Norwegian-French translation of kulturell

Translation of the word kulturell from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

kulturell in French

kulturell
generelladjective culturel
Similar words

 
 

More examples
1.Det gjør meg vondt å måtte si at (min forlovede) ikke er det minste intelligent eller kulturell, at hun ikke kan et grann sosialøkonomi, og at den eneste universitetseksamen hun kanskje kunne klare, måtte være i moderne sprog.
2.Jor skriver at vanskeligheten med å mobilisere opinionen for kravet om en kulturell opprustning skyldes at man som oftest setter likhetstegn mellom kultur og fritidssysler, og ikke ser at kulturen er hele det verdigrunnlag vi bygger vårt samfunn og vår tilværelse på.
3.Kulturprisen er en hedersgave fra det offentlige for en stor kunstnerisk eller kulturell innsats, oftest et helt livsverk.
4.Nasjonalbevissthet som bestemmende kulturell og politisk faktor er ikke av så gammel dato som man skulle tro.
5.Den enormt raske materielle utviklingen i området har forårsaket en kulturell reaksjon i form av en bred islamsk vekkelsesbølge som landenes mer moderate, vestlig pregede herskere ikke har kunnet unnlate å ta hensyn til, blant annet ved å avsette større midler til religiøse formål.
6.Den greske motstanden er mer en romantisk og kulturell reaksjon enn en politisk, la han fortrøstningsfullt til.
7.Det er et paradoks at et land som Norge ikke bevilger mer penger til formålet, mener gruppen, som viser til levestandard, utdannelsesnivå og kulturell innsats.
8.Det er ikke merkelig at nasjonale krefter har stilt seg opp som gardister i en kulturell livvakt.
9.Dette er en stor kulturell begivenhet !
10.Dette fordi det er tale om en minoritetskultur - og fordi det tidligere i en lengre periode ble ført en kulturell fornorskningspolitikk.
11.Folk i omegnen ser på Samfunnshuset som et naturlig knutepunkt for sosial og kulturell virksomhet, og de benytter seg av det, forteller Norli.
12.Får man inn i skoleundervisningen at forskjeller i rase, kultur og religion er forhold som kan virke berikende og utviklende og fremme gjensidig forståelse og kulturell utvikling, er mye vunnet.
13.Kulturell kompetanse og journalistikk, Harald MuntheKaas.
14.Og med hvilken rett kan lyttertall være eneste kriterium på kulturell betydning ?
15.Ord samlet mellom to permer vil også i fremtiden ha stor kulturell betydning.
16.Tatt i betraktning den enorme forskjellen hva angår politisk, historisk og kulturell bakgrunn, synes jeg samarbeidet går over all forventning.
17.Vi er blitt en kulturell oase i Jerusalem, sier Yaron og sikter til all den aktivitet som følger med sprogundervisningen felles spisepauser, utflukter, debattmøter, foredrag.
18.Våre fremste aktiva er uberørt natur, god plass, et moderne serviceinnstilt samfunn, stor kulturell aktivitet og en spennende historie, uttalte direktøren for det statlige finske turistrådet, Bengt Pihlström.
19.Afzelius mer rent politisk enn Åge, Afzelius var en av hovedmennene i paradegruppen Hoola Bandoola Band, som var med på å etablere den progres sive musikkbevegelsen til en innflytelsesrik kulturell retning i Sverige i 70årene.
20.All kulturell fritidsaktivitet som baseres på kollektiv medvirkning som lagidrett, sang og musikkliv, møtevirksomhet etc. etc. vil, dersom dette forslag blir gjennomført, nærmest bli fratatt alle muligheter til fortsatt meningsfylt aktivitet.
21.Arrangementet er ellers lagt opp som en bred kulturell mønstring med deltagelse både av lokale amatører og profesjonelle kunstnere.
22.Beretninger fra et førtitalls flyktninger fra den greske befolkningsgruppen i nordre Epirus, som har tatt seg ulovlig over grensen til Hellas de siste årene, vitner om at den greske minoriteten i Albania blir utsatt for en hard kulturell, sproglig og religiøs undertrykkelse.
23.Betydningen av sproglig og kulturell kompetanse i internasjonalt samkvem, ved Hiroko Kimura Hjelset.
24.De bør nå gå inn for å skape fullstendige programmer og innslag såvel av kulturell som nyhetsformidlende, sosial og underholdningskarakter.
25.De to norske riksmålene har blitt akseptert som to likeverdige bidrag til" en samlet kulturell gullgruve".
26.Den er ikke bare statsrettslig og økonomisk, men også kulturell.
27.Den fastsetter også at kvinner og menn skal ha like muligheter til arbeide, utdannelse, kulturell og faglig utvikling.
28.Den halvt muslimske byen Sarajevo har vært et krysningspunkt for kulturell innflytelse fra alle kanter, men har aldri hatt noen stor tiltrekningskraft på turistene.
29.Den nye kanalen må være profesjonell og kulturell, ved siden av de verdifulle lokale innslag som bør med.
30.Den påtenkte virksomhet i lokalene vil vesentlig være av kulturell art.
Your last searches