Norwegian-French translation of godtgjørelse

Translation of the word godtgjørelse from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

godtgjørelse in French

godtgjørelse
kostnadnoun compensation [f], remboursement [m]
  skadenoun dédommagement [m], compensation [f], indemnité [f], réparation [f], indemnisation [f]
  feilnoun expiation [f], réparation [f]
Synonyms for godtgjørelse
Similar words

 
 

More examples
1.Det ytes godtgjørelse for inntil 400 sprøyter og spisser pr. år.
2.Det ytes godtgjørelse for inntil 400 sprøyter og spisser pr. år....
3.Tjenestemenn som etter nådd aldersgrense har gått av med pensjon og som senere går inn i tjeneste igjen i staten som ekstrahjelp m.v. lønnes med en fastsatt godtgjørelse pr. dag i tillegg til sin pensjon fra Statens Pensjonskasse.
4.Avtalefestet godtgjørelse for å stille kapital til andres disposisjon må i utgangspunktet ansees som skattepliktig inntekt, fastslo finansministeren i sitt svar til stortingsrepresentant Bakke.
5.Da kravet om godtgjørelse for de utøvende kunstnere kom på tale, støtte de ikke på noen uvilje fra NRK.
6.Det kan for eksempel være stor forskjell på den godtgjørelse fosterhjemmene får for å ha et barn.
7.Efter at vi fikk full godtgjørelse ved sykdom, fikk flere som virkelig trengte det, endelig råd til å holde seg hjemme.
8.Efter vår oppfatning er vedtektene ivaretatt både når det gjelder godtgjørelse av inntekt og innkrevning av matpenger for de barn som har friplass i barnehavene.
9.En godtgjørelse på linje med svensk tekoindustri er en rimelig industripolitisk kompensasjon når Tekstilfabrikkenes Forening tar til efterretning at Regjeringen ønsker å slutte Norge til den internasjonale Multifiberavtale, sa Stoknes.
10.60 kommuner måtte i 1983 la en eller flere av sine ansatte utføre arbeidsoppgaver som bidragsfogd for Staten, uten at kommunene mottok noen økonomisk godtgjørelse for dette.
11.Advokatens oppgave er bl.a. å formidle salget mellom selger og kjøper for en godtgjørelse fastsatt av det offentlige.
12.Annen godtgjørelse for arbeid utenfor tjenesteforhold skal føres under post 2, forutsatt at det ikke dreier seg om arbeid som er utført som ledd i selvstendig næringsvirksomhet.
13.Avgift skal heller ikke betales hvor framføringen eller overføringen skjer under slike forhold at en opphavsmann etter reglene i lov om opphavsrett til åndsverk ikke ville ha krav på godtgjørelse.
14.Avhjelpe den omseggripende nød på dette særdeles humane og sosiale felt, gi vår gode nabo en håndsrekning for rimelig godtgjørelse, fra og til ?
15.Avtalen betyr ellers at Akershus fylkeskommune i år skal betale 14 millioner kroner til Oslo kommune som delvis godtgjørelse fra Akershustrafikantenes bruk av den frie overgangsrett til sporveienes rutenett.
16.Basketforbundet mottar iår 20 000 kroner i godtgjørelse fra NRK.
17.Certepartiets varighet er ti år og NBS har til en hver tid opsjon til å kjøpe skipet til avtalte priser, alternativt å kansellere certepartiet mot en avtalt godtgjørelse.
18.Cirka 70 av de 150 privatpraktiserende legene i Oslo har fast avtale om legevaktkjøring, og jobber hardt selv om de altså ennå ikke får skikkelig godtgjørelse for dette arbeidet.
19.Da må jaktlaget levere kjøttet gratis til myndighetene, de må frakte det til bilvei og slakteri uten godtgjørelse, de får ofte avbrutt jakten de har gledet seg til et helt år, også, for ikke å nevne tapt arbeidsfortjeneste og dyre sakførerregninger efterpå, og i det hele tatt utgifter som lett går opp i ti tusen kroner.
20.De menige slipper vanlige repetisjonsøvelser i denne tiden, og de får 200 kroner måneden i godtgjørelse.
21.De private lastebileiene får en fast godtgjørelse enten de brøyter eller ikke, pluss pr. kjørt kilometer.
22.De som går på kurset får en godtgjørelse.
23.De som har omsorgsoppgaver for eldre og syke vil ventelig få økonomisk godtgjørelse eller bedre avlastningstilbud.
24.De unge ansettes ikke og mottar ikke lønn, men arbeidskontorene gir dem en viss godtgjørelse.
25.De unge vil her få 67 kroner dagen i godtgjørelse.
26.De vanskeligste spørsmålene dreide seg om godtgjørelse for bilhold og om lokal forhandlingsrett, noe arbeidsgiverne ikke ville ta opp i en sentral megling.
27.Den ansvarlige dommer sier at han senere vil komme tilbake til spørsmålet om Zaccaro har rett til en godtgjørelse for sin virksomhet som formuesforvalter.
28.Den foreslåtte bevilgningen på statsbudsjettet for 1985 til lønn og godtgjørelse til trygdekontorene blir dermed totalt på kr. 840 233 000.
29.Den norske Lægeforening og Staten forhandler hvert år om hvor stor godtgjørelse legene skal motta for de forskjellige arbeidsoperasjoner.
30.Den viktigste endring i de nye forskrifter blir at det fra 1. juli iår ikke ydes godtgjørelse for mer enn 400 sprøyter pr. år.
Your last searches