Norwegian-French translation of kjennskap

Translation of the word kjennskap from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

kjennskap in French

kjennskap
hemmelighetnoun connaissance [f]
  kunnskapnoun traditions [fp], coutumes [fp], usages [mp]
  oppmerksomhetnoun attention [f]
  informasjonnoun connaissance [f]
  bekjentskapnoun connaissance [f], familiarité [f]
Synonyms for kjennskap
Derived terms of kjennskap
Similar words

 
 

More examples
1.EBUs sportskomite har intet kjennskap til alle de amerikanerne på Steffens rekordliste," sa Palle om årsaken til å gå bare mot europeere.
2.En ordning med behandling kun efter legehenvisning vil dels på grunn av legers generelle mangel på kjennskap til kiropraktorenes utdannelse og derav følgende animositet, ikke virke tilfredsstillende.
3.En pasient har rett til å gjøre seg kjent med sin journal med bilag, medmindre legen av hensyn til hans helse eller hans forhold til person som står ham nær, finner det utilrådelig at han får kjennskap til den eller deler av den.
4.Hvordan fikk dere kjennskap til Irland ?" spurte Ogma.
5.Kjennskap til befolkningsøkning og til hungersituasjonen i utviklingsland bør erkjennes, og en realistisk vurdering av slike forhold må medføre alvorlig engstelse.
6.Overgangen til selveierleiligheter i borettslag har også vært preget av begrenset kjennskap til fordeler og ulemper ved de foreliggende alternativene.
7.Som enhver med noe kjennskap til folkerett vet," var det Fleischer skrev ikke riktig.
8.Tross alt - Smith og Jones er en serie med parodier og sketsjer som i rent for stor grad forutsetter kjennskap til britiske TVprogrammer.
9.Utlevering og innsamling av økonomiske, tekniskvidenskapelige eller andre opplysninger inneholdende tjenestehemmeligheter av en person som er tiltrodd disse gjennom tjeneste eller arbeide eller har fått kjennskap til dem på annen måte, til utenlandske organisasjoner eller deres representanter, vil bli straffet med frihetsberøvelse i inntil tre år eller arbeidsleir i inntil to år.
10.At det foregår øvelser i Norge der det inngår bruk av atomvåpen også fra vår side, mener jeg det norske folk, våre myndigheter og våre naboland må få kjennskap til.
11.At en person med full kjennskap til alle regjeringens dokumenter i en periode og med nære kunnskaper om ledende politikere og embedsmenn hele tiden har arbeidet på oppdrag av KGB, er en nasjonal tragedie, sier Fremskrittspartiets formann Carl I. Hagen, i en kommentar til Treholtsaken.
12.De forfattere vi engasjerer må således ha spesielt god kjennskap til arkeologi og grensesetninger på 11001300tallet.
13.De to som ble varetektsfengslet i forhørsretten i Ålesund onsdag har nektet ethvert kjennskap til saken.
14.Den kjennskap og kontakt de får med de forskjellige hjem, bør komme videre, men desverre er hjemmehjelpen altfor isolert innen hjemmesykepleien. de gjør jobben sin og går hjem, og her bør det komme en endring slik at konferansetimer er inkludert i arbeidstiden.
15.Den siktede benekter ethvert kjennskap til ranet, og han har påkjært forhørsrettens kjennelse til lagmannsretten, opplyser politiadjutant Anders Nerli, Kongsvinger politikammer, til Aftenposten.
16.Det er min oppfatning at politiet har kjennskap til at det innen pressen benyttes såkalte politiradioer, blant annet til å avlytte politiets radiosamband, men at politiet ser mellom fingrene med dette.
17.Det er riktig at vi på et tidligere tidspunkt hadde kjennskap til at 33åringen skyldte oss endel penger.
18.Det er tydelig at sovjetrusserne synes vi gjør det bra og gjerne vil skaffe seg litt nærmere kjennskap til treningsvirksomheten og opplegget foran vinteren generelt.
19.Det hadde vært ønskelig om den enkelte bedrift hadde kunnet bære investeringene, men med det kjennskap jeg har til industriens økonomi er dette utelukket.
20.Du røber også kjennskap til musikk og billedkunst ?
21.For, som han sa, ungdommen trengte kjennskap til slik diktning.
22.For meg er det helt avgjørende at lokal innsikt og kjennskap både til næringslivet og de som står personlig ansvarlig for investeringene, er en sikring for at pengene fra Folketrygdfondet kommer distriktene til gode på en enkel og grei måte, sa Ueland.
23.Fra Det norske forsvars synspunkt er hensikten med å sende norske offiserer på militære høyskoler i utlandet at vi skal få bedre kjennskap til andre lands strategiske og taktiske tenkning og lettere kunne arbeide i allierte staber om det skulle bli nødvendig.
24.Han så både blek og redd ut og hevdet at han ikke hadde kjennskap til brannen, sa tiltalte.
25.Heller ikke jeg har kjennskap til noen undersøkelser som viser at kvinner får øket ydeevne efter en fødsel.
26.Hensikten er å introdusere kvalitetsfilmer for landets kinosjefer og for pressens medarbeidere, slik at disse kan få kjennskap til de filmatiske godbiter som innleder kommende kinosesong og dermed sørge for å få publikum på kino for å se dem, sier Egil B. Fonn.
27.Hvis det er riktig at politiet i lang tid har kartlagt narkotikamiljøet på installasjonene og hatt kjennskap til misbruk, synes jeg det er betenkelig at politiet ikke finner det mer formålstjenlig å stanse de mistenkte før de kommer på plattformene.
28.Hvis dette dette dreier seg om en kurant boligeiendom, tyder det på at megleren har hatt dårlig kjennskap til markedet, sier Bård Bømark i en kommentar.
29.Ingen av oss har spesielt kjennskap til hester.
30.Ingen norsk konge har så mye kjennskap til Oslos østkant som kong Olav, kommer det med ett.
Your last searches