Norwegian-French translation of grad

Translation of the word grad from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

grad in French

grad
generellnoun degré [m]
  temperaturnoun degré [m]
  sysselsettingnoun rang [m], grade [m]
  posisjonnoun grade [m]
  geometrinoun degré [m]
  skoler - universitetetnoun grade [m]
  generellnoun degré [m], point [m], niveau [m], intensité [f]
  nivånoun degré [m], niveau [m]
Synonyms for grad
Derived terms of grad
Anagrams of grad
Similar words

 
 

More examples
1.Arbeiderpartiets agitasjon under trontaledebatten har i høy grad vært en spekulasjon i folks glemsomhet.
2.Den er ikke nødvendig i den grad den forekommer idag - mange mennesker klarer seg f.eks. utmerket på vegetabilsk føde.
3.Derom strides de lærde" og det i den grad at de har splittet det norske likestillingsarbeidet opp i en mengde ulike grupper, som de vel ikke selv har oversikt over.
4.Dersom Statoil, Hydro og Saga kunne finne en felles plattform f.eks. gjennom et felles selskap med formål å drive virksomhet utenfor Norge - ville dette selskapet økonomisk og kompetansemessig i større grad enn selskapene enkeltvis kunne konkurrere med oljeselskapene på det internasjonale oljemarkedet", heter det blant annet i stortingsmeldingen.
5.Det er derfor spørsmål om ikke landbrukets organisasjoner med tanke på næringens framtidige stilling burde vise en høy grad av moderasjon ved dette oppgjøret.
6.Det prinsipielt vesentlige... er i hvilken grad man skal ha spesielle registre hos politiet over personer som ikke begår straffbare handlinger".
7.Din mat skal være din medisin, din medisin skal være din mat", sa Hippocrates, den første lege - og dette må i høyeste grad kunne gjelde for honning !
8.Dommen har også i urimelig grad latt en stilltiende akseptert uorden i Diakonhjemmets sosialhøyskoles praksis, i strid med intensjonene i Diakonhjemmets lover og regelverk, slå ut i arbeidsgivers disfavør.
9.En avtale som i foruroligende grad er til Sovjets fordel," kommenterte Aftenposten.
10.En høy grad av selvstyre under kinesisk suverenitet".
11.Er det riktig å foreta enkelte justeringer og i sterkere grad kanalisere midlene dit de trengs mest og kutte ut noe av støtten til de store produksjoner i mer sentrale områder av landet ?
12.Eriksen har drevet styrkeløft i mange år, har en sølvmedalje fra NM tidligere, men har ikke vært med i særlig grad de siste årene.
13.Et amnesti for samvittighetsfanger i Sovjet, i ØstEuropa og i mange andre land hvor det er politiske fanger og samvittighetsfanger, innebærer ikke bare en human gestus, det ville også i høy grad befeste den internasjonale tillit og den internasjonale sikkerhet.
14.Etter vår mening må man i høy grad se de utenlandske bankene som nye sterke sentraliseringsfaktorer i norsk bankvesen.
15.Fallhøyden" bør kunne beregnes med relativt stor grad av sikkerhet.
16.For det første vil dette ikke redusere en families totalbruk av bil i noen særlig grad.
17.For å bøte på dette mener utvalget at det i stor grad bør settes opp støyskjermer, plantes langs veiene og at det bør foretas en forskjønnelse av veier og industriområder.
18.Forsvarssjefen konkluderer med at :"... vår forsvarsevne er svekket i betenkelig grad.
19.Fremtiden vil i høy grad være avhengig av vår egen dyktighet.
20.Halling" vil med kritisk blikk se på i hvilken grad det norske samfunn er blitt amerikanisert og hvilke konsekvenser innflydelsen har hatt på maktfordelingen i samfunnet.
21.Henrik og Pernille" er av Holbergs enklere komedier i den forstand at så meget hviler på forviklingene i intrigen, i større grad enn på dialogen.
22.Himmel og helvete" skildrar" skjebnar" i tradisjonell forstand, men dei er berarar av ei livskjensle som i høgste grad høyrer vår tid til.
23.I alle fall synes vi at polititjenestemennene selv burde kunne utvise en større grad av vurderingsevne overfor fare og risiko i slike situasjoner.
24.I den grad turistnæringen er en utkantnæring, er det rimelig at den mottar hjelp og støtte fra Staten på linje med andre utkantnæringer - men da bør det fortrinnsvis skje ved sysselsettingsstøtte eller andre distriktsspesifikke midler, og ikke ved markedsføringsstøtte.
25.I størst mulig grad må det generelt være et mål at bankene fastsetter priser som dekker de reelle kostnader ved de ulike tjenester".
26.I størst mulig grad må det generelt være et mål at bankene fastsetter priser som dekker de reelle kostnader ved de ulike tjenester.
27.I tiden efter 1967 er det påfallende i hvor liten grad man har foretatt langsiktige og prinsipielle diskusjoner, til tross for at mange forhold i og utenfor folketrygden er blitt endret.
28.Imbecile", som er et uttrykk for manglende intelligens, henspiller i særlig grad på hvor ofte man opplever nettopp dette i de daglige møter med blant annet aviser, ukeblader og gjennom fjernsynet.
29.Ja, det er i høyeste grad aktuelt å forsvare sin identitet, fordi det er det beste forsvar mot rasist iske ideer !
30.Likeledes må den faktiske kunnskap som er ervervet kunne benyttes i den grad det upubliserte verk ikke siteres eller brukes på en slik måte som kan likestilles med sitat", sier retten.
Your last searches