fra vannverk blir dyrere de første årene enn fra kullverk på grunn av større investeringer.
30.Vi er nødt til å konsentrere all vår energi om bandet, Kiss krever alt vi har.
Your last searches