Norwegian-French translation of forfølgelse

Translation of the word forfølgelse from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

forfølgelse in French

forfølgelse
politikknoun persécution [f]
Synonyms for forfølgelse
Similar words

 
 

More examples
1.Ghost Dances" som Christopher Bruce har skapt som en hyldest til ofre for undertrykkelse og forfølgelse i LatinAmerika.
2.Selv om Flyktningekonvensjonen av 1951 inneholder en slik mulighet, har praksis utviklet seg dithen at ingen stat skal medvirke, heller ikke indirekte, til at en flyktning blir gjenstand for forfølgelse.
3.(NØP) Midt i sentrum av de mest hungerstruede områdene i Etiopia har landets myndigheter satt igang en større forfølgelse av kirkelige institusjoner som holder til der.
4.Den løgn, forfølgelse og isolasjon de to er blitt utsatt for viser på en avskyelig måte hvilken situasjon anderledes tenkende er henvist til i en kommunistisk diktaturstat.
5.Det ble i 1978 sendt ut rundskriv om hvordan polititjenestemenn skal forholde seg ved forfølgelse av kjøretøyer.
6.Hvis vi får reise hjem og slipper rettslig forfølgelse, skal vi egenhendig nedbetale hele Colombias utenlandsgjeld på cirka 50 milliarder kroner !
7.1A, skal politisk asyl gis til den som med rette frykter forfølgelse av alvorlig art.
8.Amnesty vil utvide den personkrets som blir foreslått vernet mot forfølgelse, mens Statens Utlendingskontor er skeptisk til den uavhengige stilling og myndighet som tillegges en egen flyktningenevnd.
9.Andenæs tilføyer at han ikke har noe ønske om å få de politimenn som foretar uforsvarlig forfølgelse av f. eks. unge biltyver straffet, men han efterlyser politiledelsens påpasselighet på dette område.
10.Asylspørsmålet er blitt behandlet i Regjeringen, og Justisdepartementet har ikke funnet grunnlag for å anta at ahmadiyamuslimene risikerer forfølgelse av så alvorlig art at de bør gis politisk asyl eller oppholdstillatelse i Norge av humanitære grunner.
11.Asylspørsmålet har vært behandlet i Regjeringen, og Justisdepartementet har ikke funnet grunnlag for å anta at ahmadiyamuslimene risikerer forfølgelse i sitt hjemland av en slik grad at det bør gis politisk asyl.
12.At forfølgelse skal være årsak til asylsøknadene til disse pakistanerne er ikke opplagt, sier Einar Berg.
13.At han blir straffet efter hjemsending, er de finske myndigheter klar over, men de mener at straff for å ha tatt seg ulovlig over grensen ikke kan betraktes som politisk forfølgelse slik Genevekonvensjonen definerer det.
14.Avisklippet fortalte om den sovjetiske forfatterforeningens fortsatte forfølgelse av denne dikter som fikk nobelprisen før sin død først og fremst for" Dr. Zhivago".
15.CCS kan utstyre kjøredoninger med skuddsikre ruter og eksplosjonstrygge karosserier ; med eget kriselager av oksygen og med anlegg som kan spy ut tåregass, svart røyk eller litervis med olje for å hindre forfølgelse.
16.Da håper vi at de politiske partier vil gi amnesti til de 400 000 landsmenn i eksil slik at vi kan vende tilbake, sier Jose som ikke vil oppgi sitt efternavn av frykt for forfølgelse.
17.De etioptiske myndigheters forfølgelse av kristne tiltar, heter det.
18.De fleste av de asylsøkende oppgir at de er blitt utsatt for politisk forfølgelse i hjemlandet, men politiet regner med at det er generell utilfredshet med forholdene i Polen som ligger bak avhoppingen.
19.De sivile frykter hæren, fordi dens jakt på geriljaen i en årrekke for dem har betydd massakrer, likvideringer, forfølgelse, mistenkeliggjøring og terrorisering, sier Duus.
20.De skriver gjerne under på dokumenter om frihet fra frykt og forfølgelse av anderledes menende, men de fortsetter ufortrødent sin gamle praksis : trakassering og tortur, åndelig og legemlig, av folk som tillater seg å kritisere regimet.
21.De var jo ikke utsatt for forfølgelse i Estland før de flyktet derfra.
22.Den gang Høyre hadde makten, førte det en skamløs og udemokratisk forfølgelse av annerledes tenkende.
23.Den norske avdeling av Amnesty International tar også for seg vernet mot forfølgelse i sin høringsuttalelse til den nye fremmedloven.
24.Den norske regjeringen anser ikke indiske borgere som tilhører sikhreligionen for å være utsatt for forfølgelse på politisk eller religiøst grunnlag.
25.Den personkrets som blir foreslått vernet mot forfølgelse, er for snever, mener Amnesty International.
26.Den samme autentisitet som omgir personen Moon har også den forfølgelse han utsettes for.
27.Den sier at en person i så fall må ha alvorlig grunn til å frykte forfølgelse fra myndighetenes side på grunn av sin rase, religion, nasjonalitet, tilhørighet til en viss samfunnsklasse eller sine politiske meninger.
28.Den som søker tilflukt i Finland blir ikke opplyst om sine rettigheter, og vedkommende må kunne vise til at han er blitt utsatt for politisk forfølgelse i sitt hjemland også før han tok seg over grensen - for å få innvilget asyl.
29.Den store ulykkesprosenten taler likevel sitt klare språk, og Justisdepartementet har derfor både i 1979 og 1982 sendt ut rundskriv der direktivene for politimenns forfølgelse av kjøretøyer blir innskjerpet.
30.Derimot bør Norge fortsatt føre en åpen politikk når det gjelder å ta imot mennesker som utsettes for forfølgelse i sitt hjemland, slik mange nordmenn selv fant en nødhavn i Sverige, den gang det var oss det gjaldt.
Your last searches