Norwegian-French translation of krisetiltak

Translation of the word krisetiltak from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

krisetiltak in French

krisetiltak
stegnoun mesure d'urgence [f]
Similar words

 
 

More examples
1.De er nå blitt meget utålmodige, og mener at krisetiltak må settes iverk umiddelbart.
2.Den offentlige støtte bør dreies bort fra de utpregede krisetiltak og i langt større grad settes inn som vekststimulanser.
3.Hvis krisetiltak må iverksettes, vil restriksjoner først ramme privatbiler og lystbåter, får Aftenposten opplyst.
4.I løpet av året skulle behovet for krisetiltak kartlegges.
5.Idag fortoner det seg som et uløselig problem for borgermestrene i de store bysamfunn at behovene for krisetiltak bare øker, til tross for det generelle økonomiske oppsving.
6.Men vi ser det som et tidsbegrenset krisetiltak for å komme a jour.
7.Norsk Hydro, Karmøy Fabrikker, har igangsatt krisetiltak for å spare på vannet.
8.Presidenten er blitt tvunget til å innføre harde krisetiltak som i høy grad har rammet den fattige del av befolkningen.
9.Som et krisetiltak har komiteen satt opp et minibudsjett, der alt nødvendig pengeforbruk er kuttet ut.
10.Statsminister Steingrimur Hermansson møter forbitret motstand mot jernharde krisetiltak som reduserer islendingenes levestandard.
11.Andre krisetiltak er å redusere tiden for hver pasient som mottar pleie.
12.Krisetiltak er dagligdagse.
13.Over statsbudsjettet gis iår et tilskudd på 27 mill. kroner, for det meste til utekontakter, boligtiltak og krisetiltak.
14.På tillitsmannshold blant personellet har man vanskelig for å akseptere fremstillingen av beordringen som et krisetiltak.
15.Satellitten skal kontrollere at nedrustningsavtaler overholdes, og åvervåke akutte krisetiltak, sa Sveriges utenriksminister Mats Hellstrøm i Stockholm igår.
16.Streiken i kjølvannet av regjeringens krisetiltak fortsetter stadig.
17.Teatret har ialt over 700 ansatte, og Sir Peter Hall kaller stengningen av den minste scenen, Lyttelton, et dramatisk og drastisk krisetiltak, som vil være til skade for Londons kulturliv og teatrets mangeartede virksomhet.
Your last searches