Norwegian-French translation of henvise

Translation of the word henvise from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

henvise in French

henvise
sendeverb renvoyer
Synonyms for henvise
Derived terms of henvise
More examples
1.Hverken direkte eller indirekte finnes det lovhjemmel for fylkeskommunen til på noen måte å regulere privatpraktiserende legers adgang til fritt å henvise pasient til det sykehus legen finner best.
2.Da måtte vi bare avlyse forestillingen og henvise dem som kom til gratisforestillingen lørdag, forteller Tom Hansen til Tvedestrandsposten.
3.Da vil jeg få henvise til partiets egen programpost om kriminalitet, hvor det bl.a. heter at når en person har sonet for hva han eller hun har gjort, er saken opp og avgjort, sier Peterson som mener partiledelsen ikke kan forlange ny nominasjon.
4.Han kan ikke bare henvise til den økonomiske gjenreisning og hva han har gjort i løpet av sine først fire år, sier kongressmann Vin Weber fra Mondales hjemstat Minnesota.
5.Hvilke oppgaver har disse utført, og hvilke nyvinninger kan de henvise til ?
6.Jeg fikk ikke engang lov til å henvise til de sovjetiskafghanske styrker, bare til sikkerhetsstyrkene.
7.Jobben er ikke bare enkel selv om vi har mye positivt å henvise til.
8.Vi er sikre på at det blir over pari, og ellers får vi bare henvise til eksperter som har tippet at den vil ligge på 130150kroner.
9.Vi representerer en bransjeinteresse, noe som selvfølgelig ikke skal stikkes under stol, men de undersøkelser vi har å henvise til, er foretatt uavhengig av oss.
10.Å henvise til forskjellige kulturidentiteter nærmest for å unnskylde klanderverdig adferd når to folkegrupper møter hverandre, er både selvmotsigende og forkastelig.
11.Aftenposten og Aftenpostens Grafiske Klubb ble enige om å henvise tvisten i bedriften til LO og NAF.
12.Arbeiderpartiets leder Gro Harlem Brundtland og LOs nestformann Leif Haraldseth forsvarte samarbeide med å henvise til likhetene mellom Arbeiderpartiets forslag til arbeidsprogram og fagbevegelsens handlingsprogram som skal sluttbehandles på LOkongressen i mai neste år.
13.At Stray kommer" uforberedt og slentrende" til internasjonale konferanser tilbakeviste han også sterkt med å henvise til at i motsetning til de fleste utenriksministre som nøyer seg med å lese opp ukegamle ferdigskrevne manuskripter, sitter han selv oppe det meste av natten med sine nærmeste medarbeidere for å forberede seg.
14.At dette vedkommer et menighetsråd, kan vi fastslå ved å henvise til 23 i Lov om den norske kirkes ordninger.
15.Av plasshensyn må jeg begrense meg til det aller nødvendigste, og når det gjelder utredningens utgangspunkt og anliggende får jeg nøye meg med å henvise til boken.
16.Bankene kan henvise til at myndighetene ved mange anledninger de siste årene har oppfordret dem til å ta betalt for sine tjenester.
17.Barnehavesjefen innrømmer at økt foredrebetaling vil skape problemer for mange, men avfeier disse med å henvise til at en tredjedel av barna har friplass.
18.Bilavgiften stod i fokus, men statsråden måtte henvise bilfolket videre til finansministeren.
19.Blir det derimot tilslutning til forslaget, vil Ap. kunne henvise til et budsjettoverskudd på ca. 90 millioner neste år.
20.Brusletten kunne henvise til kvinnerettet hjelpearbeide med meget positive resultater.
21.DERMED sto Regjeringen overfor valget mellom en storkonflikt som ville innebære full stans i oljeproduksjonen eller å henvise oppgjøret til endelig avgjørelse ved tvungen lønnsnevnd.
22.De hadde et møte med oljeog energiminister Kåre Kristiansen før ferien, men statsråden kunne bare henvise dem til finansministeren når det gjaldt avgiftene på bensin.
23.De kan henvise til en rekke eksempler på at politiet har unnlatt å forfølge klare rettslige overgrep med en politisk bakgrunn.
24.De kan henvise til økonomiminister grev Otto Lambsdorff, som sier at" det er riktig at 35 timers uke uten lønnsnedslag vil skape nye arbeidsplasser - i Japan og Korea, men ikke hos oss".
25.De klimatiske forhold er så spesielle ved en lang rekke av våre flyplasser at det ikke er tilstrekkelig å henvise til internasjonale bestemmelser.
26.De resultatene vi kan henvise til forteller da også at vi er på rett vei.
27.Den lemfeldige og inkonsekvente innvilgelsen av bruks endringssøknader fører til forskjellsbehandling og presedens slik at stadig flere vil kunne kreve bruksendring ved å henvise til bygningsrådets nåværende praksis.
28.Den norske delegasjon i Buenos Aires, ledet av ekspedisjonssjef Per Tresselt i UD, vil forøvrig henvise til lovende resultater med den nye norske sprenggranatharpunen, som et mer humant avlivningsvåpen til erstatning for kaldharpunen, som har møtt mye motstand fra dyrevernhold.
29.Den overveiende negative reaksjon burde norsklærere snarere ta på alvor enn grettent å henvise til østlendingers urimelige sidemålshat.
30.Dermed kunne han bare henvise partene til kommunal og arbeidsminister Arne Rettedal, som hadde løsningen klar.
Similar words

 
 

henvise as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) henvisehenvisendehenvist
Indikative
1. Present
jeghenviser
duhenviser
hanhenviser
vihenviser
derehenviser
dehenviser
8. Perfect
jeghar henvist
duhar henvist
hanhar henvist
vihar henvist
derehar henvist
dehar henvist
2. Imperfect
jeghenviste
duhenviste
hanhenviste
vihenviste
derehenviste
dehenviste
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde henvist
duhadde henvist
hanhadde henvist
vihadde henvist
derehadde henvist
dehadde henvist
4a. Future
jegvil/skal henvise
duvil/skal henvise
hanvil/skal henvise
vivil/skal henvise
derevil/skal henvise
devil/skal henvise
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha henvist
duvil/skal ha henvist
hanvil/skal ha henvist
vivil/skal ha henvist
derevil/skal ha henvist
devil/skal ha henvist
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle henvise
duville/skulle henvise
hanville/skulle henvise
viville/skulle henvise
dereville/skulle henvise
deville/skulle henvise
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha henvist
duville/skulle ha henvist
hanville/skulle ha henvist
viville/skulle ha henvist
dereville/skulle ha henvist
deville/skulle ha henvist
Imperative
Affirmative
duhenvis
viLa oss henvise
derehenvis
Negative
duikke henvis! (henvis ikke)
dereikke henvis! (henvis ikke)
Your last searches