Norwegian-French translation of fordeling

Translation of the word fordeling from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

fordeling in French

fordeling
statistikknoun distribution [f]
  aksjonnoun distribution [f], partage [m], division [f]
Synonyms for fordeling
Derived terms of fordeling
Anagrams of fordeling
Similar words

 
 

More examples
1.Det politiske samarbeidet og fordeling av regjeringstaburetter i en eventuell ny regjering Gro - som Venstre er så opptatt av - er av teoretisk interesse sålenge Ap og V lar tingene drive.
2.Dette vil i praksis kunne føre til at den videre fordeling, som foretas av skuesillerandelen ikke lar seg gjennomføre", het det i brevet.
3.Stålbrevet" har derimot regulert Norges ståleksport til EF, og sier at denne eksporten over årets måneder, i fordeling mellom landene og når det gjelder produktsammensetningen, skal tilsvare mønstret fra 1978.
4.Anslag som er basert på rapporter fra Verdens Matvareprogram (WFP) går ut på at bare 100 000 tonn av hjelpeforsyningene vil kunne komme inn i Etiopia for fordeling innen utgangen av dette året.
5.Behovet for livslang læring og fordeling av ressurser mellom undervisning til barn, ungdom og voksne er et felles problem for alle land.
6.Dersom Oslo nå somler med å fatte bindende vedtak, vil det i verste fall gå fire år til neste fordeling av riksveimidler, sier Rognlien.
7.Det er Bjørgs arbeidskapasitet og tid som avgjør hvor stor produksjonen blir, og til tider kan det være ganske slitsomt for henne, bestillingene varierer med sesongen, og en noe jevnere fordeling over hele året hadde nok vært en fordel, sier ektemannen.
8.Det er nødvendig med omfattende endringer i skattesystemet bl.a. for å skape en mer rettferdig fordeling og sørge for at samfunnets ressurser brukes effektivt, for å fremme vekst og sysselsetting.
9.Det som taler imot, er den skjeve politiske fordeling det ha vært i presidiet på grunn av forskjellige tradisjoner i de enkelte land for valg av presidiemedlemmer.
10.Dette stiller krav til den politisk / administrative ledelse samt hvordan tjenesteproduksjon / fordeling / forbruk organiseres.
11.Dette var nok en skjev fordeling.
12.Dette vil enten medføre økede statsutgifter eller mindre midler til fordeling på fylker og kommuner.
13.Et bedre ligningsvesen vil gi en mer rettferdig fordeling av skattebyrdene, større ressurser til å løse samfunnsoppgaver, og økte muligheter til å gi nye skattelettelser, sier finansminister Rolf Presthus.
14.For å få til en såkalt mer rettferdig fordeling av pasientene har innleggelsesstyret foreslått at nær sagt alle mulige og umulige rom skal tas i bruk som pasientrom.
15.Fordeling av legene på landsbasis, spørsmål om henvisningspraksis, økonomiske forhold for kommuner og fylker.
16.Forslaget til fordeling av omkostningene ved den nye Verdipapirsentralen kan skremme små og mellomstore aksjonærer vekk fra aksjemarkedet.
17.Helsetjenesten blir mer rasjonell og vi får til en bedre geografisk fordeling av legetjenestene, mener han.
18.Her kan det blant annet bli tale om fordeling av oppdrettskonsesjoner til dem som har drivgarnskonsesjoner, og det kan bli aktuelt med direkte utbetaling av penger, sier formannen i Norges Grunneier og Sjølaksfiskarlag, Johannes Skorstad, fra Otterøya i Namdalen til avisen Nordtrønderen og Namdalen.
19.I denne, som i mange lignende saker, har det vært tidkrevende å komme frem til en rimelig fordeling av det økonomiske ansvar.
20.Jeg er selvsagt ikke glad for den sterke prisøkningen på matvarene, men jeg er likevel godt fornøyd med at Staten og jordbruksorganisasjonene kom frem til en fordeling av inntektsrammen i jordbruksoppgjøret gjennom forhandlinger.
21.Men, sier han, vi støtter reformer med sikte på en bedre økonomisk fordeling.
22.Må rettsvesenet delta for å sikre en rettferdig fordeling av behandlingstilbud innen helsevesenet ?
23.Og alle vi som har forsøkt seg på å være kokk, vet litt om de problemene det fører med seg, sa Flå, som gikk inn for at kriteriene for fordeling av statsmidler bør utformes slik at man tar hensyn også til de spesielle forhold som bysamfunnene må slite med.
24.Oslo opererer i 1985 med et budsjett på 2,2 millioner kroner, og dermed blir det ikke så mye igjen til fordeling på alle de andre sentrene her i landet.
25.Poenget er at den nye lov vil gi en bedre fordeling av veksten i legetjenestene, til fordel for de områder og pasientgrupper som trenger det mest, sa statsminister Kåre Willoch.
26.Skal det lykkes, må det legges opp til en rettferdig fordeling av levekårene i vid forstand, heter det også.
27.Staten har ikke tatt tilstrekkelig hensyn til Osloregionen i fordeling av veimidler.
28.Styret har ikke behandlet spørsmålet om fordeling av aksjene ved en eventuell overtegning, men personlig skulle jeg tro at de små investorene vil bli tilgodesett, sier MonradKrohn.
29.Vi har foreløbig ikke foretatt noen fordeling av rollene i prosjektet, sier Petter Christoffersen.
30.Vi tar sikte på en" trekantavtale" med Island og EF, slik at en totalkvote kan fastsettes for fordeling mellom de land som deltar, sier Listau.
Your last searches