Norwegian-French translation of marxistisk

Translation of the word marxistisk from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

marxistisk in French

marxistisk
ideologiadjective marxiste
Similar words

 
 

More examples
1.En ytterliggående marxistisk gruppe i partiet var misfornøyd med statsminister Bishops mer moderate politikk.
2.Vi vil gå imot ethvert forslag som er marxistisk i sin natur eller begrenser folks frihet til å produsere og selge som de selv vil, sa Gustavo Mendoza Hernandez, som er valgt inn fra Managua.
3.Basen ligger i nærheten av Bhamdoun ved hovedveien mellom Beirut og Damaskus, og tilhører en marxistisk, prosovjetisk gren av den palestinske frigjøringsorganisasjonen PLO.
4.Da amerikanske styrke invaderte Grenada i oktober efter at statsminister Maurive Bishop var drept i et kupp og makten overtatt av et ytterliggående marxistisk militærråd, ble 40 prosent av økonomien styrt av regjeringen.
5.Da vil heller ikke veien til et marxistisk regime være særlig lang.
6.De politiske komiteer som efter marxistisk mønster er organisert i boligområdene, la mange steder folk under press for å slutte opp om regimet.
7.De ønsker slett ikke å vende tilbake til diktaturet fra Somozas tid, men de vil heller ikke ha sandinistdiktatur med marxistisk ensretting.
8.Den 40 år gamle kjernefysikeren var en sosialistisk kandidat til den regionale nasjonalforsamlingen og en sterk motstander av separatistbevegelsen ETA og denne bevegelsens 16 år gamle voldelige kampanje for en selvstendig marxistisk stat.
9.Derimot kan kirken ikke forene sin lære med marxistisk ideologi, uten å utvanne kjernen i sitt budskap, slik det nå blir påpekt fra Vatikanet.
10.Det er især marxistisk inspirerte kritikere som Raymond Williams som har hevdet at Orwell gjorde en stor feil ved å skape en" helt" som så fort blir knust av det totalitære system.
11.Det er riktig at Arbeiderpartiet på ekte marxistisk vis forsøker å forandre meningsinnholdet i privatisering.
12.Det skumle er faren for at en marxistisk bevegelse gjennom folkeavstemning får full kontroll over landet.
13.Det tradisjonelle syn sprang ut av en forenklet marxistisk forståelse av samfunnsutviklingen.
14.Det vil imidlertid ikke være naturlig for en borgerlig regjering å vise samme begeistring for enhver revolusjonær og marxistisk bevegelse, å gripe fullt så henrykt efter enhver chanse til å kritisere USA, å legge miner under vårt medlemskap i NATO, eller automatisk å ta parti for det land som i øyeblikket har en sosialistisk regjering.
15.Dit ble søkelyset vendt i ganske særlig grad, fordi det var en marxistisk anstrøken regjering under Allende som ble styrtet av nye makthavere i uniform, noe som skjedde med uvanlig brutalitet.
16.ETIOPIAS hardt hjemsøkte befolkning har på sin side vist beskjeden interesse for marxistisk ideologi.
17.En stor del av industriproduksjonen vil bli frigjort fra systemet med statlige produksjonskvoter, som danner grunnlaget for en marxistisk planøkonomi.
18.Faren er at om ett til to år, har Nicaragua et rendyrket marxistisk system.
19.For dem er nøden like tung å bære enten øvrigheten bærer keiserlig eller marxistisk fortegn.
20.Gang på gang de senere år er håpet om en løsning på dette problemet blitt slått overende av Pretoria, som har regnet med at en avvikling av frie valg ville ende med seier for den marxistisk betonte frigjøringsbevegelsen SWAPO.
21.Grenada skulle bli et marxistisk paradis i Karibien.
22.Gunnar Skirbekk skriver om" vekslende intellektuelle eliter i norsk efterkrigstid", mens Jon Elster tar for seg" hundre års marxistisk samfunnsforskning".
23.HITTIL har Etiopias tilslutning til et marxistisk system nærmest virket som kamuflasje for det jernharde militærstyret.
24.Hagen mente at ingen marxistisk regjering er villig til å gå med på frie valg medmindre man på forhånd vet at deres egne folk vil få beholde de viktigste posisjoner.
25.Han gjør den såkalte" diakoniens teologi" til den" offisielle og obligatoriske teologi" i Ungarns lutherske kirke, selv om bare noen få i virkeligheten vil støtte dette forsøk på å tilpasse teologien til en marxistisk styrt stat.
26.Hans øyenvitneskildringer av brutal nærkontakt med et marxistisk regime, ble smuglet ut av fengslene, ut av Cuba og publisert i Vesten.
27.Idag er det stor usikkerhet om Nicaragua vil fortsette å utvikle seg til et marxistisk samfunn eller om det vil dreie over i en mer demokratisk retning.
28.Ljudmilas teorier om" menneskets harmoniske utvikling" og den" estetiske utdannelse" var noe spesielt for en marxistisk stat, selv om de ifølge offisiell fremstilling blant annet støttet seg til Lenins tankegods, men også til Einsteins, Rabindranath Tagores eller Leonardo da Vincis ideer.
29.Marxistisk orientert religionssosiologi må her ta ansvaret for den ulykksalige platthet som har gitt seg utslag i den såkalte materialistiske bibeleksegese.
30.Mengistu ble valgt til generalsekretær i Etiopias marxistisk leninistiske arbeiderparti (WPE) av en enstemming kongress.
Your last searches